افت 2/2 درصدي حقالوکاله بانكها طي 4 سال

Jahan e-Sanat - - News - نمايه

بانكمركزيدرحالينرخحقالوكاله سيس//تم بانكي كش//ور را در سال 96 حداكثر سه درصد اعالم كرده كه اين نرخ در سالهاي 90 تا 92 معادل 5/2 درصد بوده است، بر همين اساس اين نرخ طي چهار سال با 2/2 افت مواجه شده است.

نرخ حقالوكاله، مبلغي اس//ت كه بانكها در چارچوب بانكداري اسالمي و ب//دون ربا در قبال بهكارگيري منابع سپردهگذاران از آنان دريافت ميكنند و درصورت//ي كه درآمدهاي ناش//ي از بهكارگيري سپردههاي مشتريان نزد بانك از سود عليالحساب پرداختي به سپردهگذاران بيشتر شود، مابهالتفاوت آن پرداخت خواهد شد.

برهمي//ن اس//اس، هر س//اله نرخ حقالوكال//ه با مصوبه هي//ات مديره و بر مبناي اع//الم بانك مركزي تعيين و مابهالتف//اوت س//ود عليالحس//اب سپردههاي مشتريان هر يك از بانكها پس از تصويب صورتهاي مالي و بنابر تصميم هياتمديره تعيين و به حساب سپردهگذاران واريز ميشود.

در حالي كه نرخ حقالوكاله بانكها در سالهاي ‪91 09،‬ و 92 معادل 5/2 درصد بوده است اين نرخ از سال 93 به 2/5 درصد افت كرد. همچنين اين رقم در س//الهاي بعد از 2/5 به سه درصد افزايش يافته است. البته در حالي كه بر اساساعالمبانكمركزينرخحقالوكاله در سالجاري سه درصد تعيين شده اما برخي بانكها رقمي كمتر از آن را در سالجاري براي سپردهگذاران خود در نظر گرفتهاند.

ب//ا توج//ه به اع//الم س//االنه نرخ حقالوكاله بانكها و موسسات اعتباري براساس مصوبه بانك مركزي، اين نرخ براي س//الجاري حداكثر سه درصد تعيين ش//ده و برخي بانكها نيز نرخ حقالوكال//ه س//ال 96 خ//ود را اعالم كردهاند.

حقالوكالهبانرخباالجذابيتي براي سپردهگذاران ندارد

اما حال اين سوال مطرح است كه دليل نوسان اين نرخ طي اين سالها چيست و همچنين باال يا پايين بودن اين نرخ به نفع س//پردهگذاران اس//ت يا خير؟

برهميناساسمحمدرضاجمشيدي در اين باره گفت: نرخ تمام كارمزدهاي سيس//تم بانكي از سوي بانك مركزي اعالم ميش//ود و ن//رخ حقالوكاله نيز كارمزد به كارگيري سپرده مشتريان در زمينه اعطاي تس//هيالت است كه هر ساله از سوي سيستم بانكي تعيين ميشود.

دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباريخصوصيكشورافزود:برهمين اس//اس علت تغيير اين نرخ طي اين سالها به دليل نرخ تعيينشده از سوي بانك مركزي براس//اس قانون پولي و بانكي كشور است.

وي با اشاره به اينكه نرخ حقالوكاله س//الجاري از س//وي بان//ك مركزي حداكثر سه درصد تعيين شده است، ادام//ه داد: هنگامي كه نرخ س//ود 15 درصد به عنوان س//ود عليالحساب به سپردهگذاران پرداخت ميشود، امكان دارد در جري//ان به كارگيري س//پرده مش//تريان، سودي بيش//تر از نرخ 15 درصد عايد بانكها شود.

جمش//يدي به ايبنا گفت: در اين ش//رايط بانكها بايد پس از محاسبه سود حاصل ش//ده، نسبت به مدت و رقم سپرده مشتريان سود مازاد بر نرخ عليالحساب51 درصديراپسازكسر حقالوكاله سه درصدي بانك، به حساب سپردهگذار واريز كنند.

دبيركل كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي كش//ور در پاسخ به اين س//وال كه افزاي//ش يا كاهش اين نرخ به نفع سپردهگذاران است، گفت: كارمزد يا حقالوكاله با نرخ باال جذابيتي براي س//پردهگذاران ندارد زيرا هرچه اين رقم بيشتر باشد، سود پرداختي به مشتريان كمتر خواهد بود و برعكس. برهمين اساس هرچه رقم حقالوكاله بيش//تر باشد رغبت سپردهگذار كمتر خواهد شد.

البته ناگفته نمان//د كه حقالوكاله در واق//ع حق وكالت بان//ك در مورد حسابهاي سپردهگذاران است. در واقع اين ميزان حقالوكاله بابت هزينههايي است كه بانك بابت عمليات بانكي انجام دادهاست.حقالوكالهبهصورتدرصدي از متوسط سپردههاي سرمايهگذاري به دستميآيدكهسقفايندرصدتوسط شوراي پول و اعتبار مشخص ميشود.

حقالوكاله به ص//ورت درصدي از متوسط كل سپردههاي سرمايهگذاري نه خالص آن كه سپردههاي قانوني از آن كسر شده، به دست ميآيد.

حقالوكال//ه در صورته//اي مالي بانكها نش//انگر بخش درآمدي است. هر ميزان در صورتهاي مالي يك بانك رقم حقالوكاله مثبت و رقم باالتري درج شده باشد، به اين معني است كه ميزان حقالوكاله قانوني خود را تقريبا تا حد ممكن دريافت كردهاند.

ام//ا بانكهاي//ي ك//ه ن//رخ موثر حقالوكالهش//ان پايين باش//د سهم كمتري از آنچه به عنوان حقالوكاله از درآمدهاي مشاع مستحق دريافت آن هستند را ميگيرند كه اين خود نشاندهنده اين است كه بانكها در مديريت تسهيالت و سرمايهگذاريها ...و خوب عمل نكرده و نتوانستهاند با توجه به منابعي كه داشتند سود مشاع كافي به دست آورند.

برخي بانكها نيز ممكن اس//ت در صورتهاي مالي خود كمترين ميزان نرخ حقالوكاله موثر و منفي ارائه كرده باش//ند كه منفي بودن اين نرخ به اين معناست كه اين بانكها هيچ مبلغي را ب//راي حقالوكاله خود از درآمدهاي مشاع دريافت نكردند. بلكه بخشي از درآمد س//هم مش//اع خود را از دست داده است.

ب//ر همي//ن اس//اس بررس//ي نرخ حقالوكال//ه بانكه//ا در س//ال 96 )بانكهايي كه تاكنون اين نرخ را اعالم كردهاند( نش//ان ميده//د كه بانكها تالش كردهاند با تثبيت يا حتي كاهش ن//رخ حقالوكاله مديري//ت بهتري در وضعيت سپردهگذاري و تسهيالتدهي در سالجاري داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.