قطعهاولآزادراهتهران-شمالامسال بهرهبرداريميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون وزير راهوشهرسازي گفت: قطعه اول آزادراه تهران- شمال تا پايان دولت يازدهم به بهرهبرداري ميرسد.خيراهلل خادمي در مراسم افتتاح پروژههاي راهسازي همزمان با سفر رييسجمهور به مازندران با بيان اينكه آزادراه تهران- شمال سالها دچار ركود شده بود، اظهار داشت: پيشبيني ميشود اين قطعه اول اين محور تا قبل از پايان دولت به بهرهبرداري رسد و هماكنوندر131 جبههبيشازسههزارو054 نيرومشغولفعاليتهستند و ميزان پيشرفت از03 به08 درصد رسيده است.وي با اشاره به اينكه گذر از محورهاي مواصالتي شمال كشور در مواقع ترافيك معضل بوده است اما با تدبير دولت طرح ساماندهي محورهاي شمال كشور تدوين و تصويب شد، گفت: ساماندهي محورها اولويتبندي شده است و محور فيروزكوه به عنوان محورمنتهيبهمازندراندراولويتقرارگرفتو04 كيلومترازمحورتجهيز و احداث دو هزار متر تونل در دستور كار قرار گرفت.خادمي با عنوان اينكه 14 كيلومتر تونل در محور تنكابن- قزوين در دست اجراست، ادامه داد: اين طرح پيشرفت فيزيكي مطلوبي دارد.معاون وزير راهوشهرسازي با بيان اينكه طوالنيشدنرونداجرايكنارگذرهاازمشكالتنوارساحليدريايخزراست، گفت:بااولويتبنديصورتگرفتهسهكنارگذربهرهبرداريميشودكهشامل كنارگذرساري،نوشهر،پلوتونلچالوساستودر02 روزآيندهكنارگذر بابلبهرهبرداريميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.