ادامه قدرتنمايي ترامپ

آمريكا بزرگترين بمب غيرهستهاي خود را در افغانستان عليه داعش استفاده كرد؛

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

پنتاگون پنجش//نبه گذشته اعالم كرد ارتش آمريكا از بزرگترين بمب غيرهستهاي خود براي هدف قرار دادن يكي از مواضع داعش در افغانس//تان استفاده كرده است؛ اقدامي كه ترامپ آن را ماموريت//ي موفقيتآميز خواند. وزارت دفاع آمريكا اوايل س//ال 2000 مي//الدي اين بمب را س//اخت و يك رون//د حقوقي رس//مي را براي توجيه قانون//ي بهكارگي//ري آن در عمليات نظامي طي كرد.

اين عملي//ات همزمان با برگزاري نشس//ت مس//كو با محوريت صلح در افغانستان صورت گرفت.

به گفته سخنگوي پنتاگون هدف اين بمب مخفيگاههاي زيرزميني گروه تروريس//تي »خالفت اس//المي« بوده اس//ت. وزارت دفاع آمريكا گفته بمب 43-GBU كه به »مادر تمام بمبها« مش//هور اس//ت و نيرومندترين بمب غيرهستهاي اياالت متحده محسوب ميشود، عليه ش//بكهاي از تونلهاي داع//ش در منطقه آش//ين در واليت ننگرهار استفاده شده است.

بنا به گفته سخنگوي نيروي هوايي آمريكا، بمب مذك//ور كه بزرگترين بمبي اس//ت ك//ه آمري//كا تاكنون در جنگه//ا از آن اس//تفاده كرده از يك هواپيماي تراب//ري MC130 بر فراز تونلهاي داعش رها شده است.

جان نيكلس//ون، فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان نيز در اين باره گفت به دليل خس//اراتي كه اخيرا به داعش به ويژه گروه خراسان وارد شده، آنها به ساخت بمبهاي كنار جادهاي و نيز ايجاد تاسيسات و تونلهاي محكم براي ارتقاي س//طح دفاع//ي خود در افغانستان پرداختهاند.

او ادام//ه داد: اس//تفاده از بم//ب GBU43 اقدام مناسبي براي مقابله ب//ا اقدامات اخير داعش بوده و نياز به حمالت بيشتر در اين زمينه را كاهش داده اس//ت. بم//ب GBU43 در سالهاي 2002-2003 در پي حمله آمريكا به عراق مراحل پاياني آزمايش و ارتقاي خود را پش//ت س//ر گذاشت و ارت//ش آمريكا آخرين آزمايش خود روي اين بمب بس//يار نيرومند را سال 2003 انجام داد. کشتهشدن63 داعشي بنا به گزارش مقامات محلي واليت ننگره//ار، پرت//اب بزرگتري//ن بمب غيرهس//تهاي آمري//كا بر ش//بكهاي از راههاي زيرزميني »دولت اسالمي« در افغانس//تان، جان 36 نف//ر از اين گروه تروريستي را گرفت.

وزارت دفاع افغانس//تان ديروز اعالم كرد بمب غيراتمي MOAB موسوم به »مادر بمبها« مواضع اس//تراتژيك »دولت اسالمي« در شرق اين كشور را منهدم و شبكه تونلهاي زيرزميني آن را ويران كرده است.

پنتاگون بدون موضعگيري در برابر گزارش وزارت دفاع افغانستان تنها خبر پرت//اب MOAB در واليت اچين، در نزديكي مرز اين كش//ور با پاكستان را تاييد ميكند.

اس//تاندار اچين ديروز با اش//اره به خس//ارات و تلفات ناشي از پرتاپ بمب گفت: اين بزرگترين انفجاري بود كه تا به حال ام. زبانههاي آتش از هر طرف سر به آسمان كشيده بودند.

بنا به گ//زارش خبرگزاريها هفته گذش//ته در اي//ن منطقه يك س//رباز آمريكايي هنگام عمليات نيروهاي اين كشور عليه »داعش« كشته شد. هدف از پرتاب »مادر بمبها«، كاهش خطرات ناش//ي از حمالت نظامي براي سربازان آمريكايي و افزايش خس//ارات جاني و نظامي براي گروه تروريس//تي »دولت اسالمي« عنوان شده است.

بمب MOAB ظرفيت حمل 11 تن تيانتي و هشت هزار كيلوگرم ماده منفجره را دارد و در شامگاه پنجشنبه گذشته از هواپيماي ترابري آمريكايي ام س//ي ‪(130-MC) 130‬ ب//ر روي پايگاهه//اي »دولت اس//المي« پرتاپ شده است. بنا به گزارش پنتاگون، اين نخستينبار اس//ت كه MOAB پس از س//اخت آن در س//ال 2003 در يك عمليات مورد استفاده قرار ميگيرد.

