رونمايي شاسيبلندهاي جديد در نمايشگاه خودروي نيويورك

Jahan e-Sanat - - News - ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ

خودروسازاندرنمايشگاهخودروي نيويورك به رونمايي مدلهاي جديد خودروهاي شاسيبلند پرداختند كه در س//الهاي اخير شاهد محبوبيت فزايندهاي بودهاند.

فورد موتور مدل بازطراحي شده شاس//يبلند لينكل//ن ناويگيتور را رونمايي كرد كه با بهكارگيري بدنه آلومينيوم//ي، 90/72 كيلوگرم وزن كم كرده است.

شركتسوباروشاسيبلندمفهومي اسنت را نمايش داد و اعالم كرد: قصد دارد فروش اين شاسيبلند بزرگ كه ظرفيت هفت سرنش//ين دارد را در سال 2018 آغاز كند. جنرال موتورز هم شاسيبلند بزرگ بوئيك انكالو را رونمايي كرد.

فيات كرايسلر اتومبيل يك مدل شاس//يبلند جيب گرند چروكي را نمايشدادكه707اسببخارقدرت و يك موت//ور8 V - به ظرفيت 6/2 ليت//ر دارد در حالي كه تويوتا موتور يك شاس//يبلند مفهومي را معرفي كرد كه 4X-FT نام دارد.

خودروهاي شاس//يبلند حدود 40 درصد از فروش بازار خودروي آمريكا را در س//ال 2016 تشكيل دادند كه در مقايسه با 32/6 درصد در سال 2014 افزايش داشته است. قيمتهاي پايين س//وخت موجب ش//ده اس//ت ش//مار رو به رشدي از مصرفكنن//دگان آمريكاي//ي، خودروهاي بزرگت//ر پرمصرف را ب//ه خودروهاي س//واري معمولي ترجيح دهند.

ب//ا وج//ود اينكه دونال//د ترامپ، رييسجمهورآمريكا،اعالمكردهاست اهداف سختگيرانه بهينگي مصرف سوخت خودرو را كه در دوران اوباما معين شده بود، بازبيني خواهد كرد، خودروسازان قصد ندارند از برنامههاي خود براي رقابت در بخش خودروهاي برقيعقبنشينيكنند.

مارك فيلدز، مديرعامل فورد در نمايشگاه نيويورك اظهار كرد كه اين شركت5/4 ميليارددالربرايمعرفي 13 مدل برق//ي و هيبريدي جديد در پنج س//ال آينده سرمايهگذاري كرده است.

هوندا موتور مدل برقي و پالگين هيبريدي كالريتي را در اين نمايشگاه رونمايي و پيشبيني كرد خودروهاي برق//ي يا هيبريدي تا س//ال 2030 دوسوم كل فروش خودرو در سرتاسر جهان را تشكيل خواهند داد.

نيسان موتور هم اعالم كرده است مدل جديدي از خودروي برقي ليف را امسال معرفي خواهد كرد كه شارژ باتري طوالنيتري نس//بت به مدل فعلي دارد.

ب//ر اس//اس گ//زارش رويت//رز، فولكسواگنكهبزرگترينخودروساز جهان اس//ت، اعالم كرد حداقل سه مدل برقي جديد را تا سال 2020 به بازار عرضه خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.