فهرست آثار راهيافته به جشنواره کن 2017 اعالم شد؛ حضور5 فیلمازایران

Jahan e-Sanat - - News - جشنواره

پ//س از اع//الم فهرس//ت فيلمهاي بخشهاي رقابتي، نوعي نگاه، غيررقابتي، نمايشويژهونمايشنيمهشبهفتادمين جش//نواره فيلم کن مشخص شد که از سينماي ايران فيلم تجربي 24» فريم« آخرين س//اخته عباس کيارس//تمي به مناسبت هفتادمين دوره جشنواره فيلم کن به ص//ورت ويژه روي پرده ميرود و در کن//ار آن »لرد« به کارگرداني محمد رس//ولاف هم در بخ//ش »نوعي نگاه« پذيرفته شد. همچنين در اين دوره »وقت ناهار« به کارگرداني عليرضا قاس//مي به عن//وان يک//ي از 9 فيلم بخ//ش رقابتي فيلمهاي کوتاه جشنواره کن براي نخل طالي بهترين فيلم کوتاه رقابت ميکند و فيلم کوتاه »حيوان« س//اخته بهرام و بهمن حاج ابوللو نيز در بخش »س//ينه فونداس//يون« پذيرفته شده است. فيلم »آنها« ساخته آناهيتا قزوينيزاده هم به عنوان يکي از فيلمهاي بخش نمايشهاي ويژه کن 2017 انتخاب شده است.

به نظر ميرسد امس//ال سال خوبي براي س//ينماي ايران در جش//نواره کن باشد چون حداقل نام پنج فيلمساز ايراني در مجموعه آثار اين جشنواره وجود دارد. البت//ه هنوز دو بخ//ش هفته منتقدان و دو هفت//ه کارگردانهاي کن باقي مانده که ممکن است در آنها هم فيلمهايي از سينماي ايران پذيرفته شوند.

حض/ورپررنگزنانکارگردان در کن 2017

از نکات قابل توجه جش//نواره امسال افزايش تعداد فيلمس//ازان زن نسبت به سالهايگذشتهاست.آنهمدرشرايطي که پيش از اين زنان حضور پررنگي در اين جشنواره نداش//تند، براي مثال در سال 2012 نام هيچ کارگردان زني در جشنواره کن به چشم نميخورد. اما جشنواره کن در اين دوره ش//اهد اکران فيلمهاي 12 کارگردان زن است و اين به معناي تغييري قابل توجه در اين زمينه است.

س//وفيا کاپوال، نوامي کاواس//ه و لين رامس//ي از زنان فيلمسازي هستند که نامشان در فهرست آثار بخش رقابتي کن 2017 ديده ميشود.

حضور زنان در اين رويداد بينالمللي گهگاه با حاشيههايي همراه ميشود. سال 2015 بود که چندين بازيگران حاضر در مراسم فرش قرمز از جمله جوليا رابرتر، کريستين اس//توارت و سوزان ساراندون به جاي پوشيدن کفشهاي پاشنهبلند / ک//ه جزو قوانين نانوش//ته حضور روي فرش قرمز است / پابرهنه جلوي دوربين عکاسها رفتند.

در حالي که مسووالن جشنواره کن اجباري بودن پوشيدن کفش پاشنه بلند در مراس//م فرش قرمز فيلمها را تکذيب ميکنند اما بسياري از زنان حاضر در اين جشنواره اعالم کردند در صورتي که بدون کفش پاشنه بلند يا با کفش کف تخت روي ف//رش قرمز بروند، از حضور آنها در سالن نمايش فيلم جلوگيري ميشود.

پوستر امسال اين جش//نواره هم به خاطر تغييرات فتوش//اپي عکس کلوديا کارديناله به منظ//ور الغرتر جلوه دادن او، موج//ب اعت//راض چندين بازيگر زن شد. برخي از اين بازيگران مدعي شدند که هاليوود بازيگران زن را تنها در قالبي خ//اص ميپذيرد. اما تامپس//ون يکي از اين هنرپيش//هها بود که تهديد کرد اگر اي//ن تبعيضها و تعصبات در مورد چاق بودن//ش ادامه پيدا کند، از نقش خود در فيلم بعدياش کنارهگيري ميکند.

فهرس/ت کامل فيلمهاي کن 2017

در نشست خبري هفتادمين جشنواره فيلم کن پير لسکيور، رييس اين جشنواره در کنار تيري فرمائو، دبير باس//ابقه اين رويداد س//ينمايي در مقابل خبرنگاران فهرست فيلمهاي امس//ال کن را اعالم کردند. در بخ//ش رقابتي که مهمترين فيلم جش//نواره کن اس//ت امس//ال 18 فيلم براي کس//ب نخ//ل طالي بهترين فيل//م رقابت ميکنند ک//ه در ميان آنها فيلمهايي از کارگردانان سرشناسي چون ميش//ائيلهانکه، آندري زياگينتس//ف، سوفيا کاپوال، فاتح آکين، نائومي کاواسه، تاد هين//س و ميش//ل آزاناويس//يوس ديده ميشود.

