IOS برای

Jahan e-Sanat - - News -

مجتبیعبدی -در حالی كه كاربران در ش//رايط نارضايتی از پوش//شدهی و خدمات اپراتورهای س//هگانه تلفن همراه به س//ر میبرند خبرهايی از ورود اپراتور چهارم به عرصه ارتباطات و اضافه ش//دن اپراتوری ديگر به اپراتورهای قبل از گوشه و كنار ميرس//د. با توجه به اين نكته كه اپراتورهاي سابق هنوز در نيمه راه به سر ميبرن//د و در ارائه خدمات و كيفيت آن دچار نقص و كاستيهايي بوده و هستند، مسووالن با چه ابزار و وزنه و شاقولي شرايط فعلي را براي اضافه ش//دن اپراتوري ديگر مهيا دانستهاند؟ اين سوالي است كه اكثر كارشناساندرطرحآناتفاقنظرداشتهاند. اگرچهدرگذشتهناكامياپراتورهايپيشين و سرگرداني و بالتكليفي مشتركين آنها را شاهد بوديم به صورتي كه تاكنون براساس گزارش031 هزارسيمكارتفعالازيكي از اين اپراتورهاي ناكام تحت عنوان تاليا به ثبت رسيده است كه وضعيت و خدمات مش//خصي براي اين مش//تركين وجود ندارد. با اين حال مسووالن به جاي درمان اين مش//كل به فكر اضافه شدن اپراتوري ديگر با در نظر گرفتن تكرار تاريخ افتادند. با توجه ب//ه اينكه ح//دود 140 ميليون سيمكارت در دس//ت مردم است، اضافه شدن اپراتوري ديگر و به دنبال آن اضافه شدن س//يمكارتهاي در دسترس مردم نهتنهابهكيفيتخدماتكمكينميكند بلكه به س//رگرداني و توجه متمركز تنها در گس//ترش ارايهدهن//دگان خدمات و ترافيكارتباطاتميانجامد.اگرچهشكو ترديدهايي كه در اتخاذ اين تصميم وجود داشت در صحبتهاي ضد و نقيض وزير ارتباطات مشهود اس//ت و با وجود آماده نبودن بستر و زيرساخت ارتباطي كشور، اقدام به صدور مجوز به ش//ركتهايي كه درخواس//ت اپراتوري مجازي را داشتند، كردند. و به دنبال آن برخي از شركتهاي داراي مجوز اقدام به فروش سيمكارتهاي خود كردند. گسترشاپراتورمجازيدردنيا اپراتور مجازي در واقع داراي امكانات فيزيكي براي ارس//ال مكالمات و دادهها نيست و فعاليت اين شركتها به گونهاي اس//ت كه با بس//تن قرارداد با يك اپراتور ديگر خدمات را به صورت عمده خريداري ميكن//د و با ن//ام تجاري خ//ود اقدام به خردهفروشي اين خدمات ميكند.

اپراتور مجازي تلفن همراه اگرچه واژه جديدي در حوزه ارتباطات ايران اس//ت اما از س//ال 1999 در دنيا بهوجود آمده و تاكنونبيشاز059 اپراتورمجازيدردنيا فعاليتدارند.

توسعهتلفنهمراهدركشورهاموضوعي اس//ت كه باعث ب//از مان//دن اپراتورها از خدماترساني ميشود يا مشكالت مالي براي توس//عه ش//بكه در اپراتورها ايجاد ميكند. اين مش//كالت براي اپراتورهاي جديد بيش از ديگر اپراتورهاست.

از س//ويي ديگر س//رمايهگذاري براي پوششسراسريوكسببازاردركشورهايي كهاپراتورهايسراسريقديميدارند،بسيار پردغدغه و هزينهبر است. به همين دليل سرمايهگذاران از اين كار سر باز زده يا در ميان راه كار را رها ميكنند.

