گزارش »جهانصنعت« از افزايش حيوانآزاري در كشور؛ داللی گوشت گربه برای شرق آسیا!

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

محمد ميالني- شهري كه مادرم را كشت، چه ميداند كسي! شايد حرف جانس//وز تولهسگي باش//د؛ تولهسگي كه در ميان تلي از اجس//اد سگهاي كشتهش//ده، گرسنه و متعجب تالش ميكند س//ينه م//ادر را ب//ار ديگر بر دهان بگي//رد. ديدن اي//ن تصوير كه مدتي است دست به دست ميچرخد ب//ه ح//دي دردآور و جانكاه اس//ت تا چه برس//د به آنكه بخواهي توصيفش كني. حجم زياد آزار و كش//تار وسيع حيوانات در كش//ور در وضعيتي است كه به هيچ عنوان نميتوان آن را ناديده گرفت. به كمك وسايل ارتباطجمعي و ش//بكههاي اجتم//اع تضييع حقوق حيوان//ات، امدادرس//اني، زندهگيري، اورژانس و رس//يدگيهاي پزشكي در حد توان اف//راد متخصص و پيگير در انجام است اما شدت حيوانآزاريها و كشتارها به حدي است كه در بسياري از موارد اين امكانات پاس//خگو نيست. فجاي//ع در حق حيوانات پش//ت س//ر هم رخ ميدهند. از كش//تار سگهاي شهري در سوله كهريزك توسط بخش س//اماندهي ش//هري تهران وابسته به ش//هرداري و س//گآزاري با سيخ ...و ش//هر جويبار تا متالش//ي كردن سر گربهاي در بازارچه پارك الله درس//ت در اولي//ن روزهاي ن//وروزي تا فريب و صي//د گربههاي پ//ارك هنرمندان. تنها شواهدي از نامهربانيهاي شديد با حيوانات در كش//ور اس//ت. وقتي به سنت رسولمان نظر ميافكنيم و حكم اخالقي مبتني بر سيره عملي و اخالقي اي//ن بزرگان را جس//توجو ميكنيم، شايد هيچ جاي ترديدي بر حرام بودن اين عم//ل و توامان با آن عينيت گناه كبي//ره باقي نماند. مضاف بر آنكه اين آس//يبهاي اجتماعي بيشك از نوع تلق//ي و مهمتر از همه عدم ش//ناخت درست از فرهنگ اصيل خودمان نشات ميگيرد؛ رفتارهاي نابسامان عرفي كه ميتوانند حكمي بر وجود خطري بزرگ و در كمي//ن براي فرهنگ اجتماعي و شهري و حتي روستايي ما باشند. حال سوال اينجاست كه چرا در جامعه ما تا اين ان//دازه حيوانآزاري و نامهرباني با حيوانات را شاهد هستيم. مشكلكجاست علي )امي//د( ظه//ري، عضو فعال انجم//ن حمايت از حيوان//ات و داراي مجوز اورژانس و زندهگيري و امدادگر حيوان//ات كه بيش از دو هزار عمليات زندهگي//ري و امداد به حيوانات بهطور عمده در شهرها را در تجربه كاري خود دارد، در گفتوگ//و با »جهانصنعت« ريشههاي فرهنگي و نبود يك سيستم آموزش//ي م//دون را بزرگترين عامل نامهرباني با حيوانات در ايران ميداند. وي ميگوي//د: رس//يدگي به حيوانات شهري هنوز براي بسياري عجيب است. ايج//اد حس ناراحتي و حتي عصبيت روان//ي از دي//دن حيوانات متاس//فانه به طري//ق كامال روان//ي و حتي قابل پيش//گيري و درم//ان در بين مردم ما رواج دارد. هن//وز اطالعرس//اني براي كمكرساني به حيوانات و امدادرساني پزش//كي نيز جنبهه//اي كامال فردي و گروه//ي دارد و هي//چ نهاد يا ارگاني نيست كه براي گسترش امدادرسانيها يا درمان حيوانات كمكرسان يا حتي عاملي براي انجام هماهنگيهاي الزم باشد.

