تور آسیایی معاون رییس جمهور آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- براس//اس اعالم كاخ سفيد، معاون رييسجمهور آمريكا قصد دارد از فردا تور سفرهاي 10 روزهاش به آسيا را آغاز كند و در اولين ايستگاه به كرهجنوبي خواهد رفت. مقامهاي آمريكايي گفتهاند اين سفر مايك پنس به كرهجنوبي به منظور نشان دادن تعهد اين كشور به امنيت همپيمانش در مواجهه با تنشهاي مربوط به برنامه هستهاي كرهشمالي انجام ميشود. اين اولينسفرمايكپنسبهعنوانمعاونرييسجمهورآمريكابودهواوقصددارد پيشازمذاكراتيكهدوشنبهبارييسجمهورموقتكرهجنوبيانجامميدهد، در مراسم جشن عيد پاك سربازان آمريكايي و كرهجنوبي شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.