از س//ينماي ايران، فيلم تجربي 24» فريم« آخرين ساخته عباس کيارستمي بهمناسبتهفتادميندورهجشنوارهفيلم ک//ن به صورت وي//ژه روي پرده ميرود، »لرد« از محمد رسولاف در بخش »نوعي نگاه« کن پذيرفته شد، همچنين طبق اعالم پيشين »وقت ناهار« به کارگرداني عليرضا قاسمي به عنوان يکي از 9 فيلم بخش رقابتي فيلمهاي کوتاه جش//نواره کن براي نخل طالي بهترين فيلم کوتاه رقابت ميکند و فيل//م کوتاه »حيوان« ساخته بهرام و بهمن حاج ابول لو نيز در بخش »س//ينه فونداسيون« کن 2017 پذيرفته شده است. فيلم »آنها« ساخته آناهيتا قزوينيزاده نيز به عنوان يکي از فيلمهاي بخش نمايشه//اي ويژه کن 2017 انتخاب شده است.

محمداطبايي،پخشکنندهوکارشناس بينالمللي سينما در گفتوگويي با ايسنا درباره حضور فيلمهاي ايراني در جشنواره کن امسال گفته اس//ت: »با وجود آنکه حض//ور فيلم 24» فري//م« آقاي عباس کيارستمي در اين دوره از جشنواره کن قابلپيشبينيبوداماحضوردوفيلمکوتاه ايراني و نيز فيلم بلند »لرد« به کارگرداني محمد رسول اف و فيلم بلند »آنها« به کارگرداني آناهيتا قزوينيزاده سينماگر بااس//تعداد مقيم آمريکا که با فيلمهاي کوتاهش خوش درخشيده، اتفاق خوبي براي سينماي ايران محسوب ميشود.«

اطبايي درب//اره ارزيابي خود از ديگر آثار معرفيش//ده در جش//نواره کن هم بيان کرد: »شايد شماري از کارشناسان سينما انتخابهاي بخش رسمي را قابل پيشبينی و قدری محافظهکارانه تحليل کنند اما باز هم بايد اذعان داشت که کدام جشنوارهفيلمدرجهاناستکهفيلمهای جديد س//ينماگرانی چ//ون تاد هينس، ميشائيل هانکه، س//وفيا کاپوال، هونگ سانگ سو، آندری ژياگيتسف، يورگوس النتيموس و ميشل آزاناوی سيس را کنار بگذارد!تاهمينجاهمسراغجاماندههايی مانند نوری بيلجه چيالن، لوکرسيا مارتل، لوک بسون، استفن فريرز، ژان لوک گدار، عبداللطيف کشيشه، رومن پوالنسکی، ريدلی اس//کات، ويم وندرس، کريستوفر نوالن و لئو کاراکس گرفته میشود!«

اوبابياناينکهديگرکمترشاهدکشف اس//تعدادهای جديد در اين جش//نواره هس//تيم، ادام//ه داد: »بايد پذيرفت که کن ديگر کمتر ش//اهد کشف سينماگر بااستعداد است و فيلمسازان کشفشده در ديگر جش//نوارهها و کارگردانهای هميش//ه حاضر در کن شانس بيشتری برای حضور در کن دارند. جشنواره کن به دايره فرزن//دان خود اهميت ويژهای میدهد. کورنل موندروژو مجارس//تانی تاکنون دو فيلم کوتاه و چهار فيلم بلند در کن داشته و »ماه ژوپيتر« هفتمين فيلم او در کن است يا سرگی لوزنيتسا اوکراينی هم تاکنون چند فيلم در کن داش//ته و اکن//ون با فيل//م جديد 142 دقيقهای خود در کن حضور دارد. البته اطمينان داشتم که کريستوفر نوالن با فيلم »دونکرک«، نوری بيلجه چيالن، ژان لوک گدار و لوکرسيا مارتل در کن حضور داش//ته باشند اما گويا فيلم اولی هن//وز کامل نش//ده و تهيهکننده خانم مارت//ل هم رييس هي//ات داوران، پدرو آلمودووار اس//ت که امکان حضور را در بخش مسابقه منتفی میکند و جشنواره کن هم ترجيح داده به جای فيلم جديد گ//دار فيلم »موحش« س//اخته جديد ميشل آزاناوی سيس را به نمايش بگذارد که به زندگی گدار میپردازد.

