افزايش تقاضاي جهاني نفت در سال 2017

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان اوپك در جديدترين گزارش خود پيشبيني كرد تقاضاي جهاني نفت در سالجاري ميالدي به يك ميليون و 270 هزار بشكه در روز افزايش يابد.

اين در حالي است كه پيشبيني جديد اوپك از افزايش تقاضاي جهاني نفت در مقايسه با برآورد قبلي اين سازمان، 10 هزار بشكه در روز روند صعودي به خود گرفته است.

اوپك اعالم كرده اين افزايش، به رشد تقاضا از سوي كشورهاي آسيايي نسبت داده شده و پيشبيني ميشود كه تقاضاي نفت چين و آمريكا در سالجاري ميالدي افزايش يابد در حالي كه تقاضاي منطقه اقيانوس//يه از روند كاهشي برخوردار خواهد بود.

همچنين برآورد ميشود كه كل مصرف جهاني نفت در سال 2017 به 96 ميليون و 320 هزار بشكه در روز برسد.

البته در گزارش ماهانه اوپك به اين نكته اشاره شده كه در ماه گذشته ميالدي، توليد كشورهاي عضو اين سازمان 152 هزار و 700 بشكه در روز كاهش يافت و به رقم روزانه 31 ميليون و 900 هزار بشكه رسيد كه علت اصلي اين روند نزولي به كاهش توليد نفت ايران، امارات متحده عربي و ليبي برميگردد.

بر همين اساس تحليلگران اقتصادي بر اين باور هستند كه تقاضا براي نفت اوپك در سالجاري ميالدي، 32 ميليون و 200 هزار بشكه در روز خواهد بود ضمن اينكه ذخاير نفتخام جهاني با رقم نزولي به كار خود ادامه خواهد داد.

در همين حال اداره اطالعات انرژي آمريكا (EIA) در آخرين گزارش هفتگي خود اعالم كرده اس//ت: ميزان موجودي نفتخام در هفته منتهي به 7 آوريل 2017 حدود 2/1 ميليون بشكه كاهش يافته و به 533/4 ميليون بشكه رسيده اس//ت. عالوه بر اين ميزان واردات نفت آمريكا هم با 82هزار بشكه افزايش به سطح 7/878 ميليون بشكه در روز رسيده است.

در ادامه كاهش ذخاير نفت، كاهش سه ميليون بشكهاي بنزين آمريكا و رسيدنبهحدود632 ميليونبشكهوكاهشموجوديفرآوردههايميانتقطير با 2/2 ميليون بشكه كاهش به حدود 150 ميليون بشكه رسيده است.

اين در حالي اس//ت كه آژانس بينالمللي انرژي نيز اعالم كرد پس از س//ه س//ال مازاد عرضه، سرانجام تقاضاي جهاني براي نفت در حال پيشي گرفتن از ميزان عرضه اس//ت. اين در حالي است كه ميزان ذخاير نفت استفادهنشده افزايش داشته است.

اي//ن آژانس اع//الم كرد ميان ذخاير نفتي در كش//ورهاي عضو س//ازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعهاي در ماه مارس 17/2 ميليون بشكه كاهش داش//ته است. طي سه ماهه نخست امسال، ميزان ذخاير نفتي پس از رشدي قابل توجه در ماه ژانويه به ميزان 38/5 ميليون بشكه يعني 425 هزار بشكه در روز افزايش داشت.

ميزان ذخاير نفتي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعهاي در ماه فوريه به ميزان 8/1 ميليون بش//كه كاهش داشته و به 3/055 ميليون بشكه رسيده است. اين گزارش حاكي است ميزان تقاضا براي نفت در فاصله ماههاي ژانويه و مارس به ميزان 200 هزار بشكه در روز از ميزان عرضه پيشي گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.