آمادگي براي جنگ؟

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با اقدام آمريكا در اعزام ناوگروه ضربتي نيروي دريايي اين كشور به منطقه شرق آسيا، كرهشمالي ديروز از آمريكا به سبب كشاندن داراييهاي راهبردي و هستهاي خود به شبهجزيره كره انتقاد كرد. خبرگزاري فرانسه هم به نقل از يك مشاور سياست خارجي كاخ سفيد كه نامش را فاش نكرد، گزارش داد آمريكا در حال بررسي گزينههاي نظامي در پاسخ به برنامههاي تسليحاتي كرهشمالي است.

ب//ه گفت//ه يك مقام چين//ي، هر لحظه ممكن اس//ت درگيري بر س//ر كرهش//مالي آغاز شود. منابع خبري ميگويند نيروهاي آمريكايي در حالت آمادهباش براي حمله احتمالي به كرهش//مالي هستند. پنتاگون در واكنش به گزارشها درباره تصميم واشنگتن براي انجام حمله پيشگيرانه موشكي عليه كرهشمالي تاكيد كرد براي دفاع از آمريكا و همپيمانانش همه گزينهها را در دستور كار دارد.

اولين گزارش در اين باره از سوي شبكه انبيسينيوز آمريكا منتشر شده و اوايل ديروز هم يكسري گزارشهاي جديد از سوي رسانههاي آمريكايي ديگر نشان دادهاند كه آمريكا حقيقتا گزينههاي نظامي عليه كرهشمالي را در دست بررسي دارد و براي اجرايي كردن آن آماده است.

انبيس//ينيوز پنجشنبه شب گذش//ته گزارش داد آمريكا قصد دارد با موش//كهاي توماهاك محل انجام آزمايش هس//تهاي جديد كرهشمالي را هدف قرار دهد و اين موشكها را از دو ناوشكن خودش مستقر در آبهاي شبهجزيره كره شليك خواهد كرد.

پنتاگون در اينباره گفته سياستش اين است كه درباره عملياتهاي بعدي خود بحث نكرده و راجع به سناريوهاي احتمالي گمانهزنيهاي علني انجام نميدهد. سخنگوي پنتاگون در بيانيهاي اظهار كرد: فرماندهان ما همواره تم//ام گزينهها را به منظور محافظت از كش//ور در مقابل هرگونه احتمالي در نظ//ر ميگيرن//د. وي تصريح كرد: تعهد ما به دف//اع از همپيمانانمان از جمله كرهجنوبي و ژاپن در مواجهه با تهديدهاي بالقوه همچنان مستحكم است.

چن//د مق//ام اطالعاتي آمريكا اعالم كردهاند در صورتي كه كرهش//مالي آزمايش هس//تهاي جديدي را انجام دهد، آمريكا يك حمله پيشدستانه با استفاده از تسليحات غيرهستهاي به اين كشور انجام خواهد داد. اين واكنش آمريكا در پاسخ به احتمال انجام آزمايش هستهاي كرهشمالي صورت گرفته كه چندي پيش توسط تصاوير ماهوارهاي ثبت شده بود.

معاون وزير امور خارجه كرهشمالي ديروز رييسجمهور آمريكا را به سبب تش//ديد چرخه باطلي از تنشها در ش//بهجزيره كره مقصر خواند و گفت توئيتهاي تهاجمي و پرخاشگرانه ترامپ دردسرساز است.

وي همچني//ن ب//ه آمريكا درخص//وص تحريك كرهش//مالي از لحاظ نظام//ي هش//دار داد و گفت: اگر آنها جنگ را انتخ//اب كنند، ما به جنگ خواهيم رفت.

براس//اس برخي گزارشها رهبر كرهش//مالي به دنب//ال افزايش تهديد حمله آمريكا به اين كش//ور دستور تخليه س//اكنان پيونگيانگ، پايتخت كرهشمالي را به منظور تدارك اين كشور براي جنگ داده است. يك رسانه كرهجنوبي مدعي شده ساكنان پايتخت كرهشمالي با يكديگر خداحافظي پاياني كردهاند و منتظر هستند رهبر كشورشان براي راهانداختن يك جنگ وارد عمل شود.

در همي//ن راس//تا خبرنگاران خارجي ه//م گزارش دادهان//د كه دولت كرهش//مالي ب//ه آنها گفته خود را براي يك رخداد مه//م و بزرگ در امروز همزمان با بزرگترين مناسبت ملي كرهشمالي مشهور به »روز خورشيد« آماده كنند. بيش از 200 خبرنگار خارجي در حال حاضر به منظور پوشش اين مناسبت در شهر پيونگيانگ هستند.

مقامهاي كرهشمالي هشدار دادهاند به دليل وضعيت شديدا متشنج در شبهجزيره كره هر زمان ممكن است يك جنگ هستهاي سر بگيرد. چين هم نزديك به 150 هزار نفر از سربازانش را به نزديكي مرز كرهشمالي منتقل كرده است. مقامهاي كرهشمالي چيزي درباره اينكه رخداد غيرمنتظره آنها چه چيزي خواهد بود، نگفتهاند.

از طرفي س//خنگوي وزارت امور خارجه چين هم گفته اس//ت كه پكن با اس//تفاده از قواي نظامي براي حل مش//كالت موجود در منطقه مخالف اس//ت. چين در واكنش به اين اظهار نظرها هش//دار داده استفاده از نيروي نظامي و زور نميتواند تنش در ش//بهجزيره كره را حل و فصل كند. وزير خارجه چين افزود: موضع دولت چين در اين باره، گفتوگو و اس//تفاده از راهكارهاي سياس//ي براي رسيدن به صلحي پايدار و پاكسازي شبهجزيره كره از س//الحهاي هس//تهاي است و همچنان فرصت براي بازگشت به ميز مذاكره وجود دارد.

به گزارش رويترز، با باال گرفتن تنشها در روابط آمريكا با كرهشمالي و روسيه، سرمايهگذاران به بازارهاي امن و بدون ريسك روي آوردهاند، قيمت طال كه پنجشنبه گذشته حدود دو درصد افزايش يافته بود، ديروز تا باالترين رقم پنج ماه اخير رشد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.