راهاندازي 9 هزار واحد صنعتي

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاهخبرنگاران-مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اشاره به انعقاد 4031 قرارداد سرمايهگذاري جديد طي سال 95 در شهركها و نواحي صنعتي اظهار داشت: اين اقدام در حالي صورتپذيرفتكهباتمامموانعدربخشتوليد91درصدنسبتبهسال 94 رشد داشته است.

علي يزداني در بازديد از شهركهاي صنعتي مازندران گفت: واحدهاي توليدي و صنعتي با دغدغههايي در بخش ماليات، تامين اجتماعي، سرمايه در گردش و نقدينگي ...و مواجهاند كه با همكاري و همراهي دستگاههاي اجرايي موانع توليد برطرف خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به انعقاد 4031 قرارداد سرمايهگذاري جديد در سال 95 در شهركها و نواحي صنعتي اظهار داشت: اين اقدام درحالي صورتپذيرفتكهباتمامموانعدربخشتوليد91درصدنسبتبهسال 94 رش//د داش//ته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به افزايش توليد و ايجاد اشتغال در شهركها و نواحي صنعتي اشاره كرد و افزود:دردولتيازدهمحدود9 هزارواحدصنعتيدركشوربهبهرهبرداري رسيد كه با راهاندازي آنها براي بيش از 147 هزار نفر اشتغال ايجاد شده است. مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران با اشاره به رشد 19 درصدي انعقاد قرارداد سرمايهگذاري جديد در شهركها و نواحي صنعتي گفت: در راستاي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري و بهبود وضعيت توليد و اشتغال و همچنين مصوبات هيات دولت، اختيارات سازمان به شركتهاي استاني تفويض شد.

وي اظهار داشت: براساس مصوبه هيات وزيران اختيارات ويژهاي نظير اعطاي مشوقات، استمهال بدهيها، ضوابط ساختوساز، صدور و تمديد مجوزهايشهركهايغيردولتي،توسعهنواحيروستاييو...بهشركتهاي استاني واگذار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.