ناتو: در سوریه مداخله نظامي نخواهیم كرد

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- دبيركل پيمان ناتو اعالم كرد كه اين پيمان در زمان كنوني موضوع مداخله نظامي در سوريه را بررسي نميكند. ينس استولتنبرگ كه به آمريكا س//فر كرده در سخنراني خود در دانشگاه جورج واشنگتن گفت: هيچ گونه درخواست مستقيمي از ما براي مشاركت در بحران سوريه صورت نگرفته است و ناتو در زمان كنوني موضوع احتمال مداخله نظامي در سوريه را بررسينميكند. ويگفت:روابطباروسيهمحوراصلينشستسرانناتودر ماه مي در بروكسل خواهد بود. ناتو براي كاهش تنش و دستيابي به راههايي برايهمكاريمشتركباروسيهتالشميكند.من21 آوريلبادونالدترامپ درباره موضوع مداخله در بحران سوريه گفتوگو كردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.