استراتژي دولت براي خروج از بحران اقتصادی

Jahan e-Sanat - - News -

يك تحليلگر مسايل سياسي و اقتصادي با اشاره به اينكه بعد از تشكيل دولت يازدهم، دو شوك بزرگ به اقتصاد ايران وارد شد، گفت: مهمترين رس//الت دولت يازدهم، استراتژي خروج از بحران بود اما گاهي فراموش ميش//ود كه اين دولت در چه ش//رايطي، ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را تحويل گرفت.

سعيد ليالز با بيان اينكه زماني كه دولت يازدهم روي كارآمد، شرايط در همه اين حوزهها وخيم بود؛ اظهار داش//ت: ما در آس//تانه يك سقوط هولناك در تمام اين حوزهها بوديم؛ براي همين استراتژي خروج از بحران، استراتژي بسيار مهم و باارزشي بود.

وي افزود: در تمام دنيا، اينگونه است كه دولتها با يك استراتژي كار را شروع ميكنند بنابراين اينكه گفته ميشود اين دولت استراتژي نداشته با آن شرايط نبايد از دولت يازدهم انتظار ميداشتيم كه 10 تا استراتژي كارش را شروع ميكرد. خروج از بحران استراتژي بسيار بزرگي بود كه دولت يازدهم در آن موفق عمل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.