دولت صادرات 5 كاالي وارداتي را آزاد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-باموافقتوزارتجهادكشاورزياجازهصادراتكاالهايوارداتي جو، ذرت، كنجاله، سويا و روغن خام )تصفيه نشده( كه براي واردات آنها از ارز مبادلهاي 3200) توماني( استفاده ميشود، داده شد.

در بخشي از نامهاي كه توسط علياكبر مهرفرد، قائممقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني به مجتبي خسرو تاج، رييس سازمان توسعه تجارت نوشته شده آمده است: »ذخاير ساير كاالهاي اساسي با وجود يارانهاي بودن با عنايت به مازاد بر نياز كشور و با توجه به امكان عرضه آن در رينگ صادراتي بورس كاالي بورس كشاورزي ايران براساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار، طبق تبصره ذيل بند »يك« مصوبه هيات وزيران محترم تصميمگيري درخصوص كاالهاي گروه اول نياز به هماهنگي با كارگروه تنظيم بازار دارد.«

بر اين اساس وزارت جهاد كشاورزي با بالمانع دانستن و اجازه صادرات محصوالت يادشده به متقاضيان، ايجاد مابهالتفاوت وارداتي- صادراتي 550 توماني براي تجار را فراهم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.