لغو مصونیت قضایي لوپن

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP منابع وابسته به نظام قضايي فرانسه گفتهاند، دادستانهاي اين كشور از پارلمان اروپا تقاضا كردهاند مصونيت قضايي مارين لوپن، كانديداي رياستجمهوري راستگرايان افراطي اين كشور را به سبب درگير شدن در پرونده انتصاب كارمندانش در شغلهاي پارلماني غيرواقعي لغو كند. براساس گزارشها اين درخواست اواخر ماه گذشته ميالدي بعد از آنكه مارين لوپن با استناد به مصونيت قضايي پارلماني از شركت در بازجويي مقامات قضايي در ارتباط با تحقيقات مربوط به انتصاب كارمندانش در شغلهاي پارلماني غيرواقعي خودداري كرد، مطرح ش//ده است. در عين حال گزارش شد كه پنجشنبه گذشته مقر ستاد انتخاباتي مارين لوپن در پاريس هدف حمله و آتشسوزي قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.