دریافت پول از روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس سابق سازمان اطالعات مخفي انگليس دونالد ترامپ را به گرفتن پول از روسيه تحت عنوان وام متهم كرد. ريچارد ديارالو گفت: در زمان بحرانماليسال8002 ميالديترامپبرايحفظامپراتورياقتصاديخود از روسيه پول گرفته است. وي با اين حال مشخص نكرد كه دقيقا چه مبلغي و توسط چه اشخاصي در اختيار رييسجمهور كنوني آمريكا قرار گرفته است. بسياري از رسانههاي غربي و برخي سياستمداران آمريكايي بارها دونالد ترامپ و نزديكانش را به داشتن روابط ويژه با روسيه متهم كردهاند. با اين وجود دولت روسيه و همچنين دفتر رياستجمهوري آمريكا اين اتهامات را رد كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.