توسعه خدمات ارزي بانك پاسارگاد

Jahan e-Sanat - - News -

بانك پاسارگاد اعالم كرد: با توجه به عملكرد مطلوب اين بانك طي سالهاي گذشته پس از اجرايي شدن برجام، تعداد ديگري از بانكهاي خارجي همكاري خود را با اين بانك آغاز كردهاند.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابطعمومي بانك پاس//ارگاد؛ اين بانك مفتخر است بدينوسيله آمادگي مجدد خود را براي ارائه كليه خدمات ارزي از جمله گشايش انواع اعتبارات اسنادي ديداري و مدتدار، حوالجات ارزي، خريد و فروش و افتتاح حسابهاي ارزي و همچنين صدور ضمانتنامههاي ارزي و خدمات مربوط به صادرات كاال اعالم كند.

هموطنان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به يكي از شعبههاي بانك پاسارگاد در سراسر كشور مراجعه يا با مركز مشاوره و اطالعرساني اين بانك به شماره 82890 تماس حاصل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.