براي حل اين مش//كل به خصوص در كشورهايي كه قدمت شبكه موبايل آنها باالست و از سويي رقابت بين اپراتورهاي موبايل كم است، مفهومي به عنوان اپراتور مجازي موبايل شكل گرفت.

اپراتورهاي مجازي در كشورمان قرار بود تا پايان سال 95 مجوز دريافت كنند. در ميان ش//ركتهايي كه براي دريافت مجوز اپراتور مج//ازي به صورت مجزا يا در قالب كنسرس//يوم اق//دام كردند، نام شركتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ايران همچون آس//ياتك، ش//اتل، فناپ، هايوب و پارسآنالين به چشم ميخورد. از طرفي شركتهاي اروپايي و فرامليتي براي فعاليت در اپراتورهاي مجازي ايران نيز اق//دام كردهاند. تاكنون نام ش//ركت انگليسي Lebara از سوي مديران فناپ براي اپراتور مجازي اين شركت تاييد شده اس//ت. حال با توجه به اينكه اپراتورهاي اصلي كه در داخل كشور فعاليت ميكنند و براساس گزارشها در زيرساختها و ارائه خدمات از كيفيت پايين برخوردار هستند و نارضايتي مش//تركين خود را به دنبال دارند، چطور ميتوان انتظار داشت اپراتور ديگر كه از همان خدمات به عنوان واسطه اس//تفاده ميكند، در باال بردن كيفيت و توسعه خدمات به مشتركين موثر باشد! در حالي كه حرفهاي وزير ارتباطات نيز صحتاينگفتهراتاييدميكندبهگونهاي كه ميگويد: شركتهايي كه بيش از حد معمولتعدادمشتركيناينترنتراروييك خط قرار ميدهند، مشكل كاهش سرعت اينترنت را به وج//ود ميآورند. زماني كه ترافيك كاربر زياد ميشود سرعت اينترنت نيزكاهشمييابد.

واعظ//ي با اش//اره به اينك//ه خدمات اپراتوره//ا در مناطق محروم، روس//تاها، كمترتوسعهيافتهومناطقمرزيبامشكل مواجهاستميگويد:اپراتورهابهاينمناطق بهعلتاينكهبرايآنهامانندشهرهايبزرگ درآمد بااليي ندارند كمتر توجه ميكنند.

پسآيابهترنيستبهجاياضافهكردن اپراتور ديگر، زيرساختها را توسعه داد! مشكالتمتعدداپراتورها وزير ارتباطات و فن//اوري اطالعات با اش//اره به اينكه در برخي موارد تلفنهاي هم//راه در جايي آنتن ميدهد و در جاي ديگ//ر آنتن ندارد گف//ت: درباره اينترنت نيز چنين مشكلي براي مردم وجود دارد كه در حالي كه با اينترنت داراي سرعت 128 كيلوبايت بر ثانيه كار ميكنند گاهي سرعتآنبه23 كيلوبايتبرثانيهياكمتر از آن ميرسد.

واعظي افزود: بر اين اساس از همكاران خود در س//ازمان تنظيم مقررات به جد خواس//تهايم مرتب بر عملكرد اپراتورها نظارتكنندودوماههمبهاپراتورهافرصت داديم تا عملكرد خود را اصالح كنند.

وي درباره توس//عه تلفن همراه گفت: اپراتورهايتلفنهمراهتاكنونبيشتردرپي كميت بودند و كيفيت آنها افزايش نيافته اس//ت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين بيان ك//رد: مردم براي خدمات تلفن هم//راه پول ميپردازند و در نتيجه بايدخدماتيباكيفيتباالدريافتكنند.به همين منظور به اپراتورهاي تلفن همراه دو ماه فرصت داديم تا ضعفها را شناسايي و آنهارابرطرفكنندوكيفيتخدماتراباال ببرند.ويگفت:شركتهايخدماتدهنده در برخي موارد اينترنت را با سرعت معيني به مردم ميفروشند اما در عمل سرعت آن كمتر است. به هيچ وجه نبايد اجازه دهيم به مردم كمفروشي شود. جاياپراتورچهارمخاليبود؟ رسيدنفيبرنوريبهدرمنازلياآغازبه كار اپراتور چهارم فناوري اطالعات، يكي از بحثهاي مهمي است كه در عرصه ICT كش//ور زياد به گوش ميرسد. اما در كنار اين بحثها اين سوال نيز به كرات مطرح ميشود كه آيا واقعا جاي اين اپراتور خالي بودهاست؟!اوايلبهمنماهسال98 بودكه طي مصوبهاي از سوي دولت قرار بر آن شد كه شبكه فيبر نوري مهمان منازل شود.