به همان مي//زان كه بيتوجهي به نوعي در عملكرد مسووالن شهري ما وجود دارد ب//ه همان ميزان نيز حس حيوانآزاري در جامعه گسترش داشته است. نبود بازدارندههاي قاطع قانوني در برخورد با حيوانآزاران، بزرگترين مشكل حال حاضر در برخورد و كنترل آزاردهندهها محسوب ميشود. قضات و صادركنندگان حكم براي آزاردهندگان نيز بس//ته به ميزان خشونت در آزار و ميزان صدمه و جراحات حيوانات براي كساني كه از آنها شكايتشده، ميتوانند حكم صادر كنند.

اي//ن مق//ام آگاه عن//وان ميكند: سال گذش//ته قاطعيت قاضي محترم و پيگيري ارزش//مند مقامات انتظامي در پرونده س//گآزاري استان گلستان نمون//ه ارزش//مندي از اين هماهنگي و اج//راي حك//م در دس//تگاه قضايي اس//ت. اين حركت با توجه به انتش//ار ندامت فرد ضارب در شبكهها و فضاي اجتماعي توانس//ت نمونه مناسبي در ايجاد ت//رس از عقوبت كار براي عامل آن قس//اوت و آگاهس//ازي گسترده در جامعه باشد. اما هميشه شاهد بروز روند اجرايي به همين خوبي نيستيم. مثال سگكشيهاي تاسفبار ساماندهيهاي وابستهبهشهرداريهايشهرهاباالخص ته//ران به هيچ عن//وان قابل پيگيري نيستند. ش//هرداري، بخشخصوصي را مختار و مقص//ر در اين امر ميداند و پيمان//كار س//گكش داراي قرارداد، به عنوان آخرين رش//ته از اين زنجيره نهتنها رفتار خود را پايش نميكند بلكه به هيچ عنوان مسووليت نميپذيرد. در اين ميان حتي با كمال تاسف برخي از سگهايي را كه احيانا نژاد بهتري دارند يا نشان ميدهد تربيت شده هستند، خارج از محدوده جمعآوري به دالالن نيز ميفروشند. اما بقيه آنها متاسفانه دچار سرنوشتهايي نامعلوم ميشوند كه كشته ش//دن نمونه بارز آن است. يكي از آن سرنوش//تها همان صحنه دلخراش گرسنگي تولهسگي است كه به دنبال سينه مادرش در ميان كشتهها ميگردد. اين تنها بخشي از اين رفتار غير مسووالنه است.

نمونههاي/ي از تن/وع آزار رساندن به حيوانات

مشكل ديگر در اين فرآيند در خانهها و محلههاي ش//هري و در محيطهاي روستايي بروز پيدا ميكند. بسياري از آنها حتي ديده و منتشر نميشوند و به همين دليل ميتوانند س//رايتدهنده اين نابهنجاريهاي رواني و شخصيتي در ميان افراد باشند.

كميل شهامتدوست، عضو رسمي انجمن حمايت از حيوانات كه عالوه بر نگهداري تعدادي از حيوانات توانخواه، مسووليت غذارساني را به گربههاي چند منطقه و پارك در تهران بهعهده دارد، پرده از برخي از اين جنايات برميدارد. سوزاندن بدن حيوانات، خاموش كردن سيگار روي بدن سگها توسط برخي معتادان و آزار جنسي آنها را بخشي از نمونههاي قابل اثبات پزش//كي در اين خصوص ميداند. وي تشريح ميكند: س//ال گذشته سگي را در پارك خزانه پيدا كرديم كه جراحات آزار و خاموش كردن س//يگار روي بدن اين س//گ به طرزي شرمآور بود كه اين سگ حتي دچار آسيبهاي روحي نيز شده بود. اگر چه نميتوان كسي را مستقيم عامل اين مشكل دانست اما در خصوص مداوا و بهبود تمام تالشم را كردم. سرپرستي اي//ن س//گ را خان//وادهاي در آمريكا پذيرفتند و س//گ را انتق//ال داديم و هماكنون زندگي عادي خود را دارد. اما اگرچه اين سگ نجات يافت ولي فجايع اينچنيني هنوز مشكلس//از هستند و وجود دارند. مش//كل ما فرهنگي است و تا اين مش//كل برطرف نشود، به جد وضعيتتغييرنميكند.مثالدرروستاها هنوز هم دم و گوش سگهاي كوچك را ميبرن//د تا در دوره بلوغ و در جنگ با گرگها نقطه ضعفش//ان نباش//د. حساسترين و پردردترين قسمت بدن يك سگ گوش اوست. تمام اين كارها اگرچه نبايد انجام شود اما در انجام آن نيز هيچگونه مراقب يا مسايل اخالقي و پزش//كي رعايت نميش//ود. كشتار حيوانات براي اس//تفاده از اعضاي بدن آنه//ا در كابرده//اي مختل//ف يا براي مس//ايل جادوگري و س//ياهبازيهاي رمالها و دعانويسه//اي قالبي هنوز باعث كشتار سگها به دليل استفاده از سر آنها ميشود.

