زنجيره ايدهها در بازار سرمايه تكميل ميشود؛ تحول تازه با استارتآپها

Jahan e-Sanat - - News - کف تاالر نگاه

مدير فناوري اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادارگفت:يافتنحلقهگمشدهبازارداراييفكري وصندوقهايسرمايهگذاريجسورانهدرفرابورس، موجب تكميل زنجيره ارزش ايدهها خواهد شد. روحاهلل دهق//ان در گفتوگ//و با مهر ضمن بيان اينكه اس//تارتآپها طي پنج سال اخير، رشد و توسعه زيادي در تمام حوزهها در ايران داشتهاند و در حوزه مالي كه بازار بانك و سرمايه را شامل ميش//ود، از برخي دس//تاوردهاي اين شركتها استفاده شده، گفت: البته در بازار پول، استقبال از دستاوردها و ايدههاي استارتآپها بيشتر بوده و اين شركتها مورد حمايت بيشتري قرار گرفتهاند؛ به طوري كه برخي استارتآپهاي حوزه بانكي هماكنون، به شركتهاي بزرگي تبديل شدهاند و درحوزهتراكنشهايماليعملكردخوبيراازخود بهنمايشگذاشتهاند.مديرفناورياطالعاتسازمان بورس و اوراق بهادار، علت رش//د استارتآپها در بازار پولي و ورود كندتر آنها به بازار سرمايه را، در تخصصي بودن اين بازار دانس//ت و افزود: ميزان تخصص در بازار س//رمايه، باالتر از بانكها است و مفاهيم موجود در آن، پيچيدهتر بوده و نياز به تخصص بيشتري دارد؛ از همين رو حضور آنها در بازار سرمايه، مستلزم آن است كه اركان فعال در بازار به استارتآپها آموزشهاي الزم را داده و از آنهاحمايتكنند.ويباتاكيدبراينكهشركتهاي استارتاپي به دليل بدنه چابك و سريعي كه دارند و در حوزه تكنولوژي فعال هستند، مزاياي خوبي براي صنايع مختلف خواهند داشت، تصريح كرد: استارتآپهاباحمايتسازمانبورسوسايراركان فعال در بازار سرمايه، ميتوانند رشد خوبي داشته باشند؛ ضمن اينكه بسياري از مسايل و مشكالت حوزه IT در بازار سرمايه با كمك اين شركتها ميتواند حل ش//ود و تفكر جدي//دي را وارد بازار سرمايه كند. اين مقام مسوول، هدف بازار سرمايه از ورود ب//ه اين ح//وزه را بهرهگيري از دانش بازار سرمايه به عنوان يك دانش تجاري و انتقال آن به استارتآپها دانست و اين موضوع را موجب رشد و توسعه بازار سرمايه به كمك طرحها و ايدههاي مطرح ش//ده از سوي اس//تارتآپها مطرح كرد. دهقان از انتفاع تمامي بخشهاي بازار سرمايه از حضور استارتآپها سخن گفت و افزود: اگر اين شركتها رشد كرده و توسعه يابند و از محصول آنها استفاده شود، كل بازار منتفع خواهد شد البته وجود چالشهاي فراوان در بازار سرمايه، يك مزيت براي حضور استارتآپهاست و پرچالشتر بودن بازارسرمايهنسبتبهفعاليتهايعاديومشخص شبكه بانكي، با ذات تيمهاي استارتاپي هماهنگي بيشتري دارد. درانتظارنتايجقابلقبول اي//ن مقام مس//وول در بازار س//رمايه با ابراز اميدواري نسبت به اينكه فيناستارز امسال نتايج خوبي براي بازار س//رمايه در پي داش//ته باشد، خاطرنشان كرد: صندوقهاي جسورانه و اركان بازار سرمايه بايد بتوانند از ايده و طرحهاي آنها به بهترين شكل بهره ببرند؛ اين در حالي است ك//ه فرابورس هم از برگزاري دومين دوره از اين رويداد، هدف برقراري ارتباط ميان سرمايهگذاران با شركتهاي استارتآپ و دانشبنيان را دنبال ميكن//د. وي به برگزاري دورهه//اي قبلي اين رويداد و نتايج حضور استارتآپها در آن اشاره و خاطرنش//ان كرد: سال گذشته برخي ايدهها و طرحهايي مطرح شده از سوي استارتآپهايي كه در فيناس//تارز حضور داش//تند، مورد توجه اركان بازار سرمايه و كارگزاريها قرار گرفت و در طول يك سال اخير انكوباتورها، شتابدهندهها و دانشگاههايي همچون اميركبير، تهران، شهيد بهشتي و صنعتي شريف به عنوان همكاران بازار سرمايه وارد اين حوزه شدند. دهقان تصريح كرد: سه طرح مطرح ش//ده از سوي استارتآپهاي رويداد سال گذشته در بدنه شركتهاي نرمافزاري و كارگزاريه//ا به كار گرفته ش//دهاند و در حال فعاليت هس//تند و از اين نظر رويداد فيناستارز 2016 تجربه مفيدي را در پي داش//ت و اين در حالي بود كه رويداد فيناستارز نخستين بار در ايران برگزار شد. وي با ابراز اميدواري نسبت به بهبود كيفيت برگزاري اين دوره با استفاده از تجربه سال قبل عنوان كرد: براي توسعه بازار سرمايه به وجود استارتآپهاي مالي نياز داريم و بايد از آنها حمايت كنيم كه در اين خصوص تنها بخشي از حمايتها به مباحث مالي مربوط بوده و بخش ديگر آن مرتبط با انتقال دانش بورس//ي و آشنا كردن گروههاي تكنولوژيك با مفاهيم بورس//ي اس//ت كه البته اين نوع حمايت بيش//تر مدنظر سازمان بورس و اركان بازار سرمايه قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.