تخلیهساختمانسامسونگبهدلیلاحتمالبمبگذاري

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - مقامهاي كرهجنوبي اعالم كردند يك مقر شركت الكترونيكي سامسونگدرپايتختاينكشوربهدليلاحتمالبمبگذاريدرآنتخليهشده است. براساسگزارشهاديروزكارمندانشركتسامسونگدريكساختمان 19 طبقه متعلق به اين شركت در سئول به دنبال هشدار تهديد بمبگذاري محل كارشان را تخليه كردند. پليس هم نيروهايش را به اين محل اعزام كرده و در حال بازرسي ساختمان است. هنوز مشخص نيست آيا بمبي واقعا در اين ساختمان كار گذاشته شده است يا خير. براساس اين گزارش، اين ساختمان در جنوب سئول قرار دارد و مربوط به دفاتر مالي سامسونگ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.