روزهاي سبز بورس

رشد آرام معامالت ادامه دارد؛

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

گروه بورس- وقتي زنگ پايان معامالت هفته سوم اولين ماه سال 96 روز چهارشنبه 23 فروردينم//اه ب//ه صدا درآمد، ش//اخص بورس با دوازدهمين روز متوالي رش//د خود همه س//هامداران را همانند روزهاي گذشته خوشحال كرد. واقعيت فعلي تاالر شيشهاي اين است كه رشد شاخص بورس در سه هفته ابتدايي سال جديد سهامداران را هيجانزده كرده است. اين اتفاق در حالي روي داده كه در موقعيت مش//ابه سال گذشته شاخص در دو هفته آغازين سال با سه روز افت نماگر از همان روزهاي ش//روع سال نوسان را در تاالر شيش//هاي رقم زده بود اما امس//ال برخالف سال گذشته هر چند سهامداران با رشدهاي زياد شاخص و قيمت سهمهاي خود مواجه نش//دهاند اما به هر صورت حركت روند كلي معامالت بورس روي خط صعودي با ش//يب اندك ه//م ميتواند به تقويت اي//ن بازار در ميانمدت و اعتمادس//ازي گستردهتري در هفتهها و ماههاي آينده ختم ش//ود. در حال حاضر همه چيز روي خوش خودش را در بازار سهام نشان داده و البته همه بازارهاي مالي در اقتصاد ايران هم روزهاي بيدردسر و آرامي را تجربه ميكنند كه بورس هم متاثر از همين فضا با رونق نسبي همراه شده است. البته بايد به اين مساله هم اشاره كنيم كه اين وضعيت ميتوان//د آتش زير خاكس//تر باش//د چراكه بزرگترين تحول هفتههاي آينده، برگزاري انتخابات رياستجمهوري در ارديبهشتماه است كه فعال تاثير منفي روي خريد و فروش سهام يا استقبال خريداران و فروشندگان در تاالر شيشهاي نگذاشته است و اين مهمترين ريسك روزها و هفتههاي منتهي به اين رويداد مهم در فضاي سياسي ايران ارزيابي ميشود. به هر حال تثبيت دولت حسن روحاني يا روي كار آمدن يك دولت جديد و ادامه نيافتن عمر دولت يازدهم كه تا به حال سابقه نداشته يك دولت، فقط چهار س//ال عمر داشته باشد، به خوبي ميتواند كل فضاي سياسي و اقتصادي اي//ران را تحت تاثير قرار دهد. هر چند ثبت نام گزينههايي همانند »محمود احمدينژاد رييس دولت سابق« شگفتي بزرگي را در بين تحليلگران شكل داده اما سهامداران در همان روز چهارش//نبه، آخرين روز معامالتي هفته گذشته هم خيلي اين اتفاق را جدي نگرفتند و اتفاق//ا ش//اخص با ادامه رون//د مثبت خود فضاي عادي خود را پي گرفت تا آنكه باالخره تحوالت پيش رو نش//ان دهد آينده سياسي ايران چگونه رقم خواهد خورد. براساس اين گزارش و بر مبناي آمارهاي ثبتشده، شاخص بورس در هفتهاي كه گذش//ت بعد از دو ماه وارد كانال 78 هزار واحد ش//د تا در آمارهاي ثبتش//ده هم اوضاع بورس، س//هامداران و معامالت روي خط مثبت حركت كند. نماگر در پايان هفته س//وم معامالت بورس با 441 واحد صعود روبهرو ش//د و از 77 هزار و 804 واحد اولين روز معامالتي هفته در آخرين روز هفته گذشته به 78 هزار و 132 واحد رسيد. ارزش بازار نيز تا مرز يكهزار و 500 ميليون تومان افزايش را به ثبت رساند تا شاهد عدم خروج نقدينگي از تاالر باشيم. شرطورودسرمايهگذارانخارجي افزون بر اين، عضو شورايعالي بورس و اوراق بهادار از حضور تدريجي ش//ركتهاي خارجي در بازار سرمايه ايران با به كارگيري ظرفيت نمايش//گاههاي بورس، بانك و بيمه در معرفي صنايع مختلف خبر داد. حس//ين عبدهتبريزي در گفتوگو با سنا گفت: شرايط جذب س//رمايهگذاري خارجي تا حدي در كشور فراهم ش//ده است اما تداوم اين روند بس//تگي به كنترل تورم و ن//رخ ارز و ادامه سياس//تهاي جاري دارد. اين اقتصاددان با اش//اره به ابعاد بينالملل//ي فاينكس 2017 اظهار داش//ت: طبعا اگر شرايط سياسي به گون//هاي پيش برود كه ن//رخ ارز پرش كند، حضور سرمايهگذاران خارجي در بورس كشور هم به مثابه زيرمجموعه كل سرمايهگذاران خارجي دچار تاخير و آس//يب جدي خواهد ش//د. بنابراين نرخ ارز نبايد دچار نوسانات و تالطمهاي ش//ديد شود هر چند متناسب با نياز اقتصاد و در شرايط بازار بايد قيمت آن اصالح ش//ود. عبدهتبريزي ادامه داد: اگرچه در حال حاضر ش//رايط بسيار تسهيلشده، اما فك//ر ميكنم هنوز هم س//رمايهگذاران خارجي محافظهكارانه وارد بازار س//رمايه ما خواهند ش//د. وي افزود: به نظر ميرسد در ش//رايط فعلي اينكه خارجيها بيايند و يك شركت خاصي را بخرند و روي آن كار كنند يا در صندوقهاي اختصاصي فعاليت كنند، بيش//تر احتمال وقوع دارد تا سرمايهگذاري غيرمس//تقيم در س//بد س//هام در بورساين اس//تاد دانش//گاه در پايان گفتوگو با س//نا تصريح كرد: طبعا وضعيت بازارها در س//ال 96 ارتباط مستقيم با وضعيت سياسي و از جمله انتخابات پيشرو خواهد داشت.