در اين ميان اگرچه در س//ال اول خبر چنداني در اين زمينه به گوش نميرسيد اما اين روزها بار ديگر بازار اخبار مربوط به اپراتور چهارم كه ظاهرا وظيفهاش رساندن اين شبكه به خانههاست گرم شده و در اين زمينه بحثهاي مختلفي مطرح ميشود. ايرانيان نت، ش//اتل موبايل، سامانتل و آپتل از جمله اپراتورهاي مجازي هستند كه تاكنون معرفي شدهاند. ماموریتاپراتورچهارم گوي//ا اپراتور چهارم كه از آن به عنوان اپرات//ور مجازي نيز ياد ميش//ود، همان مجري پروژه FTTX است كه فيبر نوري را تا منازل، ساختمانها يا ادارات ميبرد و گفته ميش//ود خدمات و سرويسهاي زيادي در آينده روي اين ش//بكه پياده و ارائه ميشود.

حس//ين شفيع كه تا چندي پيش به عنوانمديرروابطعموميشركتارتباطات زيرساخت فعاليت داش//ت، اين روزها به عنوان مديرعامل شركت ايرانيان نت كه در واق//ع همان اپراتور چهارم محس//وب ميشود، مش//غول اس//ت و در ارتباط با اين شبكه گفته است: يكي از راهكارهاي دولت براي حل محدوديت انتقال پهناي بان//د تولد اپراتور چهارم بود تا فيبر نوري را تا منازل، س//اختمانها يا ادارات برده و خدماتيازقبيلتلفن،ويدئو،ارسالتصوير، سيستمهاي زنده تصويري، داده در اختيار كاربران قرار دهد.

به گفته او اپراتور چهارم مامور ش//ده تا بستر مناسب براي در اختيار گذاشتن پهناي باند با اه//داف مختلفي همچون توس//عه كس//بوكارها را فراهم آورده و دسترسيبهپهنايباندباالرابرايخانوادهها و كس//بوكار و ادارات ايج//اد كن//د. وي درباره تامين محتواي اين اپراتور هم گفته بود: عموما محت//واي اين اپراتور از طريق مدياهايي همچون VOD،IPTV ويدئو كنفرانس،PSI اينترنتومراكزديتامنتقل ميش//ود بنابراين ما هم ميتوانيم محتوا توليد و هم محتوا پخش كنيم. مروريبرضرورتامر اما نكته ديگري كه در ارتباط با اپراتور چه//ارم وجود دارد آن اس//ت كه آيا براي رساندن فيبر نوري به در منازل واقعا نياز بوده است اپراتور جديدي وارد عرصه شود يا خير چرا كه در حال حاضر بخشهاي مختلفيازكشورمجهزبهشبكهفيبرنوري هستندوبهگفتهبسياريازكارشناساناين عرصه براي اجراي اين امر نيازي به ورود اپراتور جديد نداشته است. سيدمصطفي سيدهاشميازاعضايهياتمديرهمخابرات ايران از جمله افرادي است كه چندي پيش در اين زمينه به موضع گيري پرداخته و توسعهپهنايباندرانيازياساسيبرشمرده و گفته بود: توسعه فيبر نوري يك ضرورت است و در ماده «46» برنامه پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است. در همين راستا س//رمايهگذاری كالنی از س//وی شركت مخابرات ايران در بحث شبكه فيبر نوری انجام گرفته كه با وجود اين زيرساختها ديگر به تعريف اپراتور چهارم فيبر نوری نيازی نيست. وی در عين حال گفته بود: مخابراتدرتوسعهفيبرنوریبهشدتفعال بودهواينشبكهدرشهرستانهانيزدرحال گسترشاستالبتهمخابراتازطريقسيم مسی نيز میتواند نيازهای مشتركين را با پهنای باند حداكثر دو مگابيت برثانيه برطرف كن//د اما از طريق فيبر نوری نيز امكان ارائه س//رويس وجود دارد. البته در اين زمينه رييس رگوالتوري خاطرنشان كرد: ارائه س//رويس از طريق فيبر نوري امري است كه مجوز آن تنها براي اپراتور چهارم صادر شده است.

