اصليترين برنامه آبفا، توانمندسازي در تمام حوزهها

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت آبفاي گيالن در جشن ميالد حضرت علي )ع( ضمن تبريك اين روز فرخنده، توانمندسازي مجموعه آبفاي گيالن را اصليترين برنامه در سالجاري عنوان كرد.بنا بر اين گزارش، سيدمحسن حسيني، رييس هيات مديره آبفاي گيالن با تاكيد بر شفافسازيبرنامههايسال69 اظهارداشت:باتوجهبهمقتضياتزمانيدرراستايپيروي ازمنوياتمقاممعظمرهبريبرنامهريزيخواهيمكردونسبتبهتوانمندسازيحوزههاي شركت به منظور ارائه خدمات مناسبتر اقدام خواهيم كرد.وي در ادامه افزود: با اجراي مناسب برنامههاي پيشبيني شده و ياري كاركنان شركت به اهداف تعيينشده دست خواهيم يافت كه در اين راستا كاهش پرت آب و افزايش دقت لوازم اندازهگيري از اهم اولويتها در برنامه كاري معاونين و مديران است. مديرعامل آبفاي گيالن با تاكيد بر ايجاد منابع مالي مطمئن براي برنامههاي پيشبيني شده، تصريح كرد: با بهرهمندي از اين منابع، اركان شركت دغدغهاي جز رشد شركت و كاركرد مناسبتر در راستاي ارائه خدمات بهتر نخواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.