افتتاححسابازطريقسامانهبامبانكمليايران

Jahan e-Sanat - - News -

بانك ملي ايران براي مشتريان خود امكان افتتاح حساب بدون حضور در شعبه را فراهم كرد.

به گزارش »جهانصنعت«، به نقل از روابطعمومي بانك ملي ايران، كاربران سامانه بام بانك ملي ايران از اين پس ميتوانند بدون مراجعه به ش//عبه نسبت به افتتاح حساب قرضالحسنه و سپرده كوتاهمدت اقدام كنيد. امكان ورود امن و دو مرحلهاي خريد شارژ خودكار، پرداخت اقساط تسهيالت، انتقال پول دستهاي، انتقال كارت به كارت دستهاي، واريز وجه به حسابهاي خيريه، انتقال پول مستمر و تهيه صورتحساب تلفيقي و مديريت صورتحساب از ديگر امكانات اين سامانه است.

مشتريانيكهعضوسامانهپيامكيبانكمليايران)ساپتا(هستند،بدون نياز به مراجعه به شعب ميتوانند عضويت خود را در سامانه بام ثبت و فعال كنند. ساير مشترياني كه عضو سامانه پيامكي )ساپتا( نيستند، ميتوانند با مراجعه به يكي از شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور و تكميل فرم ساپتا به عضويت اين سامانه درآيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.