نماد بانك صادرات چه زماني باز ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

در حال//ي كه س//هامداران خرد بانك صادرات ايران، نگران از آينده س//رمايه متوقف شده خود هستند، زمزمههايي ش//نيده شده كه امكان دارد اين بانك از بورس به بازار پايه فرابورس منتقل ش//ود؛ مديرعامل بورس تهران در اين مورد ميگويد بايد تا ارديبهش//تماه صبر كرد تا شركت بورس گزارشهاي شركتها را بررسي كند. به گزارش ايسنا، 29 تيرماه س//ال گذش//ته بود كه نماد بان//ك صادرات اي//ران بابت مجمع عمومي س//االنه متوقف شد. در آن زمان كمتر كسي از سهامداران خرد اين بانك تصور ميكرد كه نماد آن ماهها بسته بماند و دارايياش براي مدت طوالني بلوكه شود. بانك ملت و بانك تجارت هم در همان زمانها نمادشان متوقف شد ولي بازگشايي اين دو بانك به سال 1396 نكشيد و اين دو نماد بعد از حدود شش ماه بازگشايي شدند. زياني كه تعدادي از نماده//اي بانك//ي در صورتهاي مالي خود داش//تند، باعث ش//د تا نماد آنها در روز اول بازگشايي روند به ش//دت رو به افول را نشان دهد. اي//ن روزها س//هامداران خرد بانك صادرات نيز نگران از سرمايهگذاري خود منتظرند تا ببينند قيمت پاياني سهمشان در روز ابتدايي بازگشايي به چه مقداري ميرسد اما نكتهاي ك//ه در ب//اره بانك ص//ادارت وجود دارد اينك//ه چن//دي پي//ش بورس تهران اعالم كرد احتمال دارد نماد بانك صادرات از بورس به بازار پايه فرابورس منتقل شود و اين موضوع نگراني سهامداران خرد اين بانك را بيش از پيش كرده اس//ت هر چند كه تعدادي از فعاالن بازار س//رمايه معتقدند ه//دف بورس تهران صرفا ع//رض اندام ب//وده و احتمال وقوع اي//ن موض//وع در عمل كم اس//ت. در آخري//ن واكنشها در اين مورد، حس//ن قاليباف اص//ل، مديرعامل ش//ركت بورس ته//ران، اظهار كرد: گ//زارش منته//ي ب//ه 29 اس//فند 1395 شركتها بايد بيرون بيايد و همكاران ما اطالعات آن ش//ركتها را بررسي ميكنند. در ارديبهشت ماه گزارشي درباره شركتهايي كه امكان دارد از بورس خارج شوند، به هيات پذيرش برده ميشود. وي در پاسخ به اينكه چقدر احتمال دارد كه بانك صادرات هم جزو شركتهاي اخراج//ي باش//د، گف//ت: همكاران ما ن//ه تنها بان//ك ص//ادرات، بلكه تمام شركتهاي بورسي را بررسي ميكنند تا ارديبهشت ماه بايد براي اظهارنظر صبر كرد. بد نيست به اين موضوع هم اشاره كنيم كه در آخرين واكنشها درباره توقف طوالني مدت نمادهاي بورس//ي، شاپور محمدي، رييس س//ازمان بورس ضمن تاييد اين مطل//ب كه توقف نم//اد تنبيه سهامداران خرد است گفته كه اين سازمان حتي يك نماد را به دستور كسي متوقف نكرده است. وي تاكيد ميكند: چهار ماه از زماني كه برخي از نمادها بسته بودهاند، هيچ ربطي به سازمان بورس نداشته و آن مدت از توقف نمادهاي بانكي به اختالف نظر سازمان حسابرسي و بانك مركزي مربوط ميشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.