اخاذي نظامي قالبي در فضاي مجازي!

Jahan e-Sanat - - News -

س//رهنگ كاكوان افزود: پرونده با نظارت دادسراي جرائم رايانهاي در دستور كار پليس قرار گرفت و در ادامه شاكي بيان كرد متهم كه از وي مبلغ سه ميليارد ريال پول مطالبه كرده و در صورت عدم پرداخت وجه فوق اقدام به انتشار عكسهاي بنده و همسرم را ميكند. حتي با يكي از دوستانش نيز ارتباط گرفته و او را تهديد كرده است.

رييس پليس فتا تهران بزرگ ادامه داد: با ارتباطگيري و شيوهفني،متهمشناساييودرمحلقرارحاضروحيندريافت وجه درخواستي در يك عمليات غافلگيرانه دستگير و به پليس انتقال يافت. از متهم گوشي موبايل حاوي تصاوير خصوصي شاكي و همسرش كشف شد. طي بازجويي به عمل آمده متهم به بزه انتسايي خود اقرار كرده و انگيزه خود را اخاذي در قالب پوشش مامور قالبي و كسب درآمد و پرداخت هزينه درمان همسرش و مشكالت اقتصادي بيان كرد در نهايت متهم با پرونده متشكله دراختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

س//رهنگ كاكوان به كاربران و افرادي كه قصد مش//اوره ازدواج يا غيره را در اين فضا دارند، هشدار داد و گفت: مشاوره در فضايي كه هويت مخاطب آن و مش//اورش گمنام اس//ت باعث بروزمشكالت و حوادثي براي كاربران ميشود. بنابراين براي دريافت هرگونه مشاوره حتما به مراكز مجاز مراجعه و از ارسال اطالعات شخصي و محرمانه و خصوصي خود در فضاي سايبري براي افرادي كه ادعاي مشاوره يا روانپزشك بودن را دارند، خودداري كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.