پيشبيني108 ريالي»شاراك«

Jahan e-Sanat - - News -

پتروشيمي ش//ازند )پتروشيمي اراك( پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با سرمايه پنج هزار و 40 ميليارد ريال بهصورتحسابرسينشدهاعالمكرد. شركتپتروشيميشازند)پتروشيمي اراك( نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 801 ريال اعالم كرده است كه نسبت به EPS سالجاريمعادل42 درصدكاهشنشان ميدهد. پيشبيني درآمد اين شركت در سال مالي 96 در مقايسه با سال ماليجاريشاملافزايش81 درصديفروشخالصوارائهخدمات،افزايش 23 درصدي سود ناخالص، افزايش 23 درصدي سود عملياتي و همچنين افزايش 25 درصدي س//ود خالص است. »شاراك« سود خالص سال مالي منتهيبه92 اسفند69 رامبلغچهارهزارو93 ميلياردو303 ميليونريال برآورد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.