در اين خصوص علي ظهري ضمن تاييد اي//ن واقعيت حتي خبر از فروش مادگي كفتاري )ناموس كفتار( تا مبلغ 150 ميليون توم//ان در تهران همين مدتي پيش خبر داد.

اما آزارهاي جنس//ي حيوانات برايم بيشتر جاي س//وال داشت. وضعيت به ش//رايط رواني و روحي و اعتياد افراد به مواد مخدر توهمزا ارتباط بيشتري پيدا ميكند. براين اساس آزار جنسي، تعرض بهحيوانمحسوبنميشود.بلكهمسايلي نظير تخليه و بريدن اندامهاي جنسي حيوان به صورت كامال وحشيانه صورت ديگ//ري از اين رفتارهاي غيرانس//اني است.

علي ظهري به م//وردي در رودهن كه در خانهاي به سگي تعرض ميشده اش//اره ميكند كه پس از نجات س//گ اگرچه وجود اسپرم انساني در دستگاه تناسلي سگ مورد آزمايش قرار گرفت اما محدوديتهاي موجود در هماهنگي و نبود قانون جامع حمايت از حيوانات مانع پيگيريهاي آتي شد. ضمن تاييد اين مس//اله توسط كميل ميهندوست درخصوصسگهاكهتقريباعاملقرباني دراينخصوصهستند،عسلروييندژي پرستار و ديگر حامي فعال حيوانات به فاجعهسالگذشتهدرخيابانشيخصفي تهران اشاره ميكند كه تعرض به حيوان از س//وي فردي با س//ابقه اعتياد و عدم تعادل رواني صورت گرفته بود كه توسط همسرش به گروههاي حامي حيوانات گزارش ش//د و پ//رده از اين ناهنجاري تاسفآور برداشت.

اين فع//ال حقوق حيوان//ات غير از اين مورد به مصائ//ب گروههاي حامي حيوانات در اكثر ش//هرهاي ايران اشاره ميكن//د و ميگويد: غي//ر از خودم كه بارها هنگام غذا دادن به حيوانات مورد آزارهاي ش//ديد كالمي و حتي رفتاري اعم از تعقيب و شناس//ايي ش//هروندان تهراني قرار گرفتهام، شاهد و ناظر تكرار همينرفتاردرخصوصحاميانحيوانات در شهرهايي نظير اصفهان، كاشان، يزد و شيراز...هستم.اگرچهفقرفرهنگيونبود آموزشهاي درست عامل بسيار مهمي در بروز اين معضالت و مشكالت هستند اما خود مردم نيز تمايلي به الگوبرداري درست و مناسب در اين خصوص ندارند. رفتار بزرگان ديني ما و در همين دوره و هماكنون رفتار مسلمانان كشور تركيه آيا براي افراد نميتواند الگوي مناسبي باشد؟ چطور طبقههاي عمومي جامعه دركمالتاسفازسريالهايساختهشده در اين كشور حتي الگوبرداري انتخاب نام براي فرزندان خود ميكنند اما هيچ وقت نگاهي به رفتار كسبه مسلمان و معتقد شهرهاي اين كش//ور در بحث حمايت از حيوانات نميكنند؟ اين كشور داراي اورژانسحيواناتاست.سگهادرخيابان واكسينه شده و داراي سالمت دستگاه گوارش و مورد احترام شهروندان هستند. در اين كشور و حتي در تهران و اصفهان ديده و به كرات از افراد موثق ش//نيدهام كه در شهرها، ماه مبارك رمضان مراكز و غذافروشيها اگر در ميانه روز تعطيل هم باشند غذاهاي حيواناتي كه از آنها تغذيه ميگيرند، سرس//اعت و زمان مشخص داده ميش//ود. مخالفان و معترضان به حقوق حيوانات حتي از رفتارهاي مثبت و پسنديده همشهريهاي خودشان نيز الگوبرداري نميكنند. به كودكان خود احترام و توجه به حقوق حيوانات را بايد آموزش دهيم. ايكاش اين فرهنگ مورد توجهجديارگانهايرسميآموزشيدر كشور قرار گيرد.

