عدمآنتندهيتلفنهمراهدرمناطقزلزلهزده

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- احسان قاضيزاده با اشاره به آخرين اقدامات صورت گرفته در منطقه زلزلهزده خراسانرضوي گفت: دو روز قبل با حضور رييس بنياد مس//كن كشور در 57 روستايي كه آسيب ديدهاند، احداث 1850 واحد مسكوني در اين زلزله كلنگزني شد.

نماينده مردم فريمان با اشاره به وضعيت كنوني 22 هزار نفري كه در زلزله اخير خانههاي خود را از دست دادند، گفت: هماكنون مردم روس//تاهاي زلزلهزده در چادر زندگي ميكنند و از طريق س//ازههاي پيشساخته و كانكس مشكل استحمام و سرويس بهداشتي به صورت موقت حل ش//ده است و اميدواريم تا قبل از آغاز فصل سرما ساخت اين منازل به اتمام برسد.وي با اشاره به تعداد روستاهاي آسيبديده گفت: در مجموع 57 روس//تا در مناطق فريمان، رضويه، تربتجام و س//رخس آسيب ديدهاند كه در 18 روستا بيش از 60 درصد تخريب داشتيم. در منطقه سه مشكل عمده داريم؛ عدم آنتندهي تلفنهمراه و نبود راههاي شوسه مشكلي بود كه پيش از زلزله هم مردم منطقه را آزار ميداد و اين دو مشكل در امدادرساني مشكالت بسياري را به وجود آورد اما مشكل سوم كه بعد از زلزله باعث نگراني ما شده، روند بازسازي منازل روستانشينان منطقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.