سنت يارانه نقدي شكست

Jahan e-Sanat - - News -

با به اجرا گذاش//ته ش//دن قانون بودجه ،1396 سنت چندين و چند ساله پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني شكسته خواهد شد و برخي از گروههاي هدف، اولين يارانه امسال را همراه با رقمي باالتر دريافت خواهند كرد.

گفتنياستازسال9831 كهقانونهدفمندييارانههابهاجرادرآمدهتاكنون و طي پرداخت 73 مرحله يارانه نقدي رقم قابل پرداخت براي هر نفر 45 هزار و 500 بوده كه بدون هيچ تغييري در اين سالها پرداخت شده است. اين در حالي است كه دولتها هيچگاه براي افزايش اين مبلغ اقدام نكردند و حتي در مواردي از سوي مديران اقتصادي اعالم شد كه مبلغ اصلي براي پرداخت كمتر از 20 هزار تومان بوده اما تا 45 هزار و 500 تومان پرداخت شده است كه موجب ايجاد بار مالي سنگيني شده بود. اما طي بررسي تبصره هدفمندي يارانهها در قالب قانون بودجه 1396 در مجلس مادهاي در بخش مصارف آن گنجانده شد كه بايد مبلغ پرداختي به برخي خانوارها را افزايش ميداد.

اين در حالي است كه در بخش مصارف تبصره 14 قانون بودجه، طبق ماده 79 قانون برنامه شش//م توسعه، موضوع افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امامخميني)ره( و سازمان بهزيستي متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار مورد توجه است. بر اين اساس در قانون بودجه از مبلغ 48 هزار ميليارد توماني كه براي مصارف قانون هدفمندي يارانهها در نظر گرفته شده حدود چهار هزار ميليارد تومان براي اين موضوع اختصاص دادهاند.

ستاد هدفمندي يارانهها در تازهترين اطالعرساني خود از اجرايي شدن اين بخش از تبصره هدفمندي يارانهها خبر داده، بهطوري كه قرار اس//ت از امروز يعني همزمان با پرداخت هفتادوچهارمين مرحله از يارانههاي نقدي، س//هم خانوارهاي مورد هدف يعني مددجويان تحت حمايت كميته امامخميني)ره( و س//ازمان بهزيس//تي افزايش يافته و در كنار يارانه 45 هزار و 500 توماني به حساب سرپرستان خانوار واريز شود. بنابراين همراه رقم مرسوم يارانه كه به ازاي هر نفر از افراد اين خانوار واريز ميشود متناسب با تعداد آنها مبلغي نيز بهطور مازاد پرداخت ميشود.

بر اين اساس خانوارهاي يك نفره 9 هزار و 500 تومان، دو نفره 18 هزار و 900 تومان، خانوارهاي سه نفره 25 هزار و 300 تومان، خانوارهاي چهارنفره 33 هزار و 700 تومان و خانوار پنجنفره و بيشتر 36 هزار و 500 تومان دريافتي خواهند داشت.

با اين وجود دولت و ستاد هدفمندي يارانهها جزيياتي از تعداد كساني كه قرار است براساس اين ماده قانوني مبلغ بيشتري دريافت كنند را منتشر نكردهاند و معلوم نيست مجموعا چه تعداد و مبلغي بر هزينه هدفمندي يارانهها افزوده خواهد ش//د چرا كه اين پرداختي بايد با كاهش هزينه در بخشهاي ديگر به ويژه حذف تعداد يارانهبگيران پردرآمد همراه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.