اجراي طرح پايلوت منطقه آزاد هوشمند در منطقه آزاد انزلي

Jahan e-Sanat - - News -

رييساتاقبازرگانياصفهانازآمادگيشركتهايپيمانكارياصفهاندر بازسازيزيرساختهاياقتصاديسوريهخبردادوگفت:اصفهانصنعتيترين استان كشور ايران است كه ميتواند در بازسازي سوريه پس از جنگ نقش مهمي ايفا كند.سيدعبدالوهاب سهلآبادي در ديدار با مديرعامل شركت نحاسيسوريهگفت:ايرانوسوريهدارايروابطسياسي،اقتصاديوفرهنگي بسيار نزديكند و ميتواند اين روابط در دوران بازسازي سوريه وارد مرحله جديديشود.اوبااشارهبهگردشگرپذيربودناصفهانگفت:اصفهانآمادگي دارددرزمينهگردشگريسالمتيميزبانگردشگرانسوريولبنانيباشدودر اينراستامراكزدرمانيباتجهيزاتفوقتخصصيآمادهپذيراييازگردشگران سالمتسوريههستند.صائبنحاس،مديرعامليشركتبينالمللينحاسي در اين ديدار از آمادگي همكاري شركتهايي سوري با شركتهاي اصفهان درتبادلگردشگرخبردادوگفت:اصفهانهموارهبهعنوانيكيازمقاصد مهم گردشگران سوري به شمار ميآيد و اميدواريم در دوران پس از جنگ شاهد تبادل گردشگر بين دو ايران و سوريه باشيم.

در راستاي انجام اقدامات عملياتي بهمنظور اجراي طرح پايلوت منطقه آزاد هوشمند، پروژه شهر هوشمند منطقه آزاد انزلي در حال پيادهسازي و اجراست. اين سامانه جامع، جهت يكپارچهسازي انواع خدمات هوشمند شهري است و اين امكان را فراهم ميسازد كهانواعداراييهاوخدماتشهريبهصورتيكجامديريتوكنترلشود.بنابراينگزارش، وجود ظرفيتها و زيرساختهاي مناسب نرمافزاري، سختافزاري و بهرهگيري از درگاه خدمات الكترونيك و راهاندازي سامانههاي متعدد هوشمند از مهمترين داليل انتخاب منطقه آزاد انزلي به عنوان پايلوت اجراي اين طرح در سطح كشور بوده كه با همكاري مركز فاواي رياست جمهوري، سازمان فناوري اطالعات، بانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كشور و سازمان منطقه آزاد انزلي در حال اجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.