تشريححبابتورميقيمتمسكندر09 تا29

Jahan e-Sanat - - News -

سيدكمالدينشهرياري،عضوكميسيونعمراندهميندورهمجلسشوراي اسالميبااشارهبهدريافتمجوزمجلسدراصالحيهبودجه59 برايدريافت تسهيالت پنج ميليارد دالري ايران از روسيه بهعنوان بخشي از مطالبات بانك مركزي گفت: اگر دولت بتواند از اين طريق تقاضا را تحريك كند، بازار مسكن با خروج از ركود، رونق گذشته خود را باز مييابد. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از پايگاه خبري وزارت راهوشهرسازي، شهرياری گفت: بخش مسكن در حالت ركود طوالني بعد از تورم بادكنكي سالهاي29 90- به سر ميبرد. ركود بخش مسكن براي تخليه حباب ايجاد شده تورم سالهاي09،19 و ابتداي29 طوالنيشدهاست.تورمآنسالهاباعثشدازابتدايسال2931 تا امروز شاهد رشد منفي قيمت مسكن باشيم هرچند اجاره بها رشد بااليي پيدا كرد.نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس راهكار برونرفت از اين وضعيت را تحريك طرف تقاضا در بخش مسكن دانست و اظهار كرد: دولت براي خروج مسكن از ركود بايد تقاضا را تحريك كند. تحريك تقاضا نيز بايد از طريق افزايش سهم تسهيالت در قيمت مسكن انجام شود. هر قدر سهم تسهيالت در قيمت مسكن افزايش يابد قدرت خريد متقاضيان و تقاضا براي خريد مسكن افزايش مييابد. اگر دولت بتواند از اين طريق تقاضا را تحريك كند بازار مسكن با خروج از ركود، رونق گذشته خود را باز مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.