تصويب اصالحيه اليحه جامع حمايت از حقوق معلوالن تا خرداد 96

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييسسازمانآتشنشانيشيرازگفت:حادثهانفجاردرپمپگاز احمدآبادرخدادوآتشنشانانازايستگاههاي41،5،71 و81 باهماهنگي ستاد فرماندهي سازمان آتشنشاني شيراز به محل اعزام شدند.

ف//رخزاده افزود: مخزن گاز س//يانجي يك دس//تگاه خودرو هنگام سوختگيري دچار انفجار شد و بر اثر شدت اين حادثه سه خودرو ديگر و بخشعمدهايازجايگاهسوختبهشدتتخريبشد.نيروهايآتشنشاني با قطع جريان برق و تخليه كامل جايگاه، محل حادثه را ايمنسازي كردند و با انجام عمليات، اين آتشسوزي را اطفا كردند. در اين حادثه سه نفر مصدوم شدند كه يكي از اين مصدومان حادثه به علت شدت جراحات، جانش را از دست داد.

ميزان- عضو كميس//يون بهداش//ت و درمان مجلس ش//وراي اس//المي گفت: در قالب اصالحي//ه اليحه جامع حمايت از حقوق معلوالن، س//هم اشتغال قشر معلول در مراكز دولتي افزايش خواهد يافت.

همايون هاشمي افزود: جلسه مرتبط با اصالحيه اليحه قان//ون جامع حماي//ت از حقوق معلوالن پس از دو ماه در مجلس برگزار خواهد شد. در ماههاي پاياني سال گذشته به دليل بررسي اليحه بودجه سال 96 و برنامه پنج ساله، جلس//ات مرتبط با بررس//ي اصالحيه اليحه قانون جامع

ايس/نا- رييس پليس فتا تهران گفت: شهروندي به ما مراجعه كرد و ضمن ابراز تاس//ف از عملكردش به ما گفت: جهت آموزش و آشنايي با روابط زوجين با چند آيدي مختلف در يكي از شبكههاي اجتماعي ارتباط گرفته و چندين عكس خصوصي از خود و همسرش را براي اين آيديها ارسال كرده است تا در اين زمينه مشاوره گيرد. در ادامه هم يكي از همين افراد ناشناس در شبكههاي اجتماعي پيامرسان تلفنهمراه با عنوان پرسنل يك ارگان نظامي و تهديد قصد دارد اين تصاوير را در فضاي مجازي منتشر كند. حمايت از حقوق معلوالن برگزار نشد و اعضا فرصت كافي براي بررسي اين اليحه را نداشتند.

عضو كميس//يون بهداش//ت و درمان مجلس ش//وراي اس//المي از برگزاري سه جلس//ه طي هفته آتي در رابطه ب//ا اصالحيه اليحه قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن خب//ر داد و تصريح كرد: مقرر ش//ده در هفته آينده س//ه جلس//ه در رابطه با اصالحيه اليحه قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن در كميسيونهاي تخصصي مجلس برگزار شود. در اين جلسات كه با حضور ذينفعان جامعه هدف و اعضاي كميس//يونهاي تخصصي مجلس برگزار خواهد ش//د، نمايندگان وزارت كشور، وزارت راه و وزارت رفاه نيز حضور خواهند داشت.

وي در پاس//خ به اين پرس//ش كه اليحه جامع حمايت از حق//وق معل//والن چه زماني به تصويب خواهد رس//يد، خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي عجلهاي ب//راي تصويب نهايي اين اليح//ه ندارند و اعتقاد داريم كه اليحه بايد بدون كوچكترين نقصي در صحن علني شوراي شهر مطرح شود. با توجه به پيشبينيهاي صورتگرفته، اين طور به نظر ميرسد كه اليحه جامع حمايت از حقوق معلوالن تا اواسط خردادماه در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شود.

هاش//مي درخصوص مهمترين تغييرات اعمالشده در اصالحيه اليحه جامع حمايت از حقوق معلوالن اذعان كرد: در اين اليحه سهم اشتغال معلوالن در مراكز دولتي از سه به پنج درصد افزايش يافته و تمهيداتي نيز در حوزه مسكن و مستمري مددجويان انديشيده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.