سياست صدقهاي را كنار گذاشتهايم

Jahan e-Sanat - - News -

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: در سياس//ت رفاهي خود سياس//ت صدقهاي را كنار گذاش//تهايم و به س//مت سياس//تهاي فقرزدايي مبتني بر توانمندسازي رفتهايم.

علي ربيعي گفت: حق نداريم راجع به يك ريال اعتبار تصميم ناروا بگيريم و معتقدم آرامش، اصليترين مساله ما در جامعه امروز است و ريشه آسيبهاي اجتماعي نيز در ناآرامي اس//ت و دولت نياز دارد جامعه را با آرامش جلو ببرد. اصل بعدي ما حركت كارشناسي و عقالني است و حق نداريم آينده كشور را به خاطر رضايت امروز از بين ببريم و تعجب ميكنم كساني ميگويند يارانه 250 هزار توماني ميدهند. حتي در سياست رفاهي خود سياست صدقهاي را كنار گذاشتهايم و به سمت سياستهاي فقرزدايي مبتني بر توانمندسازي رفتهايم.

وي با اشاره به عملكرد وزارت رفاه تصريح كرد: در بيمه درمان 11 ميليون نفر را بيمه كرديم و 2/5 درصد بيسوادي را در سايه يك برنامه منسجم كاهش داديم و بر كودكان بازمانده از تحصيل تمركز كرديم.

ربيعي بيان كرد: معتقديم يارانه سه دهك پايين را بايد بهبود ببخشيم و برنامه دولت براي سال جديد غنيسازي اقشار پايين از جنبه دستيابي به شغل است و برنامه اشتغال ضد فقر و بيمه اجتماعي براي همه را دنبال ميكنيم.

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: مدارا و اجماع بزرگ، جزو سياست دولت است و دولت معتقد است همه بايد زير سايه رهبر بزرگمان كنار هم باشيم.

ربيعي تصريح كرد: الزم است قدرت نظامي كشور را افزايش دهيم و دولت بيشترين سرمايهگذاري را براي افزايش قدرت نظامي انجام داده و امروز در سايه قدرت و توان ملي كار را جلو ميبريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.