وي به اين نكته هم اذعان كرد: س//اير اپراتورها هم امكان استفاده از فيبر نوري را دارن//د ام//ا براي ارائه س//رويس از اين طريق به غير از بحث مكالمات صوتي كه موضوعي مجزاست و در ساير موارد الزم است مجوزهاي خاص سازمان رگوالتوري وجود داشته باشد كه در حال حاضر اين مجوزه//ا تنها براي اپرات//ور چهارم صادر شده است.

تناق/ض در حرفه/اي وزی/ر ارتباطات

در عي//ن حال چندي پيش محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تشريحبرنامههاياينوزارتخانه،ازپيگيري اپراتور چهارم به عنوان يكي از برنامههاي مهم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات خب//ر و درباره فعاليت اين اپراتور از انجام قرارداد براي جذب سرمايه خارجي وعده ميدهد. از طرفي رييس رگوالتوري نيز از اعطاي مجوز براي اپراتور چهارم ميگويد.

اين در حالي است كه در جايي ديگر وزير ارتباطات از منتفي شدن ورود اپراتور چهارم به كشور سخن ميگويد!

وزير ارتباطات و فن//اوري اطالعات با بيان اينكه پيگيري اپراتور چهارم از ديگر برنامههاي مهم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است، گفت: اين اپراتور فيبرنوري را به منازل خواهد آورد و با استفاده از اين فناوري ميتوانيم، خدمات متعددي مانند اينترنت پرسرعت و شبكههاي تلويزيوني متعددي را به مردم ارائه دهيم.

واعظي با بيان اينكه ايرانيان نت پس از پايان تحريمها مذاكراتي را در خصوص جذب س//رمايهگذار خارجي انجام داده، عنوان كرد: اكنون حدود 90 تا 95 درصد مذاكراتاينشركتبايكشريكخارجي انج//ام ش//ده و ممكن اس//ت ظرف يك ماه آينده قراردادي بين آنها امضاء ش//ود. براساسامضاياينقراردادهشتكالنشهر كشور تحت پوشش شبكه فيبر نوري قرار خواهن//د گرفت. وي در پايان تاكيد كرد: پيشنهاد ما نيز براي اپراتور فيبر نوري اين بوده اس//ت كه براي ايجاد شبكه در ساير ش//هرها با ش//ركتهاي مختلف حوزه از جملهشركتهايFCP كاررادنبالكنيم. در اين زمينه رييس رگوالتوري از انحصار خدمات فيبر نوري براي اپراتور چهارم خبر ميدهد و ميگويد: ارائه سرويس از طريق فيبر نوري امري اس//ت كه مجوز آن تنها براي اپراتور چهارم صادر ش//ده است. در حالي كه در جايي ديگر وزير ارتباطات و فناورياطالعاتميگويد:باتوجهبهاينكه حدود041 ميليونسيمكارتدستمردم استعمالزمينهايبراياضافهشدناپراتور چهارم وجود ندارد. ما سال گذشته در اين مورد مطالعهاي را انجام داديم و ديديم كه عمالزمينهايبراياپراتورچهارمباتوجهبه اينكهحدود041 ميليونسيمكارتدست مردم است، وجود ندارد. پيشثبتنامفروشدرالكامپ باوجودمنتفيدانستنوروداپراتورهاي مجازي توسط وزير ارتباطات، شاهد فروش و پيش ثبت نام س//يمكارت شركتهاي اپراتور مجازي با عنوان سيمكارت اپراتور مجازي در نمايشگاه الكامپ اخير بوديم.

