وحشت در بورسهاي دنيا پس از تهديد ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

بازارهاي س//هام آسيا پس از اينكه دونالد ترام//پ، رييسجمهور آمريكا از تهدي//د براي اع//الم چين به عنوان دس//تكاريكننده ارز دس//ت كشيد، روز پنجش//نبه عملكردهاي متفاوتي داش//تند. به گزارش ايسنا، شاخص ام اس س//ياي آسيا اقيانوسيه بجز ژاپن حدود 0/6 درصد رش//د كرد. شاخص نيككي522 توكيويكدرصدسقوط ك//رد و به ‪43 .18362‬ واحد رس//يد. شاخصهانگ س//نگ هنگ كنگ با ‪0 /1‬ درصد كاه//ش، به 24296/85 واحد رسيد و شانگهاي كامپوزيت در چين با 0/1 درصد افت، در 3277/88 واحد ايستاد. شاخص اساند پي/اي اس ايكس سيدني ‪8 .0‬ درصد عقبنشيني ك//رد و در 5885/50 واحد قرار گرفت اما ش//اخص كس//پي كرهجنوبي 0/4 درصد افزايش ياف//ت و به 2137/05 واحد رسيد. بازارهاي سهام در تايوان و جاكارتا صعود كردند در حالي كه در سنگاپورونيوزيلندعقبنشينيكردند. قيمتسهامشركتهايصنعتي،موادو انرژي در معامالت آمريكا پيش از اينكه بازارها روز جمعه به مناسبت تعطيالت عمومي بسته ش//وند، اندكي كاهش يافتند. شاخص داوجونز اينداستريال اوري//ج ب//ا 0/3 درص//د كاه//ش، در ‪20591 /86‬ واحد و نزدك كامپوزيت ب//ا 0/5 درصد كاه//ش، در 5836/16 واحد و اس//تاندارداند پورز 500 با 0/4 درصدكاهش،در39/4432 واحدقرار گرفت. براساس گزارش آسوشيتدپرس، دونالد ترام//پ، رييسجمهور آمريكا اعالم كرد: چين را دستكاريكننده ارز معرفي نخواهد كرد و به اين ترتيب از يكي از وعدههاي انتخاباتي خود دست برداشت. وي در مصاحبه با روزنامه وال اس//تريت ژورن//ال و در يك كنفرانس مطبوعاتي كاخ سفيد از روابط حسنه با شي جين پينگ، همتاي چيني خود در ديدار هفته گذشته تمجيد كرد. به نظر ميرس//د تنشهاي تجاري ميان دو كشور پس از اين ديدار كمتر شده اس//ت. اعالم اينكه چين نرخ مبادالت يوان را براي منافع تجاري دس//تكاري كرده اس//ت، راه را ب//راي تحريمهاي احتمالي ميگشود. ترامپ درباره ارزش دالر در برابر ارزهاي ش//ركاي تجاري بزرگ آمريكا گفت: تصور ميكنم دالر بسيار قوي شده است و اين مساله به رقابتپذيري ش//ركتهاي آمريكايي لطمه ميزند. ش//اخص دالر آمريكا به دنبال اظهارات ترامپ، در برابر سبدي از شش ارز بزرگ 0/6 درصد افت كرد و به 100/07 واحد رسيد. دالر كه در معامالت روز قبل به پايينترين سطح پنج ماه اخي//ر در برابر ين ژاپن نزول ك//رده بود، اندك//ي افزايش يافت و به ‪109 /07‬ ين رسيد. در بازارهاي كاال، نفتخامآمريكادرمعامالتالكترونيكي بازار نيويورك با هفت سنت كاهش، به 53/04 دالر در هر بشكه رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز چهارش//نبه 29 سنتكاهشيافتهودر11/35دالردر هربشكهبستهشدهبود.نفتبرنتپس از اينكه در معامالت 37 سنت كاهش يافت، با پنج س//نت ريزش، به 55/81 دالر در هر بشكه رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.