انفجار قوي در سنپترزبورگ

Jahan e-Sanat - - News -

ايسناانفجاري قوي در سنپترزبورگ روسيه بار ديگر رعب و وحشت را بهاينشهربرگرداند. اينانفجارديروزدرنزديكيكتابخانهدانشكدهشيمي دانشگاه تكنولوژي سنپترزبورگ رخ داد كه براساس آن يك دانشجوي 17 ساله به شدت مجروح شد. به گفته پزشكان روسي، اين دانشجو يك دست خود را در اين حادثه از دس//ت داده و دس//ت ديگر وي نيز به شدت آسيب ديده و از ناحيه چشم هم دچار صدمات شديد شده است. پروندهاي جنايي درخصوص علت اين حادثه در اداره پليس روسيه گشوده شده و كارشناسان در حال بررسي آن هستند. هفته گذشته انفجاري تروريستي در متروي سن پترزبورگرخدادكهبيشاز07كشتهوزخميبهجايگذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.