برابری تولید گاز ایران با قطر

طلسم پارسجنوبي در دولت يازدهم شكسته شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و انرژي- با گذش//ت حدود 10 سال از آغاز توسعه فازهاي مختلف پارسجنوبي و تحميل تحريم غيرقانوني غربيها عليه ايران باالخ//ره اولويتبندي فازه//ا و تخصيص منابع مالي در دولت يازدهم جان تازهاي به اين ميدان مشترك با قطر داد و طلسم طوالني بودن مدت زمان اجراي آن را شكست.

به اين ترتيب افتت//اح پنج فاز پارسجنوبي توسط رييسجمهور كه قرار است هفته جاري به طور رسمي انجام شود با جبران عقبماندگيهاي گذش//ته، ميزان تولي//د گاز ايران ب//ا قطر را در بزرگترين ميدان گازي جهان پس از س//الها تاخير برابر ميكند.

ب//ا م//رور فرازوفروده//اي مختلف توس//عه پارسجنوب//ي اما اين روزها اي//ران خود را براي برداشت برابر گاز طبيعي از پارسجنوبي آماده ميكند و حتي تا پايان سالجاري ايران با برداشت روزانهبيشاز007 ميليونمترمكعبگازطبيعي از قطر در توسعه و برداشت اين ميدان مشترك گازي سبقت خواهد گرفت.ايران با بهرهبرداري معادل 15 فاز استاندارد پارسجنوبي به طور متوس//ط روزانه حدود 400 ت//ا 420 ميليون مترمكعب گاز طبيعي از پارسجنوبي برداشت ميكرد كه با راهاندازي پنج فاز جديد ش//امل فازه//اي ‪20 91، 81، 71،‬ و 21 پارسجنوبي و ورود تدريج//ي گاز اين فازها، ظرفيت توليد و برداش//ت گاز ايران از پارسجنوبي به 540 ميليون مترمكعب در روز رس//يده و براساس اعالم اخير وزير نفت اين ميزان در سالجاري از كشور قطر پيشي ميگيرد.

برهميناساسپنجفاز81،71،91،02 و12 پارسجنوبي كه بخش عمده توسعه آنها در دولت يازدهم انجام شد، قرار است هفته جاري با حضور حسن روحاني رييسجمهور و مهمانان داخلي و خارجي بهطور رسمي افتتاح شود.

عالوه بر پنج فاز پارسجنوبي قرار است چند طرح پتروشيمي و اليه نفتي پارسجنوبي نيز به ارزش بيش از 20 ميلي//ارد دالر به بهرهبرداري برسد كه جزو بزرگترين سرمايهگذاريهاي تاريخ اقتصادي كشور به شمار ميرود.

اين در حالي اس//ت كه قطر در طول دو دهه گذشته تاكنون بالغ بر يك ميليارد بشكه نفت از اليه نفتي پارسجنوبي برداشت كرده كه سهم اي//ران در اي//ن مدت به دليل تاخي//ر در اجراي طرحهاي توسعهاي صفر بوده است.

چن//دي پيش وزير نفت در اين باره گفت: تا پايان دول//ت يازدهم به حجم عظيم گاز كه در عسلويه توليد ميشود، 300 ميليون مترمكعب اضافه شده و اين امر به آن معناست كه برداشت گاز در اين مدت به دو برابر ميرسد.

بيژن زنگنه يادآوري كرد: 10 فاز پارسجنوبي در دولت اصالحات به بهرهبرداري رسيد. در دولت يازده//م نيز 11 فاز پارسجنوبي به بهرهبرداري ميرسد تا يكبار ديگر با كشور قطر در برداشت از مخزن مش//ترك پارسجنوبي برابر ش//ويم و حتيپيشيبگيريم.باتكميلبخشهايباقيمانده پارسجنوبي تا پايان سال ،1397 ظرفيت توليد گازكشوردراينميدانبه527 ميليونمترمكعب در روز ميرسد.

