رشد نماگرها در فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - اصل 44

گروه بورس- معامالت فرابورس در هفت//ه منتهي به 25 فروردينماه در حالي پايان يافت كه در مقايس//ه با هفته پيش//ين تمام//ي نماگرهاي فرابورس روند رو به رشدي را تجربه كردند و همگي سبزپوش بودند. هفته گذشته آيفكس با رشد نزديك به يك درصدي بازدهي خود از ابتداي سال را به 2/5 درصد رساند. همزمان ارزش ب//ازار نيز 1/4 درصد افزايش يافت تا از ابتداي س//ال اين نماگر بازار 2/5 درصد رشد يابد. در مجموع بازارهاي فرابورس نيز يكهزار و 564 ميليون ورقه بهادار در 160 هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت كه ارزش آن شش هزار و 956 ميليارد ريال بود. به اين ترتيب ش//اهد افزايش بيش از 100 درصدي حج//م و ارزش معامالت و بيش از 90 درص//دي تعداد دفعات دادوس//تد اوراق به//ادار در بازاره//ا بوديم. در ميان بازارهاي سهام و اوراق فرابورس، ب//ازار ابزارهاي نوين مالي بهتري//ن عملكرد در افزايش حجم و ارزش معامالت را تجربه كرد. در اين بازار 36 ميليون ورقه بهادار به ارزش سه هزار و 077ميليارد ريال دادوستد شد كه نسبت به هفته پيشين افزايش 646 و 274 درص//دي در حج//م و ارزش معامالت را نشان ميداد. ساير بازارها نيز با رشد دادوستدها روبهرو ش//دند. به ترتيب در بازارهاي پايه، اول و دوم تعداد ‪222 ،814‬ و 491 ميليون س//هم ب//ه ارزش يكهزار و ‪396 42،‬ و يكهزار و 761 ميليارد ريال دادوستد شد. بازار شركتهاي كوچك و متوسط نيز ميزبان معامله 700 ه//زار س//هم ب//ه ارزش چهار ميليارد ريال بود. همانگونه كه اشاره شد اگرچه تمامي بازارهاي فرابورس ب//ا بهب//ود حج//م و ارزش معامالت روبهرو شدند اما بازار ابزارهاي نوين مال//ي بهترين عملك//رد را در ميان بازاره//ا تجرب//ه كرد ك//ه نگاهي به ابزارهاي معامالتي در اين بازار حاكي از آن است اوراق بدهي، صندوقهاي س//رمايهگذاري قابل معامله و اوراق تس//هيالت مس//كن به ترتيب بيش از ‪700 ،200‬ و 60 درص//د افزايش در حجم و ارزش معامالت را تجربه كردند. همزمان ارزش معامالت خرد در بازارهاي اول، دوم، پايه و SME در فرابورس ني//ز به دو هزار و 947 ميليارد رس//يد كه گروه محصوالت غذاي//ي و آش//اميدني به ج//ز قند و شكر با ارزش معامالتي به ميزان 440 ميليارد ريال 15 درصد از ارزش كل معامالت را از آن خود كرد و در صدر ايستاد. گروهاي حملونقل و فلزات اساسي نيز به ترتيب 11 و 9 درصد از ارزش كل معام//الت را ب//ه خ//ود اختص//اص دادند و در جايگاه دوم و سوم ايستادند. هفته گذشته همچنين شاهد عرضه يكجاي 42/62 درصد از سهام كنترلي شركت فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه در بازار سوم فرابورس بوديم. ارزش اين معامله س//ه هزار و 187 ميلي//ارد ريال بود و اين عرضه در گروه خردهفروش//ي، به استثناي وسايل نقليه موتوري رقم خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.