برقراري صلح پایدار با روسیه در آینده

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييسجمهور آمريكا در توئيتي از صلح پايدار با روسيه در آينده خبر داد. دونالد ترامپ نوشته است: همه چيز بين اياالت متحده آمريكا و روسيه خوب خواهد شد! در زمان مناسب همه چيز درست ميشود و يك صلح پايدار برقرار خواهد شد. اين اظهارات در حال صورت ميگيرد كه در پي حمله نظامي آمريكا به پايگاههاي نظامي سوريه كه نيروهاي روسي نيز در آن حضور دارند، آينده روابط دو كشور درهالهاي از ابهام فرو رفته است. بسياري از كارشناسان سياسي بر اين باورند كه دولت ترامپ برنامهاي مشخص براي همكاري سودمند سياسي با روسيه ندارد و با بازيهاي سياسي تالش ميكند از يك سو خود را عالقهمند گسترش روابط با روسيه نشان دهد و از جهت ديگر به منافع اين كشور در سراسر جهان ضربه وارد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.