هفتهگذشتهبورستهرانشاهدرشد344 واحديدردماسنجبازارسرمايه بود؛ در آخرين روز معامالت تاالر شيشهاي قنديها بار ديگر صف خريد را تجربه كردند و خودروييها و فلزات اساسي شاهد روند كاهشي بودند. به گزارش ايسنا، در 16 فروردين 1396 ش//اخص كل بازده نقدي و قيمتي در تراز 77 هزار و 689 واحدي قرار داشت اما در آخرين روز كاري بورس تهران در هفتهاي كه گذشتاينرقمبه87 هزارو231 واحديرسيدوبااينحسابدماسنجبازار سرمايه با رشد 443 واحدي همراه شد. همچنين شاخص آزاد شناور كه در تاريخ مذكور به رقم58 هزار 487و واحدي رسيده بود در مدت مشابه تا رقم 86 هزار و 273 واحدي باال رفت و رشد 786 واحدي را تجربه كرد. عالوه بر اين شاخص بازار اول كه در هشت روز پيش در تراز 54 هزار و 526 واحدي قرار داشت، پس از گذشت يك هفته به رقم 54 هزار و 859 واحدي رسيد و با 333 واحد رشد همراه شد. شاخص بازار دوم نيز در اين مدت تا رقم 169 هزار 630و واحدي باال رفت. از ابتداي سال6931 قنديها شاهد نوسانهاي زيادي بودند بهطوري كه در ابتداي سال در بسياري از نمادهاي قندي صف خريد مشاهده ميشد. اما پس از مدتي اين صفها از بين رفت و روند عادي معامالت در اين گروه از سر گرفته شد اما در عين حال در هفته گذشته بار ديگر قنديهاشاهدرشددرقيمتآخرينمعاملهوقيمتپايانيشدند،بهطوريكه براي چندمين بار در بسياري از نمادهاي اين گروه با صف خريد همراه شدند. در طرف مقابل خودروييهايي كه در روزهايي نبض بازار را در دست داشتند با شرايطنهچندانمطلوبيهمراهشدند.امادرعينحالتقريبااوايلهفتهگذشته بسياري از نمادهاي خودرويي هم براي چند روز پياپي در قيمت آخرين معامله و قيمت پاياني رشد قابل توجهي را تجربه كردند و بسياري از فعاالن بورس براي خريد سهامهاي خودرويي صف كشيدند اما اين موضوع چندان به طول نينجاميد و در نهايت شرايط دادوستدها در گروه خودرو همچون گذشته روند عادي خود را طي كرد. همچنين در گروه فلزات اساسي در روزهاي متفاوتي در هفتهگذشتهشاهدافتقيمتپايانيبسياريازنمادهابوديم.چهارشنبهگذشته نيزاينروندادامهداشتودرنمادهاييمانندمليسرببرايايرانباصففروش مواجه شديم. در آخرين روز معامالت تاالر شيشهاي در هفته گذشته بيشترين حجم برداشت معامله نصيب شركت پلي اكريل شد بهطوري كه در اين نماد 196 ميليونو517 سهمبهارزشبيشاز61 ميلياردتوماندر9 هزارو812 نوبت،دادوستدشد.نمادسايپابعدازپلياكريلبيشترينحجموارزشمعامله را به خود اختصاص داد بهطوري كه بيش از99 ميليون سهم به ارزش حدود 13 ميلياردتوماندرايننمادجابهجاشد.همچنينتعداد01 ميلياردسهمو حقتقدم به ارزش12 هزار ميليارد ريال از ابتداي سال طي31 روز معامالتي در بورس دادوستد شده است. به گزارش تسنيم، از ابتداي امسال تاكنون در مدت31 روز معامالتي تعداد01 ميليارد 228و ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 21 هزار و 87 ميليارد ريال در 807 هزار و 591 دفعه مورد معامله قرار گرفتهاست.همچنينبررسيمعامالتبازارسهامبهتفكيكبازارنشانميدهد دراينمدتپنجميلياردو316 ميليونسهمبهارزش01 هزارو692 ميليارد ريالدر763 هزارو988 نوبتدربازاراول؛چهارميلياردو552 ميليونسهم به ارزش هش//ت هزار و 206 ميليارد ريال در 437 هزار و 312 نوبت در بازار دوم؛دوميليونسهمبهارزش6222 ميلياردريالدر597 نوبتدربازاربدهي؛ 325 ميليونسهمبهارزشيكميلياردريالدر64 نوبتدربازارمشتقهو33 ميليونواحدازصندوقهايسرمايهگذاريقابلمعاملهدربورستهرانبهارزش 359 ميليارد ريال در 1549 نوبت مورد معامله قرار گرفته است. اين گزارش ميافزايد:شاخصكلنيزكهمعامالتامسالبورسراازارتفاع77 هزارو032 واحد آغاز كرده است تاكنون با 902 واحد رشد، افزايش 1/2 درصدي را ثبت كردهوبهارتفاع87 هزارو231 واحدرسيدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.