برخورداري 2 ميليون روستايي از آب سالم

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور گفت: امسال دو ميليون نفر از روستاييان باالي 20 خانوار از خدمات سامانه مدرن آبرساني بهرهمند ميشوند.به گزارش مهر، حميدرضا جانباز افزود: در بودجه امسال با تاكيد رييسجمهور بيش از يكهزار و 100 ميليارد تومان در رديفهاي بودجه و حدود 300 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي به طرحهاي آبرساني روستايي تخصيص يافته است.وي تصريح كرد: از بانك توسعه زيرساخت آس//يايي در سال گذش//ته اعتبارات خوبي گرفته شد كه امسال نيز در طرحهاي مازندران )پنج ش//هر( و تعداد زيادي از ش//هرهاي خوزستان، كرمانشاه و ساير استانها از منابع بانك توسعه زيرساخت آسيايي استفاده خواهيم كرد و به نظر ميرسد، حركت منسجم رو به جلو براي ارتقاي جمعيت تحت پوشش خدمات فاضالب در شهرها و آبرساني در روستاها با اس//تفاده از منابع اين اعتبارات خواهيم داشت.مديرعامل شركت آب و فاضالب كش//ور با اشاره به اينكه در سال 95 قرار بود 25 تصفيهخانه فاضالب به بهرهبرداري برسد، افزود: 23 تصفيهخانه به بهرهبرداري رسيد و س//ه تصفيهخانه ديگر نيز در سه ماهه اول امسال بهرهبرداري خواهد ش//د.وي گفت: سال گذش//ته قراردادهايي با بخشخصوصي در زمينه ساخت تصفيهخانههاي آب و فاضالب، سامانههاي آبرساني و طرحهاي نمكزدايي به ارزش هزار و 300 ميليارد تومان بسته شد كه امسال هم با سرعت بيشتري استمرار مييابد.جانباز افزود: امسال براي اجراي 53 طرح نمكزدايي، تامين آب و اجراي سامانههاي آبرساني با بخشخصوصي قرارداد بسته خواهد شد.مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور گفت: سال گذشته شروع حركت جدي براي تامين آبشرب روستايي با سرعت باال بود و پيش از اين ساالنه 150 تا 200 هزار نفر از روستاييان تحت پوشش آبرساني قرار ميگرفتند اما سال گذشته با توجه به اعتباراتي كه از صندوق توسعه ملي گرفته شد حدود دو ميليون نفر از روستاييان تحت پوشش اين خدمات قرار گرفتند و امسال هم اين رقم تكرار ميشود.

جانباز درباره بدهي اين ش//ركت به پيمانكاران و مش//اوران و بخش خصوصي افزود: س//ال گذش//ته دو هزار و 500 ميليارد تومان از طريق اسناد خزانه اسالمي پرداخت كرديم و قرار است در چند ماه امسال نيز حدود006 ميلياردتومانازطريقاسنادخزانهبرايطرحهايمسكنمهر پرداختكنيم.ويبااشارهبهاينكهحدود006 ميلياردتومانازبدهياين بخش به پيمانكاران و مهندسان مشاور بخش خصوصي باقي مانده است، گفت: بخشخصوصي اعم از پيمانكار و مشاور به اسناد خزانه اسالمي و اوراق مش//اركت اعتماد پيدا كرده است و در فرابورس اين اسناد و اوراق خريد و فروش ميشود به همين دليل بخش زيادي از بدهي شركت از اين طريق پرداخت ش//ده است.مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور درباره طرحهاي نيمهتمام در اين شركت نيز افزود: خوشبختانه با وجود نداش//تن نقدينگي با تدبير سازمان برنامه و بودجه از محل اسناد خزانه و اوراق مش//اركت بخشهاي زيادي از مطالبات سازندگان و مهندسان مشاور در پايان سال پرداخت شد.جانباز گفت: در حال حاضر طرحي به دليل نداشتن نقدينگي كه متوقف باشد، نداريم ولي اگر جريان نقدينگي بيشتر شود، سرعت اجراي طرحها نيز بيشتر ميشود و با همين مكانيسم ميتوانيم سال 96 را نيز مديريت كنيم.وي افزود: اما تعدادي از طرحها به تامين فوري نقدينگي نياز دارد كه طرحهاي اضطراري تامين آب هستند و بايد با سرعت بيشتري اجرا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.