طیب نیا بر ضرورت اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور تاکید کرد؛ دشواری تداوم رشد در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه اقتصادي- دولت يازدهم با روي كار آمدن خود سعي در بازگرداني ثبات اقتصادي به كشور و بهبود اوضاع معيشتي مردم داشت و چاره اين كار را درسياستخارجيوبهبودروابطتجاري و اقتصادي از طريق رفع محدوديتها و تحريمها ميديد، در اين مس//ير و با اجرايي ش//دن برجام، رش//د اقتصادي قابل مالحظهاي در كش//ور حاصل شد و آمارها نيز حكايت از رشد و توسعه در برخيقسمتهايكالناقتصاديميداد. با اين حال بايد اين نكته را در نظر داشت كه در سالجاري به سادگي نميتوان اين رشد را تثبيت كرد، در واقع رشد پايدار اقتصادي، دستاوردي است كه نيازمند تغيي//رات س//اختاري و در نظر گرفتن اصول اساسي و صحيح در پارامترهاي مختلف اقتصاد براي حفظ آن اس//ت و نكته قابل تامل هم در اين ميان بررسي وبهكارگيريپيششرطهايپايدارياين رشد اقتصادي در كشور است.

دس//تيابي به اين پيشش//رطهاي اقتصادي ل//زوم بهكارگيري اصالحات ساختاري را ميطلبد، از طرفي اقتصاد اي//ران كه ب//ا روي كار آمدن روحاني تا حدودي به آرامش رسيده است، به دليل مشكالتساختاريهمچنانبامشكالت بس//ياري دس//ت و پنجه نرم ميكند بنابراين اصالحات ساختاري در اين ميان بسيار ضروري به نظر ميرسد.

رشداقتصاديدرسالجاريبه سادگي قابل تحقق نيست

در همي//ن حال وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اش//اره به اين نكته كه تداوم رش//د نيازمند عزم ملي و وحدت تمام نيروهاي انقالب است، عقيده دارد كه زمان اصالحات ساختاري فرا رسيده است. علي طيبنيا در ديدار با آيتاهلل درينجفآب//ادي، نماين//ده وليفقيه و امامجمعه استان مركزي با اعالم اينكه نرخ رشد اقتصادي سال5931، رقم قابل توجهي بود، تداوم اين رشد را با توجه به شرايط حاكم، نيازمند عزم ملي و وحدت تمام نيروهاي انقالب خواند.

وي اظهار داش//ت: بخش//ي از رشد اقتصاديسال5931 بهسبباستفادهو احياي ظرفيتهاي راكد اقتصادي ناشي ازتحريمهاباكمكتزريقمنابعماليبود كه اين امر در سال جديد، به اين سادگي قابل تحقق نيست زيرا امسال نيازمند س//رمايهگذاري جدي//د در زمينههاي مختل//ف توليدي و افزاي//ش بهرهوري هستيم. طيبنيا با بيان اينكه مشكالت عديده اقتصاد ناشي از تصميمات غلط اقتص//ادي اواخر دهه 08، آثار زيانباري بر نظام تامين مالي و س//اختار بودجه و سيستم بانكي كشور برجاي گذاشته است، اظهار داشت: امروز خوشبختانه با تدابير انجام شده از سوي دولت، به ويژه با توجه ب//ه رفع بخش قابل توجهي از تحريمها و آشكار شدن آثار مثبت اين امر، زمان اصالحات س//اختاري اقتصاد فرا رس//يده اس//ت. وزير اقتصاد گفت: خوشبختانه سياستهاي ابالغي قانون اقتصاد مقاومتي از س//وي مقام معظم رهبري، چارچوبهاي كلي پيش//رفت و اصالح س//اختارهاي اقتص//ادي را به ما داده اس//ت و فكر ميكنيم با اجراي برنامه عملياتي تدوين ش//ده از سوي دولت در سال5931، مشتمل بر اهداف، زمانبندي و نظارت دقيق و با توجه به گامهاي خوبي كه تاكنون در اين ارتباط برداش//ته ش//ده، بتوانيم به نتايج قابل توجهي دست يابيم.

