آخرين خبرها از جشنواره جهانی فجر

Jahan e-Sanat - - News -

10 فيلمکوتاه،مستندوسينمايیدر بخش»زيتونهایزخمی«سیوپنجمين جش//نواره جهانی فيلم فجر به نمايش درمیآيد.

بخش»زيتونهایزخمی«کهيکیاز بخشهایغيررقابتیايندورازجشنواره جهانی فيلم فجر محسوب میشود به آثاری اختصاص دارد که موضوع جنگ س//وريه و مبارزه با داعش را مورد توجه قرار داده است.

بحرانسوريه،بحرانیبينالمللیاست که برخی از تحليلگران سياس//ی آن را جنگجهانیکوچکمینامند.

جش//نواره جهانی فجر قص//د دارد با به نماي//ش درآوردن منتخبی از آثار فيلمسازان ايرانی و عراقی، به اين بحران منطقهای و جهانی بپردازد و از اين طريق زاويهای متفاوت با نگاه فيلمسازان غربی را در معرض ديد مهمانان خود قرار دهد و با معرفی اين آثار به خريداران خارجی بازارفيلموديگرمهماناننسبتبهتوزيع بينالمللیآنهاهمتگمارد.تعدادیازاين فيلمها برای اولين بار به نمايش عمومی درخواهند آمد.

اس//امی فيلمهای راهيافت//ه به اين بخش از جش//نواره به اين ش//رح است: »کويرس وطن کوچک من« س//اخته سعيد صادقی )مستند بلند(، »از حسکه با عشق« ساخته محمد فراهانی )فيلم کوتاه(، »آالن« مصطفی گندمکار )فيلم کوتاه(،»آگوست«بهکارگردانیمشترک احمد زائری، محمد اس//فندياری، ماريا مواتی)فيلم بلند سينمايی(، »ايرانیهای مرتد« به کارگردانی حميد عبداهللزاده )مستند بلند(، »شام آخر« به کارگردانی محمد قانعفر )مس//تند بلن//د(، »کچ« ساخته مهرداد حسنی )کوتاه داستانی(، »پرچم سياه« به کارگردانی ماجد نيسی )مستندنيمهبلند(،»بابايی«بهکارگردانی مظفرحسينخانیهزاوه)مستندبلند(و »باد سياه« به کارگردانی حسين حسن )فيلمبلندسينمايی.(

»کويرس...«اوليننمايشبينالمللي را در جش//نواره جهان//ي فجر پيش رو خواهد داش//ت. اين فيل//م که ماجراي حضور»شاليش«درميدانجنگسوريه است، محصول ايران است و به زبان عربي ساخته شده است.

»ايرانيهاي مرتد« اثري که پيش از اين در بخش »شهيد آويني« جشنواره سينماحقيقت به نمايش درآمده بود، به زبان عربي ساخته شده و محصول ايران اس//ت. اين فيلم روايتگر عملياتي براي دستگيري يکي از سربازان داعش است؛ جنايتکاري که 1700 نفر را در يک روز کشتهاست.

»شامآخر«رامحمدقانعفرکارگرداني کرده و محصول مشترک ايران و سوريه است. اين فيلم پيش از اين در جشنواره سينماحقيقتبهنمايشدرآمدهبود.

»بابايي« در نخستين نمايش جهاني درجشنوارهجهانيفجررويپردهميرود. اين فيلم محصول س//ال 2017 است و قصه آن به اين شرح است: عليرضا بابايي دانشجوي کارشناس//ي ارشد و کارمند دانش//گاه تصميم ميگيرد براي دفاع از ح//رم اهل بيت)ع( و مبارزه با داعش به سوريه برود. عليرضا دو فرزند دختر دارد که رابطهاي عاشقانه با پدر دارند. آنها با وجود عشق فراوان به پدر، موافق اين سفر هستند. عليرضا به عراق ميرود و ... .