اطياب//ی درباهر فيلم رس//ول اف هم توضيح داده اس//ت: يک نکته جالب در مورد فيلم رسولاف است که سال گذشته هم به کن ارائه ش//ده بود و امسال دوباره م//ورد ارزيابی قرار گرفته که به نظر بايد غيرمتعارف باشد ولی بايد گفت رسولاف هم از سينماگران کشفشده کن است که با اين فيلم جديدش تاکنون چهار فيلم در جشنواره کن داشته است. توليد فيلم »لرد« از دس//تاوردهای مهم آقای ايوبی است که با هوشمندی خود فيلمساز، يک فيلم توليد رسمی را در ايران ساخته و در نهايت در کن حضور دارد. البته آقای ايوبی بايد از حضور فيلم کوتاه »حيوان« هم در کن مفتخر باشد که محصول مدرسه ملی سينمااست. فيلمهایبخشرقابتی: »ش//گفتزده« ب//ه کارگردان//ی تاد هينس/ »نيرومند« به کارگردانی ميشل آزاناويسيوس/ »روز بعد« به کارگردانی هونگ سونگ س//و/ »درخشندگی« به کارگردانی نائومی کاواس//ه/ »کش//تن آهوی مقدس« ب//ه کارگردانی يورگس النتيموس/ »موجود آرام« به کارگردانی س//رگی الزنيتسا/ »قمر مش//تری« به کارگردان//ی کرنل موندروکژو/ »عاش//ق دوگان//ه« به کارگردانی فرانس//وا اوزون/ »ت//و هرگ//ز واقع//ا اينجا نب//ودی« به کارگردانی لين رامسی/ »اوقات خوش« ب//ه کارگردانی بنی صفدي//ه و »جاش صفديه«/ »بیعشق« به کارگردانی اندری زياگينتسف/ »داستانهای ميروويتز« به کارگردانی نوا بامب//اک/ »در ناپديدی« به کارگردانی فات//ح اکين/ «Okja» به کارگردانی بون جون- هو/ 120» ضربه در دقيقه« به کارگردانی رابين کامپيلو/ »فريبخ//ورده« به کارگردانی س//وفيا کاپ//وال/ »رودين« ب//ه کارگردانی ژاک دوليون/ »پايان خ//وش« به کارگردانی ميشائيلهانکه. فيلمهایبخشغيررقابتی: »تيغه جاويدان« س//اخته تاکاش//ی ميکی/ »چگونه با يک دختر در مهمانی صحبت کنيد« س//اخته ج//ان کمرون ميش//ل/ »چهرهها، روس//تاها« ساخته آنيس واردا و »جی آر«/ ارواح اسماعيل به کارگردانی آرنو دپلشن - فيلم افتتاحيه فيلمهای بخش »نوعی نگاه«: »بارارا« به کارگردانی متئو آمالريک/ »عروس صحرا« به کارگردانی سس//يليا آت//ان و والري//ا پيواتو/ »زن ج//وان« به کارگردان//ی لئون//ور س//رالی/ »لرد« به کارگردانی محمد رس//ولاف/ »طبيعت زم//ان« ب//ه کارگردانی کريم موس//ائو/ »پيش از نابودی« به کارگردانی کيوشی کوراساوا/ »بيرون« به کارگردانی گيورگی کريس//توف/ »جهتها« ب//ه کارگردانی استفان کاماندارف/ »غربی« به کارگردانی والس//کا گريس//باخ/ »دختر آوريل« به کارگردانی مايکل فرانکو/ »خوش شانس« به کارگردانی سرجيو کاستليتو/ »کارگاه« ب//ه کارگردانی لورن کانت//ه/ »زيبايی و س//گها« به کارگردانی کوثر بن حنيه/ »نزديکی«بهکارگردانیکانتميرباالگوف/ »پ//س از جنگ« ب//ه کارگردانی آناريتا زامبرانو/ »رودخانه ب//اد« به کارگردانی تيلور شرايدن. بخشنمايشهایويژه »دوربي//ن کل//ر« س//اخته »هئنگ سونگس//و«/ 12» روز« ساخته ريموند دپاردون/ »آنها« ساخته آناهايتا قزوينی زاده/ »سرزمين موعود« ساخته يوجين جرکی/ »ناپالم« س//اخته کلود لنزمن/ »شياطين در بهشت« ساخته ژود راتمن/ »دريای اندوه« س//اخته ونس//ا ردگريو/ »عاقبت ناخوشايند« ساخته بونی کوهن و جان شنک. بخشنمايشنيمهشب »شرارت« به کارگردانی جونگ بونگگي//ل/ »بیرحم« ب//ه کارگردانی بونگ سونگ- هون/ »نيايش قبل از سپيدهدم« به کارگردانی ژان- استفن سوئه.

هفتادمين جشنواره فيلم کن از تاريخ 17 تا82 می)82 ارديبهشتتا7 خرداد( در فرانسه برگزار میشود و امسال »پدرو آلمادوار«، کارگردان مطرح اس//پانيايی رياس//ت هي//ات داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.