اختالل تلگرام صوتی يکباره برطرف شد!

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فناوري- تماس صوتي تلگرام براي ايران كه مرتب قطع و وصل می شد، به دليل آنچه استقبال بسيار زياد كاربران ايرانی خوانده شد سرانجام وضع گرديد. اين سرويس كه از پنجشنبه شب برای ايرانی ها وصل شده بود ديروز چندين ساعت از دسترس خارج شد.

اين در حالي است كه وزير ارتباطات اظهار كرده است كه نقشي در فيلترينگ تماس صوتي تلگرام ندارد و اپراتورها در ارائه خدمات به كاربران مختار هستند. اين اختيار به آن معناس//ت كه اپراتورهاي ايراني ممكن اس//ت به خاطر از دست دادن مشتريان خود و آمدن رقيب صوتي مايل به ارائه خدمات تلگرام به كاربران ايراني نباشند ! تماسصوتيتلگرام،مشروطبررضایتاپراتورها واعظي درباره سرويس صوتي جديد تلگرام اظهار كرده بود: سياست ما همواره اين بوده كه خدماتي كه مورد نياز مردم است و به لحاظ اقتصادي لطمهاي به كار ديگران نميزند را آزاد بگذاريم. تعداد كاربران تلگرام در ايران قابل مقايسه با كشورهاي ديگر نيست بنابراين تلگرام آرام آرام خدماتش را در ايران توسعه ميدهد.

وي همچنين خاطرنش//ان كرده بود: اينگونه خدمات از طريق شبكههايي كه اپراتورها در آنجا سرمايهگذاري كردهاند، ارائه ميشود يعني اگر اپراتورها راضي به ارائه خدمات نباشند ارائه اين سرويسها با مشكل روبهرو ميشود. ما اكنون اجازه دادهايم اپراتورها بررسي كنند كه سرويسهاي جديد تلگرام چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي آنها ميگذارد. ما دنبال اقدامي هستيم كه هم مردم راضي باشند و هم اپراتورها، البته ما نميتوانيم اپراتورها را اجبار كنيم كه صوت را سرويس كنند. تماس نيامده رد شد ! بر اين اس//اس سرويس مكالمه صوتي رايگان تلگرام كه پنجشنبه شب حدود ساعت 22 به صورت رسمي براي كاربران ايراني فعال و عرضه شد، ديروز ظهر در ساعت 12 دچار اختالل و در نهايت در حوالي ساعت 14 قطع شد و بعد از حدود سه ساعت وصل شد. قابليت تماس صوتي تلگرام كه از اواسط فروردينماه براي برخي كاربران اروپايي برقرار ش//ده بود قرار بود پس از چند روز براي كاربران ديگر فعال شود، ديروزدر اختيار كاربران ايراني نيز قرار گرفت. نكته جالب اين است كه سرويس مكالمه صوتي رايگان براي دارندگان سرويسهاي اينترنت خانگي به صورت نامحدود در حال استفاده است و هيچ مشكي در ارتباط دو كاربر با اينترنت خانگي ADSL) (2+ وجود ندارد و كاربران ميتوانند از طريق سرويسهاي اينترت شركت آسياتك، هاي وب، پارس آنالين، شاتل و مخابرات تهران از اين قابليت استفاده كنند. به گفته يك كارشناس آگاه، يكي از دو مخاطبي كه ميخواهند با هم تماس داشته باشند از اينترنت همراه همراه اول، ايرانسل و رايتل استفاده كنند، تماس بعد از زنگ خوردن )حالت (ringing در حالت برقراري ارتباط )حالت (connecting ميماند و پس از چند ثانيه تماس قطع ميشود. همانطور كه در توئيتر پاولدورف موسس تلگرام آمده است: اين قابليت براي كاربران ايراني فعال شده اما به نظر ميرسد محدوديتهايي از طرف ارائهدهندگان اينترنتي براي تماس صوتي تلگرام اعمال شده است.

پاول دورف، مدير عامل تلگرام در حساب توئيتر شخصي خود در پاسخ به سوال يكي از كاربران ايراني كه در مورد مشكالت تماس صوتي پرسيده بود، اعالم كرد تماسهاي صوتي توسط اپراتورهاي ايراني مسدود شده و مشكل از سرورهاي تلگرام نبوده است. پيش از اين محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از بررسي اين امكان براي كاربران ايراني خبر داد و اظهار كرده بود كه مسووالن تلگرام موضوع راهاندازي تماس صوتي رايگان براي كاربران ايراني را با مسووالن در ميان گذاشتند. همچنين كميتهاي براي بررسي اثرات رايگان بودن تماس صوتي روي اپراتورهاي داخلي تش//كيل شده و قرار است اين كميته اثرات راهاندازي تلگرام صوتي را روي اپراتورهاي داخلي مشخص كند. در اين رابطه فرنقيزاد، مدير روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات هيچ محدوديت و فيلترينگي براي تماس صوتي تلگرام اعمال نكرده است.

ويازعدمفيلترينگتماسصوتيتلگرامخبردادوگفت:اپراتورهادرارائهسرويس مختار هستند. محمدرضا فرنقيزاده درباره برقراري تماس صوتي در اپليكيشن تلگرام گفت: اين سرويس هماكنون در ايران فعال شده و قابل استفاده است.

وي اظهار داش//ت: وزارت ارتباطات هيچگونه محدوديتي براي اين سرويس در نظر نگرفته و هيچ فيلتري از سوي اين وزارتخانه روي سرويس تماس صوتي تلگرام اعمال نش//ده اس//ت. رييس مركز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين درباره انتش//ار اخباري مبني بر اينكه اين س//رويس از سوي اپراتورها مسدود شده است، گفت: كال همه اپراتورها در زمينه ارائه سرويس به مشتركين مختار هستند.

اپراتورها: ما نبودیم ! از سوي ديگر روابط عمومي همراه اول اعالم كرد: اصوال بحث فيلترينگ از سوي شركت ارتباطات زيرساخت و كميته تعيين مصاديق فيلترينگ پيگيري ميشود و اپراتورها نقشي در اين رابطه ندارند. اين درحالي است كه مشتركين همراه اول قادر به برقراري تماس صوتي تلگرام از طريق گوشي تلفن همراهشان نيستند.

همچينن روابط عمومي ايرانسل به ايسنا اعالم كرد: اين اپراتور نقشي در اختالل ايجاد شده در تماس صوتي پيامرسان تلگرام ندارد.

كاربران ايراني تلگرام ميپرسند چرا بايد اپراتورها تلفن همراه مجاز به جلوگيري آنها از استفاده از خدمات تلگرام در ايران باشند، چرا نبايد در بازاري رقابتي مردم تصميم گيرنده اصلي استفاده از خدمات صوتي از سوي اپراتورها يا اپليكيشنهاي اجتماعي باشند؟ آيا اين اقدام اپراتورها نوعي خودمختاري يا اجبار براي استفاده از خدمات اجباري آنها نيست.اگر در انتخابات هم به دليل استقبال بيش از حد كاربران تماس صوتی قطع شود،تكليف چيست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.