اختالل در توليد خودرو كشور

Jahan e-Sanat - - News - ﺣﺎﺩثﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ

آتشس//وزي در انبار كروز خط توليد دو شركت خودروسازي را با مشكل مواجه كرد.

ريي//س انجم//ن قطعهس//ازان ب//ا اع//الم اينكه آتشسوزي يكي از بزرگترين شركتهاي قطعهساز كش//ور خط توليد دو ش//ركت خودروسازي را طي چند روز آينده با مشكل روبهرو ساخته گفت: هنوز خسارت اوليه اين حادثه مشخص نشده است.

رضا رضاي//ي در رابطه با حادثه پنجشنبهش//ب آتشس//وزي يك شركت بزرگ قطعهسازي خودرو ب//ه ارائه توضيحاتي پرداخت و اظهار داش//ت: انبار پنج هزار متري يكي از ش//ركتهاي قطعهس//ازي بزرگ كش//ور دچار حريق شد و خسارتي را به اين شركت وارد كرد.

به گزارش تس//نيم، وي با اع//الم اينكه اين انبار س//ه طبقه بوده و مواد پالستيكي اوليه را نگهداري ميكرد، افزود: هنوز ميزان خسارت وارده مشخص نش//ده و قرار است در كميتهاي با حضور مسووالن مربوط//ه اي//ن موض//وع ارزياب//ي و اعالم ش//ود اما در مجم//وع انجم//ن قطعهس//ازان ب//راي كمك به اين ش//ركت جهت تامين مواد اوليه ش//ركتهاي خودروسازي اعالم آمادگي كرده است.

ريي//س انجمن قطعهس//ازان در رابط//ه با اينكه آتشس//وزي اي//ن انبار ت//ا چه ميزان خ//ط توليد شركتهاي خودروسازي را با مشكل روبهرو خواهد كرد، گفت: به نظر ميرسد شركتهاي خودروسازي يك//ي، دو روز در تامين مواد اوليه خود با مش//كل روبهرو ش//وند اما اين شركت با توجه به توانمندي خود اين موضوع را به زودي برطرف خواهد كرد تا خط توليد خودروسازان با مشكل روبهرو نشود.

وي افزود: بالفاصله نيروهاي هش//ت ايستگاه در محل حاضر و امدادرسانيهاي خود را آغاز كردند.

همچني//ن ديروز صبح جلس//ه اضطراري در اين ش//ركت با حضور قطعهس//ازان بزرگ، نمايندگان خودروس//ازان كشور، نمايندگان استاندار و سياسي فرماندار تهران برگزار شد تا ضمن علتيابي، شرايط براي توليد مجدد اين كارخانه فراهم شود.

ريي//س انجمن قطعهس//ازان ايران با اش//اره به آتشس//وزي انبار يكي از ش//ركتهاي قطعهسازي تامينكنن//ده قطع//ات توليد خ//ودرو، تاكيد كرد: هي//چ وقفهاي در روند عادي توليد اين محصول در شركتهاي خودروسازي ايجاد نخواهد شد.

رضا رضايي اظهار كرد: پنجش//نبه گذش//ته يك انبار از حدود 10 انبار اصلي ش//ركت قطعهس//ازي »ك//روز« دچار حريق ش//ده و مواد اوليه موجود در آن از بين رفت.

وي ب//ا بيان اينكه با اين ح//ال اين حادثه هيچ صدمهاي به روند عادي توليد خودرو در خودروسازان داخل//ي نخواهد زد، خاطرنش//ان ك//رد: با توجه به وجود انبارهاي متعدد اين ش//ركت قطعهسازي اين شركت به س//رعت ميتواند خسارت ايجاد شده را جبران كند.

پنجشنبه هفته گذش//ته انبار مواد اوليه يكي از ش//ركتهاي قطعهسازي تامينكننده قطعات اوليه توليد خودرو دچار حريق شد كه با حضور نيروهاي آتشنشاني اين حريق مهار شد.

پيش از اين سيدجالل ملكي به عنوان سخنگوي سازمان آتش نش//اني در مورد آتشسوزي شركت قطعهس//ازي كروز گفته بود س//اعت 19:26 حريق گس//ترده در انبار كاال واقع در جاده مخصوص كرج به نيروهاي سازمان آتش نشاني اطالع داده شد.

سخنگوي س//ازمان آتش نشاني با اشاره به آغاز حري//ق در يك انبار پنج ه//زار متري، تصريح كرد: حريق در انباري به وس//عت پنج هزار متر آغاز شده بود آتشنش//انان سه فردي كه در انبار گرفتار شده بودند را با موفقيت خارج كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.