چين فاتحه زعفران ايران را خواند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مدت زيادي است كه كارشناسان نسبت به قاچاق پياز زعفران و آينده صادراتي اين محصول باارزش هشدار ميدهند اما در اين راستا تدبير خاصي صورت نميگيرد. اين در حالي است كه به گفته رييس اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي، چند سالي است چين اقدام به كاشت زعفران كرده كه اگر محصول اين كشور به دست آيد، بايد فاتحه بازار زعفران ايران را خواند.

جليل مغازهاي عنوان كرد: از ميان گياهان صادراتي مهمترين محصول ما زعفران است كه صادرات آن رقم قابل توجهي را به خود اختصاص ميدهد. در اين حوزه نيز مدتي است افغانستان وارد كار شده و اكنون اگرچه محصول آن در طول سال به 10 تن هم نميرسد اما در موارد مختلف با قاچاق زعفران ايراني به اين كشور توليد ما به نام افغانستان به فروش ميرسد.

وي همچنين عنوان كرد: چين نيز مدتي اس//ت اقدام به كاش//ت زعفران كرده اما با توجه به اينكه هفت سال زمان براي به بار نشستن زعفران الزم است هنوز محصول اين كشور وارد بازار جهاني نشده است. اما پس از آنكه اين محصول به ثمر بنشيند شرايط براي بازار ايران به مراتب دشوارتر خواهد شد.

اي//ن فعال صنفي همچنين عنوان كرد: اكن//ون رقباي ما از جمله افغانستان از نظر قيمت تفاوت چنداني با زعفران ايران ندارند اما بايد دقت داشت تا چند سال آينده كه محصول چيني هم وارد بازار ميشود شرايط قطعا تغيير خواهد كرد.

مغ//ازهاي افزود: ما زمان//ي تاكيد كرديم كه پياز زعفران را به خارج از كشور ميبرند و الزم است جلوي خروج اين پياز گرفته شود. بعدها اين روند ممنوع و متوقف شد اما همچنان پياز زعفران به طور قاچاق از كش//ور خارج ميش//ود كه الزم است جلوي اين موضوع گرفته شود چراكه اكنون اين محصول به كشورهاي مختلفي مانند تركيه در حال خروج است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.