معضل ديگري كه اين روزها برخي از ش//هرها و البته فعال به طور رسمي و نه در قالب شنيدهها و ديدهها شهر تهران را ب//ا آن مواجهاند، صيد گربه و فروش آنهاست. حادثه پارك هنرمندان كه به صورت موردي برجس//ته ش//ده، نشان ميدهد كس//اني در قالب پارك خواب و بيخانم//ان اقدام ب//ه بيهوش كردن گربههاي اين پارك از طريق ريختن دارو درشيريميكنندكهبهعنوانخوراكبه آنها ميدهند و پس از صيد آنها بدون سر و صدا آنها را به دالالن ميفروشند. اين حيوانات به برخي از افرادي با مليتهايي اغلب شرق آسيايي كه هنوز در قيد و بند مرامهاي اعتقادي منسوخ خود هستند؛ جهت استفاده غذايي فروخته ميشوند. در اين خصوص عكسه//اي متعدد و گزارشهايي قابل استناد در شبكههاي خبري مدافع حيوانات به كرات انعكاس يافته، در اقداماتي كامال خودجوش بارها بساط اين افراد برچيده شده و حتي مورد ضرب و شتم البته نادرست برخي از افراد عصباني از اين عملكرد نيز قرار گرفتهاند امابهدليلعدمپيگيريقانونياينفرآيند كم//اكان ادامه دارد. خريد اين حيوانات در مكان//ي واقع در 30 كيلومتري جاده زنجان به بيجار كه تردد افراد با مليتهاي جنوب شرقي آسيايي را به همراه داشته، حادثهاي ديگر است كه ظن و گمانها را بيشتر ميكند. كميل شهامتدوست بررسي اين شرايط در پارك هنرمندان را به اين صورت بيان ميكند: تاييد اين مساله بسيار مشكل است اما كماكان در مرحله تحقيق و بررسي هستيم. به چادر افراشته مس//افرتي كه در گزارشهاي مردمي ميبيني//د در پارك هنرمندان رفتهايم. حتي مقامات محترم انتظامي نيز حضور يافتهاند و بساط آنها برچيده شده اس//ت. تعدد گربههاي بيحس و ح//ال در جايي از پارك هم كامال مورد تاييد اس//ت. اما هن//وز منتظر دريافت اسناد مستدل ديگري هستيم تا بتوانيم اين حركت ناشايست را رسما به اثبات برس//انيم. مضاف بر آنك//ه حركتهاي ديگري نيز در س//اير پاركهاي تهران گزارش ش//ده اس//ت. اما واقعيت چيز ديگري است. با تاييد استفاده از گوشت سگ و گربه در بخش توليد سوسيس و كالباسدرواقعيكدلنگرانيوعاملبروز شايعههاي فراواني فارغ از توجه به اصل مس//اله ميشود. اما فارغ از اين شايعات كهميتوانندصحنهاجتماعيرابامشكل مواجه كنند و تاييد آنها زمانبر است و به واقع آن بخش از مساله به حوزه توان و اختيارات ما مربوط نميش//ود، صادقانه ميخواهيم صرفا در عرصه اجتماعي تا رسيدن به حقيقت و اطالعرساني تالش شايستهاي انجام دهيم.

