فاينكس بايد كاراتر برگزار شود

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل كارگزاري سابق سهام عدالت با تاكيد بر اهميت برگزاري نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيم//ه )فاينك//س (2017 اب//راز داش//ت: بديهي اس//ت هر چه اين نمايش//گاه ق//وي تر برگزار ش//ود، كاركرد موثرتري خواهد داش//ت. نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه محيط خوبي براي نمايش توانمنديهاي شركتهاي بورسي از يكسو و تبادل ديدگاه، تجربيات و دانش مرتبط به بازار س//رمايه از سوي ديگر است. محمدجواد شيخ در گفتوگو با سنا با بيان اينكه از طريق فاينكس 2017 محصوالت و ابزاره//اي نوي//ن مال//ي معرفي ميش//وند، اظهار داشت: برگزاري نمايش//گاه بينالملل//ي ب//ورس، بان//ك و بيمه )فاينك//س (2017 س//بب آش//نايي بازديدكنندگان و مش//اركتكنندگان ب//ا ابزارهاي نوين تامين مالي ميشود. اين مقام مسوول ادامه داد: بازديدكنندگان فاينكس ،2017 ضمن آش//نايي با ابزارهاي نوي//ن مالي و محصوالت شركتها و كارگزاريهاي بورسي، ميتوانند با نحوه كاركرد درس//ت اين ابزارها نيز آش//نا ش//وند. وي همچنين در اين خصوص گفت: اين موضوع، فرصت ارزش//مندي براي شركتهاي بورسي ايجاد ميكند تا محصوالت نوين خود را رونمايي كنند و به معرفي آنها به عالقهمندان بپردازند. مديرعامل كارگزاري سابق س//هام عدالت با اشاره به اهميت و ضرورت ابزارهاي نوين مالي در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ابزارهاي نوين مالي به گس//ترش و تعميق دان//ش س//رمايهگذاري و ب//ورس ميانجام//د از اي//ن رو توجه الزم و كافي در جهت شناس//اندن اين ابزارها به سهامداران و عالقهمندان به سرمايهگذاري در بازار سرمايه، امر مهمي تلقي ميش//ود. شيخ با اشاره به شعار نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه و محوريت اين نمايشگاه بر موضوع »فرهنگسازي در بازار سرمايه« تصريح كرد: بهتر است در اين نمايش//گاه، همچون سنوات گذشته امكان نصب رايگان برنامهه//اي نرمافزاري مناس//ب با آش//نايي ب//ا ب//ورس و همچني//ن نحوه درس//ت س//رمايهگذاري در بازار س//رمايه وجود داش//ته باشد. وي افزود: همچنين الزم اس//ت با برگزاري كارگاههاي آموزش//ي به زبان ساده، مفاهيم ريسك و بازده توضي//ح داده ش//ود. مديرعام//ل كارگ//زاري س//ابق س//هام عدالت با بي//ان اينكه الزم//ه موفقيت در »فرهنگس//ازي«، بي//ان س//اده مفاهيم است، تاكيد كرد: فرهنگ سرمايهگذاري هنگامي توسعه پيدا ميكند ك//ه مفاهيم و اصطالحات به زبان س//اده مطرح ش//وند تا از قابلي//ت درك ب//راي عموم جامعه برخوردار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.