يکي از فيلمهاي بلند سينمايي که در اين بخش اکران ميشود، »آگوست« است. اين فيلم را سه کارگردان جوان به نامهاي احمد زائري، محمد اسفندياري و ماريا مواتي ساختهاند. اين فيلم اولين اکران جهاني را در جشنواره جهاني فجر خواهد داشت.

داستانفيلمبهاينشرحاست:ويليام س//رباز آمريکايي از موقعيتي سخت در زندان ابوغريب به کمپ موقت نظاميان آمريکاي//ي در بيابانهاي عراق منتقل شده و سعي در فراموشي گذشته دارد. او ديدبان کريس، اس//نايپر است و اين موقعيت را آس//انتر از شرايط گذشته ميداندچراکهاسنايپراحتياجبهبازجويي ندارد. ام//ا از نظر کريس کار اس//نايپر سختتر از کار بازجو است چرا که بدون بازجويي بايد قضاوت کند.

ديگر فيلم سينمايي اين بخش »باد سياه« ساخته حسين حسن محصول کش//ورهاي عراق، آلمان و قطر اس//ت. اي//ن فيلم که در کردس//تان عراق و به زبان کردي س//اخته شده ماجراي يک زوج اي//زدي به نام رکو و پرو اس//ت که قرار است به زودي ازدواج کنند. با حمله نيروهاي داعش به سنجار، اين دو از هم جداميشوند.اينفيلمبازيگروفيلمبردار ايراني دارد.

»پرچم س//ياه« به کارگرداني ماجد نيسي ديپلم افتخار بخش مستند بلند جايزه ش//هيد آوين//ي را از نهمين دوره جشنوارهسينماحقيقتدريافتکردهبود. اينفيلممستندرامهوششيخاالسالمي تدوين کرده و محصول گروه مستند اداره کلبرنامههايتحليليومستنداست.

»از حس//که با عشق« فيلم کوتاهي است که به زبان کردي و فارسي ساخته شده است.

همچنين فيلم کوتاه »آالن« پيش از اين در س//ي و نهمين جشنواره فيلم کوتاه کلرمونت فران به نمايش درآمده بود و محصول ايران است. »کچ« ساخته مهردادحسنيدراوليننمايشجهانيدر جشنواره جهاني فجر روي پرده ميرود.

سيوپنجمينجشنوارهجهانيفيلم فجر،يکمتاهشتمارديبهشت6931)12 28ا//ت آوري//ل7102(ب//هدبيريرضا ميرکريمي در تهران برگزار ميشود.

براس//اس گ//زارش رواب//ط عمومي جشنواره جهاني فجر، پرديس سينمايي چارسوکهمرکزاصلياينجشنوارهاست، امسال تغييرات تازهاي را در سيستمهاي پخشخودبرايعالقهمندانبهسينمابه وجود آورده است.

راهاندازي سيستمهاي ‪IP phone‬ و ‪IP TV‬ ب//راي پوش//ش بهتر وقايع جشنواره و اطالعرساني سريعتر اخبار و رويدادهاي کاخ جشنواره يکي از اقدامات انجامشده است.

همچنين يکي از مش//کالت س//ال گذش//ته نحوه پخش زن//ده برنامههاي ساختهشده توسط گروه توليدکننده در فض//اي اين پرديس س//ينمايي بود که در اين دوره با نصب ويدئو وال در هفت موقعيت از فضاي بازار و پرديس چارسو پخش باکيفيت کليه برنامههاي توليدي توسط جشنواره ممکن شده است.

اين گ//زارش يکي از تغييرات مهم اين پرديس را در افزايش س//طح کيفي پخش تصاوير در سالنهاي سينما اعالم کرده است به طوري که عالوه بر سالن اصلي که مجهز به سيس//تم پخش D اس//ت، يک دستگاه ديگر ‪D cinema‬ مدل0302 Barco با قدرت lumens 12000 براي سالن پنج خريداري شده و همچنين پروژکتور پخش سالن چهار از ‪6000 lm‬ ب//ه ‪12000 lm‬ فول اچدي ارتقا داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.