افتت//اح اين پنج ف//از پارسجنوبي در حالي صورت ميگيرد كه طرح توسعه فاز 12 بهعنوان بزرگتري//ن فاز پارسجنوبي و فازهاي 51و 16 نيز در دولت يازدهم با حضور حس//ن روحاني، رييسجمهور اس//المي ايران افتتاح ش//ده و به بهرهبرداري رسيدند.پيش از اين بيژن زنگنه، وزير نفت وعده داده بود در سال 6931برداشت روزانه گاز ايران از ميدان مشترك پارسجنوبي بيشتر از قطر خواهد شد.

وزير نفت همچنين در بازديد از فازهاي آماده افتت//اح پارسجنوبي با اش//اره به اولويتگذاري فازهايپارسجنوبيدرشهريورماهسال29 گفت: اي//ن اولويتگذاري نتيجه داد و فازهاي 16و15 و21 در دو س//ال گذش//ته و پس از آن فازهاي 71و ‪19 81،‬ و 20 و 21 سال گذشته در اولويت ق//رار گرفتند و تا پايان ماه جاري به بهرهبرداري ميرسند. وي اضافه كرد: همكاران ما در اين دولت ظرف كمتر از چهار سال، 11 فاز پارسجنوبي را به بهرهبرداري رس//اندند كه اين وضعيت در نوع خود بيسابقه است.مديرعامل شركت نفت وگاز پارس نيز در اين خصوص گفت: وعده وزير نفت به مردم درباره افزايش توليد گاز از پارسجنوبي در دولت يازدهم، س//ال گذش//ته بهطور كامل عملي شده است.

محمد مش//كينفام ضمن ارائه گزارش//ي مش//روح از وضعيت توس//عه پارسجنوبي با اشاره به اينكه در مدت 15 سال از توسعه اين ميدان كارهاي عظيمي صورت گرفته اس//ت، گفت: ميدان عظيم پارسجنوبي ش//امل 13 پااليش//گاه بزرگ گازي و 40 سكوي توليدي است كه از اين شمار تاكنون 10 پااليشگاه در بخش خشكي و 25 سكو در دريا تكميل شده و به بهرهبرداري رسيده است.

مديرعامل ش//ركت نف//ت و گاز پ//ارس به فعاليتهاي باقيمانده اين شركت در پارسجنوبي اش//اره كرد و گفت: در مجموع، كار ساخت سه پااليش//گاه ديگر در دس//ت اجراس//ت و از 15 سكوي فازهايي كه بايد تكميل و آماده راهاندازي شوند،هماكنون21 سكودركارخانهشركتهاي س//ازنده در دست ساخت است و دو سكو نيز از طرح توس//عه فاز 11 در مدت دو س//ال آينده و پس از نهايي ش//دن قرار داد توس//عه اين طرح ساخته خواهد شد.

مشكينفام با اشاره به اينكه بخش عمدهاي از فعاليتهاي صورت گرفت//ه در پارسجنوبي در دريا صورت انجام ش//ده و قابل رويت نيست، افزود: تاكنون عمليات اجرايي 2400 كيلومتر از مجموع س//ه هزار و 150 كيلومتر خط لوله 32 اينچي كه بايد در بستر دريا كشيده شود، انجام شده و عمليات اجراي 750 كيلومتر ديگر نيز در امسال و سال 97 محقق خواهدشد.

در همين راستا مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز با اشاره به افتتاح پنج فاز پارسجنوبي گفت: ارزش دالري اين طرحها در بخش باالدست حدود 18 ميليارد دالر است.

مهدي يوس//في اف//زود: با افتت//اح پنج فاز پارسجنوبي به توليد گاز كش//ور بيش از 150 ميليون مترمكعب افزوده و توليد روزانه گاز ايران به توليد قطر نزديك ميشود. بهطور كلي توليد از پارسجنوبي در ابتداي دولت يازدهم حدود 250 ميليون مترمكعب بود كه با افتتاح اين فازها اين ميزان دو برابر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.