اردوغان در مسیر دیکتاتوري منتخب

Jahan e-Sanat - - News -

ش//انزدهم آوريل روز سرنوش//ت س//ازي براي مردم تركيه به حساب ميآيد، همهپرسي تغيير قانون اساسي در تركيه چه در صورت پيروزي و چه در صورت شكست، پيامدهايي را براي اين كشور و رييسجمهورش در پي خواهد داشت.

اكونوميست در آخرين شماره خود آورده كه رجب طيب اردوغان س//خت ترين سركوب چند دهه اخير را اعمال و اين نشريه در ادامه اضافه ميكند كه غرب نبايد تركيه را رها كند.

تركي//ه نه به دليل وس//عتش، بلكه ب//ه عنوان رهبر نيروه//اي سياس//ي كه جهان را ش//كل ميدهد، واجد اهميت اس//ت؛ اين كش//ور ب//راي قرنه//ا جايگاه يك امپراتوري بزرگ بود. امروز به عنوان يك كش//ور مرزي بايد با خشونتي كه از سوريه جنگ زده بيرون ميزند، مقابله كند؛ اين يك آزمون اس//ت كه آيا دموكراس//ي ميتواند با اس//الم سياسي منطبق ش//ود و اين كشور بايد ميان ليبراليس//م غربي و ملي گرايي اس//تبدادي مجس//م شده از سوي روسيه هدايت شود. در سالهاي اخير تركيه تحت حكومت رجب طيباردوغان عقبگرد داش//ته اما اين كشور طي هفته جاري ميتواند شرايط را درست كند.

تركها فردا در همهپرسي شركت ميكنند تا در مورد اينكه نظام پارلماني شان به رياستجمهوري تغيير يابد يا خير تصميم گيرند. احتماال نتيجه اين همهپرسي آري است اما اطمينان كامل در اين مورد وجود ندارد. هيچ مشكلي درمورد يك رييسجمهور قدرتمند وجود ندارد اما قانون اساسي جديد تركيه بيش از اندازه پيش ميرود. ممكن است تركيه در نهايت به كشوري تحت سلطه يك سلطان قرن بيست و يكمي با حداقل محدوديت اعمال ش//ده از سوي پارلمان تبديل شود. يك آري، تركيه را محكوم به ديكتاتوري منتخب اردوغان ميكند اما با يك نه، ممكن اس//ت تركها قادر به ايجاد محدوديت براي اين رييسجمهور شوند. چهرهاستبدادي در س//ال 2003 كه اردوغان به قدرت رسيد، وي و حزبش اقدام خوب بس//ياري داش//تند. وي تحت تاثير صن//دوق بينالملل//ي پول، ت//ورم را كنت//رل كرد و به سمت رشد اقتصادي رفت. او تحت تاثير اتحاديه اروپا، مقابل توطئه افس//ران نظامي و ماموران دولتي ايستاد، آزاديهاي مدني را تقويت و درباره صلح با كردها مذاكره كرد. وي همچنين زب//ان محافظهكاران مذهبي طبقه كارگر ش//د كه براي دههها از قدرت كنار گذاشته شده بودند، در حالي كه امروز تركيه غرق در مشكالت است. نظاميان تروريست و كرد در سايه جنگ داخلي سوريه كمپينهاي خود عليه دولت را تقويت ميكنند. تابستان گذشته ارتش تركيه تالشي براي كودتا داشت - احتماال اين كودتا از سوي حاميان فتحاهلل گولن سازماندهي شده بود. اقتصادي كه زماني قوي بود، با س//رعتي كند رشد ميكند و به واسطه پارتي بازي، سوءمديريت و سقوط صنعت گردشگري رو به نابودي است.

اردوغان اينطور اس//تدالل ميكند كه تركيه براي بهبود بخش//يدن به اين ش//رايط به يك قانون اساسي جديد نياز دارد كه ثبات سياسي را تقويت كند.

وي ميگوي//د: تنه//ا يك رييسجمه//ور قدرتمند ميتواند كش//ور را نجات دهد و دشمنانش را دور كند. طبيعتا وي درمورد خود صحبت ميكند.

اي//ن قانون اساس//ي جديد متضمن »دموكراس//ي غيرليب//رال« مل//ي گراياني چ//ون ويكت//ور اوربان از مجارستان و والديمير پوتين از روسيه است كه اردوغان به شدت با آنها مقايسه ميشود.

در اين ديدگاه، برنده انتخابات همه حرفها را ميزند، محدوديتها موانعي براي يك دولت قدرتمند هستند و ح//زب حاكم حق دارد نهادهايي مانند قوه قضاييه و مطبوعات را براندازد.

با اين حال اين نوع ثبات، در محتواي خود پوچ است. تركيه شرايط بالقوه براي داشتن دولتي كه تمام قدرت را داشته باشد، ندارد. اين كشور ميان شهروندان سكوالر، مذهب//ي و مليگرا و همچنين تركها، كردها، علويها و تعداداندك//ي از يونانيه//ا، آمريكاييه//ا و يهوديها تقسيم شده است. اگر محافظهكاران مذهبي كه تقريبا اكثريت هس//تند، بخواهند ديگ//ران را از صحنه به در كنن//د- همانطور كه يك بار اين كار را كردند- تركيه هرگز روي ثبات نخواهد ديد.

اما مهمترين بحث عليه سياستمداران اكثريت، خود اردوغان اس//ت. از زمان كودتايي كه با شكست روبهرو شد، وي در شرايط فوق العاده حكومت كرده كه نشان ميدهد قدرت تا چهاندازه ميتواند مورد سوءاس//تفاده قرار گيرد.

شرايط تركيه پس از همهپرسي شانزدهم آوريل دو روي يك سكه خواهد ماند؛ اگر اردوغان شكست بخورد، تركيه متحدي سخت به ويژه براي ناتو و همسايگانش با آيندهاي سخت خواهد بود اما اگر او پيروز شود، ميتواند با لقب »ديكتاتوري منتخب« حكمراني كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.