آمادگي صربستان براي واردات از ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- در نشستي كه ميان وزير كشاورزي و حفاظت از محيطزيست صربستانوسفيرايراندربلگرادبرگزارشد،برانيسالونديموويچ،ايرانرايكي از بازارهاي هدف و مهم در حوزه كشاورزي براي كشورش خواند.

وي اظهار كرد: صربستان گواهي كيفيت محصوالت كشاورزي ايران را به رسميت خواهد شناخت و راه را براي ورود محصوالت كشاورزي ايران به بازار صربستان باز خواهد كرد.

وي با اشاره به موقعيت جغرافيايي صربستان به عنوان حلقه اتصال آسيا و اروپا خواستار همكاري نزديكتر دو كشور در حوزه كشاورزي و انتقال فناوري توليد و فرآوري محصوالت كشاورزي شد.

وزير كش//اورزي صربستان با اش//اره به عقد موافقتنامه تجارت آزاد محصوالت كشاورزي با چين و روسيه آمادگي كشورش را براي امضاي موافقتنامه مذكور با ايران نيز اعالم كرد.

سفير ايران در صربستان نيز در اين مالقات ضمن تاكيد بر توسعه همكاريهاي كشاورزي بين تهران و بلگراد، پيشرفتهاي سالهاي اخير كشورمان در حوزه كشاورزي را بسيار مثبت توصيف كرد.

حس//ين مالعبداللهي با اش//اره به توليد ماش//ينآالت كشاورزي و كارخانههاي فرآوري محصوالت كشاورزي در ايران، آمادگي كشورمان را در صادرات ماشينآالت و همچنين دانش فني به صربستان اعالم كرد. صربستان با برخورداري از زمينهاي وسيع حاصلخيز و قابل كشت، آب فراوان و دانش فني باال در حوزه كشاورزي، ميتواند به يكي از شركاي مهم كشورمان در اين زمينه تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.