بر اس//اس گزارش، مديرعامل يكي از اين شركتها از جزييات فعاليت شركت ميگويد:هماكنوناپراتورهايثابتوسيار ازبسترشركتارتباطاتزيرساختاستفاده ميكنند. ما هم از بس//ترهاي زيرساخت و اپراتورهاي همراه در بخش دسترس//ي استفاده ميكنيم ولي هسته خودمان را داريم و براي آن تجهيزات خريداري كرده و شبكه خود را راهاندازي كردهايم. كدهايموبایلهماضافهشد بر اساس گزارشها، رگوالتوري اقدام به ارائه ك//د براي ارائه س//يمكارتهاي اپراتورهاي مجازي موبايل اختصاص داد.

س//ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيش ش//مارههايي را با كدهايي مخص//وص ب//راي ارائه س//يمكارت، به شركتهاي اپراتور مجازي اختصاص داد. به اين ترتيب اين ش//ركتها ميتواند به مشتريانخودشمارهتلفنهاياختصاصي خود را براي برقراري ارتباط ارائه دهند.

بنابراينبازهمبايدمنتظرماندوميدان تجرب//ه را به دس//ت اپراتورهاي مجازي در دنياي واقعي س//پرد. اگرچه اين نكته پيداست كه سالي كه نكوست از بهارش پيداست.

ایسنا- بهروزرسانیهای آينده برای سيستم عامل ‪01، iOS‬ آيفون 5 و5C را كنار میگذارند. وقتی اپل بهروزرسانی بعدی خود را برای ‪10 iOS‬ عرضه كند كه همان10,3,2iOS است،اينبهروزرسانینرمافزارتنهاقادربه اجرابررویدستگاههايیاستكهازويژگیهایيكپردازنده46 بيتیبهرهمند باشند، به عبارت ديگر، اين بهروزرسانی در iOS آينده تنها برای دستگاههای آيفون5S و بعد از آن در دسترس است. همچنين برای كاربران آیپد نيز با بهروزرسانی ‪2.3.10 iOS‬ تنهادستگاههایعرضهشدهپسازاكتبر3102 از اين بهروزرس//انی بهره خواهند برد. در حالی كه اين موضوع از مهمترين تحوالت پيشآمده نيست، به نظر بعيد به نظر میرسد كه اپل پشتيبانی از دستگاههای قديمیتر را در اواسط چرخه قطع كند. اپل معموال تنها زمانی پشتيبانیازدستگاههایقديمیرامتوقفمیكندكهبهروزرسانیعظيم iOS در ماه سپتامبر عرضه شود. اما با اشتياق اپل به استقبال از انحصار آينده46 بيتی،اينحركتاجتنابناپذيربود.همچنينبهنظرنمیرسدسيستمعامل ‪2 .3 .10 iOS‬ يك بهروزرسانی عمده باشد، بلكه تنها چند پيشرفت برای سيری و برخی ويژگیهای جزيي ديگر را معرفی میكند. همزمان با انتقال همهجانبهاپلبهدستگاههای46 بيتی،نرمافزارهای23 بيتیدراپاستورنيز تحت تاثير قرار میگيرند. با عرضه ‪11، iOS‬ تمام پشتيبانیها از برنامههای 32 بيتی برداشته میشود بنابراين كسانی كه بخواهند همچنان از برخی برنامههایقديمیتر23 بيتیاستفادهكنند،بايدرویسيستمعامل 10iOS باقیبمانند.تخمينزدهشدهكهدرحالحاضر781 هزاربرنامه23 بيتیدر فروشگاه آنالين اپاستور وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.