خﺮﻭج ﺍﺯ ﺳﺎﻳﻪ ﺭﻛﻮﺩ

سناريوي سهگانه برای بازار بهاري خودرو؛

Jahan e-Sanat - - News -

ﻣﻌﻤﻮالﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥچﻨﺪﺍﻥﺗﻤﺎﻳﻠيﺑﻪﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭشﺧﻮﺩﺭﻭﺩﺭﻣﺎﻩﺭﻣضﺎﻥﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃي ﺳﺎﻝﺟﺎﺭي، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣضﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻭي ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨي ﻣيﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﻬﺎﺭي ﺭﺍﻛﺪ ﺭﺍ ﺗجﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ

بازار خودرو اين روزها به رسم هر ساله در ركود بهاري به سر ميبرد؛ ركودي كه بهنظر ميرسد با توجه به در پيش بودن انتخابات رياستجمهوري و همچنين ماه مبارك رمضان، در نهايت فصلي كمرونق را در اي//ن بازار رقم زند. بر اين اس//اس كارشناسان سه سناريو براي بازار بهاري خودرو پيشبيني ميكنند؛ سناريوي اول همانطور كه گفته شد به ركود حاكم بر اي//ن بازار بهدنبال انتخابات و ماه رمضان برميگردد.

سناريوي دوم ثبات قيمتي محصوالت را پيشبيني ميكند و س//ناريوي س//وم ني//ز كه با ورود محصوالت جديد ش//كل ميگيرد، منجر به رونق نس//بي در اواخر بهار و اوايل تابستان ميشود.

بازار خ//ودرو ايران در ش//رايطي اين روزها طبق روال معمول هر سال، در ركود بهسر ميبرد كه بهنظر ميرسد با توجه به در پيش بودن انتخابات رياستجمهوري و همچني//ن ماه رمضان، اي//ن بازار بهار امس//ال را با ركودي س//نگين پشت سر بگذارد. آنطور كه نمايشگاهداران خودرو پايتخت ميگويند، در حال حاضر خريد و فروش چنداني در بازار صورت نميگيرد و اگرچه معموال هر س//ال در اين مقطع زماني با ركود مواجه هستيم، با اين حال انتخابات رياس//تجمهوري، سنگيني آن را بيشتر كرده است.

قرار است اين انتخابات اواخر ارديبهشت برگ//زار ش//ود و از همين رو بس//ياري از بازارها از جمله خودرو، متاثر از اين اتفاق سياسي مهم، فعال جنبوجوش چنداني ندارند. كارشناس//ان ب//ر اين باورند كه تا پيش از انتخابات رياستجمهوري اتفاق خاصي مبني ب//ر افزايش خريد و فروش و رون//ق در بازار خودرو رخ نخواهد داد و ركود همچنان مهمان اين بازار ميماند. اين در حالي اس//ت كه به فاصله كوتاهي پس از پايان انتخابات رياس//تجمهوري، ماه رمضان آغاز ميش//ود و اين موضوع نيز به نوب//ه خود بازار خودرو را به ركود خواهد برد.

معموال مش//تريان چن//دان تمايلي به خريد و ف//روش خودرو در م//اه رمضان ندارن//د بنابراي//ن با توجه ب//ه اينكه طي س//الجاري، انتخابات و م//اه رمضان هر دو در س//ه ماه نخست سال روي خواهد داد، پيشبين//ي ميش//ود ب//ازار خودرو كشور، بهاري راكد را تجربه كند. آنطور كه فعاالن ب//ازار ميگويند، پس از پايان ماه رمضان و ب//ا توجه به آغاز تعطيالت تابستاني و افزايش سفرها، رونق گرفتن نسبي خريد و فروش خودروهاي داخلي، دور از ذه//ن نيس//ت و احتم//اال خريد و ف//روش در بازار خ//ودرو رونق خواهد گرفت.

اما ديگر اتفاقي كه پيشبيني ميشود طي سه ماه نخست امسال در بازار خودرو كشور رخ دهد، ورود محصوالت جديد به اين بازار است. محتملترين گزينهها اما كوئيك س//ايپا و پژو 2008 ايرانخودرو هستند كه هر دو آنها محصوالتي جديد به شمار ميروند. در اين بين، پژو 2008 اولين محصول پسابرجامي صنعت خودرو ايران به شمار ميرود كه هماكنون توليد آن در ايرانخودرو آغاز شده و طبق گفته مديرعامل اين شركت، اواخر ارديبهشت امسال پيشفروش خواهد شد.

ب//ه گ//زارش اقتصادنيوز اي//ن خودرو احتم//اال قيمت//ي حداق//ل 90 ميليون توماني خواهد داش//ت بنابراين به رقيبي براي محصوالت چيني در آن بازه قيمتي تبديل ميش//ود. هنوز مش//خص نيست ايرانخ//ودرو چه زماني پژو 2008 را در اختيار مش//تريان قرار خواهد داد، با اين حال آنچه قطعي بهنظر ميرسد، رونمايي و پيشفروش اين محصول در بهار امسال )به احتمال فراوان ارديبهشتماه( است.

ام//ا كوئيك محص//ول جديد س//ايپا ني//ز ديگر گزينه احتمال//ي ورود به بازار خودرو كش//ور در بهار امس//ال است كه گفته ميش//ود در بازه قيمتي 35 تا 40 ميلي//ون تومان عرضه خواهد ش//د. اين محصول اواخر س//ال گذش//ته رونمايي ش//د و به احتمال زياد طي بهار امسال، پيشفروش و شايد عرضه نيز بشود.

ب//ا ورود كوئيك به بازه قيمتي 30 تا 40 ميليون تومان، مشتريان اين محدوده قيمتي پس از مدتها محصولي جديد را تجربه خواهند كرد.

اما ديگر اتفاق احتمالي و مهم ديگري كه شايد در بهار امسال رخ دهد، افزايش قيم//ت خودروه//اي توليد داخل اس//ت هرچن//د كارشناس//ان احتم//ال آن را كم ميدانند.

شركتهاي خودروساز داخلي معموال در ماههاي ابتدايي س//ال اقدام به ارسال اس//ناد و مدارك خود به ش//وراي رقابت براي اخذ مجوز افزايش قيمت ميكنند، با اين حال آنطور كه رييس اين ش//ورا اعالم كرده، اين اتفاق فعال در سال جديد رخ نداده است.

ب//ه اعتقاد برخ//ي كارشناس//ان، اين بيتفاوتي خودروسازان به افزايش قيمت محصوالتش//ان در مقطع زماني فعلي، احتماال از آن جهت است كه شركتهاي خودروساز داخلي نميخواهند بهواسطه افزاي//ش قيم//ت، بازار خ//ود را به خطر بيندازند. البت//ه در كنار اين موضوع، در پيش بودن انتخابات رياس//تجمهوري و هم//كاري كردن خودروس//ازان با دولت بهواس//طه تثبي//ت موق//ت قيمتها نيز موضوع ديگري اس//ت كه كارشناسان از آن به عنوان دليلي بابت عدم درخواست افزايش قيمت ش//ركتهاي خودروس//از داخلي ياد ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.