شركت آب و فاضالب روستايي استان گلستان

Jahan e-Sanat - - News -

در نظر دارد انجام امور مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مناقصهگران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا بدينوسيله دعوت مينمايد براي شركت در فراخوان مطابق توضيحات زير و مشخصات مذكور در اسناد مناقصه اقدام نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.