پايداريوضعيتكشوردرگرو برنامهريزيعملياتي

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اش//اره به كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي كشور گفت: در سه سال اخير در بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز آرامش حكمفرما ش//ده و نوسانات ب//ازار ارز در مدت اخير به چهار تا پنج درصد رسيده كه اين به معناي حاكميت آرامش است.

طيبني//ا گفت: ت//ورم از آمار باالي 40 به هش//ت درصد كاهش يافته و در مقابل رشد اقتصادي مثبتي داشتهايم. در سه سال اخير در بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز آرامش حكمفرما شده و نوسانات بازار ارز در مدت اخير به چهار تا پنج درصد رسيده كه اين به معناي حاكميت آرامش است.

وي ب//ا بيان اينكه آرام//ش در بازار همزمان با وجود تحريمها اتفاق افتاد، ادامهداد:معتقديمبابرنامهريزيعملياتي براي اين سياس//تها ك//ه زمانبندي و اهداف فني مش//خصي داشته باشد و برنامهه//اي عمليات//ي و اقدامات آن پيشبيني شده باشد ميتوانيم كشور را به وضعيتي پايدار برسانيم.

طيبنيا خاطرنشان كرد: دولت اين برنامه را از ابتداي سال گذشته تنظيم كرد و در سال گذشته گامهاي خوبي در اين زمينه برداشته شد اما اين اقدامات بههيچ وجه كافي نيست و براي دروني كردن اين رشد اقتصادي و براي اينكه بتوانيم اين شرايط را استمرار دهيم حتما بايد اين برنامه را بهصورت جدي ادامه دهيم. عضو كابينه تدبير و اميد اضافه كرد:درسال59 رشداقتصاديمطلوبي داشتيم اما اين رشد به راحتي قابل تكرار نيست زيرا در سال 95 از ظرفيتهاي راك//دي برخوردار بوديم ك//ه در دوران تحريم ايجاد شده بود. وزير اقتصاد بيان كرد: امس//ال كار سختتري نسبت به سنوات گذشته داريم زيرا ظرفيتهاي ما تكميلتر ش//ده و از رشد درآمدهاي نفتي در سال گذشته بهرهمند شدهايم بنابراين بايد سعي داشته باشيم از طريق سرمايهگذاري جديد، افزايش بهرهوري و افزايش اصالحات ساختاري زمينه را براي رشد پايدار فراهم آوريم. پول،رشدبههمراهنميآورد طيبنياهمچنيندرسخنانيجلسه ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي استان مركزي گفت: ابالغ سياستهاي كلي اقتص//اد مقاومتي كه با درك صحيح و عميقازمشكالتاقتصاديكشورتنظيم شده و راهحل اصولي براي حل آنها دارد، به يك مبناي مشترك براي ايجاد فهمي يگانه به منظور حل مشكالت اقتصادي ايران تبديل شده است.

وزير اقتصاد با اش//اره به مش//كالت ساختاري اقتصاد كشور از جمله نفتي و دولتي بودن اقتصاد كش//ور افزود: در هشت سال منتهي به س//ال 1392 با بيش از 800 ميليارد دالر درآمد نفتي، چند صد هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از واگذاري شركتهاي سودآور دولتي در كنار چند صد هزار ميليارد تومان ايجاد بدهي براي دولت، آن هم قبل از اعمال تحريمها، ش//اهد ميانگين رش//د 2/2 درصدي بوديم كه نشان از اين دارد كه پول، رشد به همراه نميآورد.

وي در پايان گفت: استفاده از شيوهها وسياستهاينامناسباستفادهازمنابع، ميتواند حتي در شرايط برخورداري از درآمدهاي سرشار هم مشكالت شديدي ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.