ريي//س اجرايي افغانس//تان هم در توئيتر رسمي خود نوشت كه اين حمله در هماهنگي با دولت افغانستان و زماني صورت گرفته ب//ود كه غيرنظاميان در منطقه نبودند. عب//داهلل عبداهلل گفت: عمليات مشترك ما نشان دهنده تالش م//ا براي از بين ب//ردن و پايان دادن به داعش و تروريسم و پناهگاه امن آنها در افغانستان است.

اي//ن حمله انتقادهايي را هم در پي داشته است. حامد كرزي، رييسجمهور سابق افغانستان، قويا اين اقدام آمريكا را محكوم كرده اس//ت. كرزي در حساب كاربري خ//ود در توئيتر نوش//ت: اين جن//گ عليه تروريس//م نيس//ت بلكه اس//تفاده غيرانس//اني و بيرحمان//ه از كشور ما براي آزمايش تسليحات جديد خطرناك است.

2017 پاي/ان عم/ر داع/ش در افغانستان

پرتاب بمب 10 تني در پايگاه اصلي داعش در افغانستان ميتواند نشانه آن باشد كه دونالد ترامپ ميخواهد بگويد با افراطگرايان اس//المي در اين كشور شوخي ندارد و براي مبارزه با آنها اراده خود را محكم كردهاست. پيش از اين نيروهاي حمايت قاطع به رهبري ناتو در افغانستاناعالمكردهبودندكه7102 را به سال پايان عمر داعش در افغانستان تبديل خواهند كرد و حاال نشانههايي از استراتژي جديد به چشم ميخورد. داعش در سالي كه گذشت نيرومندتر شدوتهديدهايجديمتوجهافغانستان كرد و حمالت خونيني در ش//هرهاي افغانس//تان انجام داد. با وجود آن، به كارگيري »بمب مادر« عليه پايگاههاي داعش حساس//يتهاي زي//ادي ميان سياستمداران افغان ايجاد كرده اما اشرف غني، رييسجمهور كشور با دفاع از اين حمله از هماهنگي عمليات با نيروهاي افغان گفته است. داعش در مقايسه با طالبان بخش كوچكي از خاك كشور را در اختي//ار دارد و تهدي//د به مراتب كوچكتر از طالبان است. مساله بنيادي اين اس//ت كه حمله بيپيشينه آمريكا در آس//تانه فصل جديد جنگ بهاري طالبان و پيش از س//فر مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ به كابل، زنگ خطر را براي طالبان به صدا درآورده اس//ت؛ آمريكا برخالف محاسبات فرماندهان شورش//يان، به اي//ن زوديها از صحنه جنگافغانستانرفتنينيستوباچنين بازگشت به ميدان نبرد، قاعده بازي را تعيين خواهد كرد.

نشس/ت مس/كو درب/اره افغانستان

روسيه ديروز ميزبان گفتوگوهايي ب//ود كه محور آن صلح در افغانس//تان است اما آمريكا با وجود دعوت مسكو، اع//الم كرد: در اين كنفرانس ش//ركت نميكند. در اين اجالس كه ديروز برگزار شد افغانستان، ايران، هند و چند كشور آسياي ميانه شركت كردند. كاخ سفيد بر اين باور اس//ت كه روسيه با دخالت دادن طالبان در گفتوگوهاي صلح به اين گروه نظامي مشروعيتي ميبخشد كه شايس//تگي آن را ن//دارد. به گفته تحليلگران، آمريكا از سوي ديگر نگران آن اس//ت كه مشاركت طالبان در روند صلح باعث كمرنگ شدن اهداف ناتو در افغانستان و نقش محوري ايالت متحده در اين كشور شود.

وزارت خارج//ه روس//يه در ب//اره نگرانيه//اي مقامهاي آمريكا مبني بر حمايت اين كشور از گروه طالبان واكنش نشان داده و گفت: هدف از تماس دولت روسيه با طالبان مشروعيت بخشيدن به اين گروه نيس//ت بلكه به دليل وجه اشتراك در مواضعشان نسبت به گروه موسوم به دولت اسالمي است. مقامهاي دولت روسيه همچنين گفتهاند روسيه در پي تشويق اين گروه براي پيوستن به روند صلح افغانس//تان تحت رهبري دولت افغانس//تان اس//ت. اين در حالي است كه آمريكا شب گذشته بزرگترين بمب غيرهستهاي جهان را عليه داعش در افغانس//تان به كار گرفت. روسيه از زمان//ي كه نيروهاي موس//وم به دولت اس//المي يا داعش در افغانستان ظاهر شدهاند، در مسايل مربوط به اين كشور نقش فعالتري به عهده گرفته چراكه اين موضوع ميتواند تهديدي بالقوه براي روسيه تلقي شود.

در ماههاي گذشته روسيه مذاكرات صلح افغانس//تان را با دعوت از چين و پاكستان آغاز و سپس دولت افغانستان را هم به مذاكرات دعوت كرد. روس//يه حاال با دعوت از ايران، هند و چند كشور آسياي ميانه اهداف خود را براي پيگيري مذاكراتافغانستانگسترشميدهد.هم روسيه و هم طالبان اين ادعا را تكذيب كرده كه مس//كو نيروهاي طالبان را در مقابل نيروهاي داعش تجهيز ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.