بهرهبرداري از طرح گازرساني به 18 روستاي لفور در سوادكوه شمالي

Jahan e-Sanat - - News -

همزمانباسفررييسجمهوربهمازندرانطرحهايگازرسانيبهارزش4204 ميليارد ريال در مازندران به بهرهبرداري رسيده يا عمليات اجرايي آن آغاز شده است.در اين سفر با حضور مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران با بهرهبرداري از طرح گازرساني در منطقه كوهستاني لفور شهرستان سوادكوه شمالي يكهزار و 750 خانوار در 18 روستاي اين منطقه از نعمت گاز طبيعي برخوردار ش//دند و همچنين عمليات اجرايي 185 طرح گازرسانيبه663 روستايمناطقكوهستانيمازندرانآغازشد.سعيدمومنيتصريحكرد: اجراي طرحهاي گازرساني به اين مناطق از اولويتهاي دولت تدبير و اميد بوده كه شاهد بهرهبرداري از آن بودهايم.مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران روز سهشنبه در آيين گازرساني به81 روستاي بخش لفور شهرستان سوادكوه شمالي در روستاي شارقلت افزود: در حال حاضر عالوه بر اينكه 99 درصد مردم شهرها و حدود 90 درصد از روستاهاي مازندران از نعمت گاز طبيعي برخوردارند، گازرساني به يكهزار 837و روستاي اين استان نيز انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.