قانوندرخصوصحيوانآزاري چهميگويد

همه اين حرفها و گفتههايي كه از قضا جاي تاسف بسيار زيادي نيز براي ما شهرنشينان باقي ميگذارد، باز جاي خالي مفهومي به نام قانون است. بيهيچ اطناب كالمي بايد گفت، قانون مدوني درخصوص حيوانات نداريم. قانوني كه بتوان//د گربهكشها و س//گكشها را به اندازه جرمي كه مرتكب ميش//وند بازخواست و به منظور تحقيق و اثبات ج//رم اطالق حكم كن//د. اينكه چرا تا امروز اين امر تحقق نيافته شايد اكنون مهم نباش//د، اينكه چرا اينقدر كوتاهي در اين خصوص ص//ورت گرفته، جاي سوال است.

عليظهريبيانميكند:سالهاست بناس//ت اين قانون از س//وي س//ازمان محيطزيست به دولت ارائه شود و براي انجام روال قانوني و تاييد نهايي، ارگانها و دستگاههاي ديگر در آن دخيل شوند. اما اين امر اتفاق نيفتاده. اصال مشخص نيس//ت واقعا چنين قانوني پيشنويس ش//ده يا خير. ش//خص مدير س//ازمان حفاظت از محيطزيست به كرات سگ را در زمره حيوانات موذي دانس//ته و در فعاليتهاي اين سازمان نيز، آن را لحاظ كرده اس//ت. وقتي سگ و گربه در حد حيوان موذي و ناقل بيماري، مطابق با باورغل//ط و عقب افتاده اجتماعي تلقي شوند، ديگر چه اميدي ميتوان به تحقق اين مهم داش//ت. تمام تالش نهادهاي حمايتي اطالعرساني عمومي در صورت بروز فاجعهاي درحق حيوانات است تا از اين طريق بتوان بر عامالن اقامه دعوي ك//رد، وگرنه مثال س//ازمان نظارت بر ساماندهي شهرداري و بحث سگهاي كشته شده اين سازمان مهمترين نمونه اس//ت. براي نمونه در سالهاي گذشته فيلم تزريق اسيد به سگها را ميتوانيد مهمترين جنايت در حق اين حيوانات بدانيد. ولي در نهايت كسي را نميتوان متهم و پاسخگو دانست.

روييندژي، اجماع متخصصان قانون، كارشناس//ان احكام اسالمي با توجه به سيره پيش//وايان اسالم و اصول مبتني بر قوانين مدن//ي را مهمترين عامل در تدوي//ن قانوني اصيل ب//راي حمايت از حقوق حيوانات ميداند و تاكيد ميكند: متاسفانه شاهد هيچ حركت يا تالشي ب//راي تدوين چنين قانوني نيس//تيم. مرز رسيدن به چنين شرايطي كاهش نس//بي حيوانآزاري است كه ميتواند نشاندهنده بهبود و تعالي فرهنگي در اين خصوص باشد.

همين چند روز پيش س//ه گربه در خيابان ش//هيد نامجوي تهران به دليل عدم تعبيه و جانمايي صحيح مأموراني كه س//موم موشك//ش را در جويها و فاضالبشهرياينمحلهميگذاشتند،به طرزفجيعكشتهشدند.زمانيامدادگران به اين صحنه ميرسند كه كف پياده رو و بخشي از حاش//يه خيابان، اندامهاي گوارشي صدمه ديده و بيرون ريخته اين حيوانات تصوير بسيار دردناكي را خلق ك//رده بود. فاجعهاي كه رفت و در كنار تصوير آن توله سگ تشنه به شير مادر، آزار آن سگ با سيخ و ضجههاي دردمند س//گ جويباري، س//گهاي تيرخورده در پارك قزلحصار، گربه بيسر در بازار پارك الله، گربهاي كه در خيابان شهيد مدني تهران در ش//ب چهارشنبه پايان س//ال 95 با ق//راردادن ترقه در دهانش توس//ط حيوانآزاران كشته شد، خرس كشته شده و عكسهاي يادگاري مردم بياطالع و كم فرهنگ با خرس بيجان و...قرار گرفت. اما هنوز گويا بنا براين است ك//ه تصاوير زيادي ب//ه اين آلبوم اضافه شود. شايد اميدوار بودن به عدم افزايش عكسهاي موجود در اين آلبوم تنهاترين اميد و خواس//ته باش//د، خواسته من و بسياري از شهروندان اين شهر و كشور.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.