احتمال ريزش سنگ در جاده چالوس

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييسپليسراهكشوربااشارهبهمسدودبودنبرخيازجادههاي كشور گفت: محور شمشك- ديزين و محور پونل- خلخال به دليل شرايط جوي، محور اولنگ- شاهرود، محور فرعي گنجنامه- تويسركان و محور استهبان- نيريز به دليل عدم ايمني جادها مسدود هستند.

س//ردار حميدي با اشاره به مس//دود بودن محور شيراز جهرم در اس//تان فارس افزود: محور ش//يراز- جهرم در اس//تان فارس به علت تخريب پل كش//ه در نزديكي پاس//گاه پليس راه فعال مسدود است و محور فرعي رودبار- كهنوج- قلعه گنج در جنوب اس//تان كرمان به علت طغيان رودخانه مسدود است. پيشبينيهاي هواشناسي نشان ميدهد كه در روزهاي آينده با طغيان رودخانهها در ش//مال كش//ور روبهرو خواهيم ش//د و همچنين با بارش باران احتمال ريزش سنگ در جاده چالوس هم وجود دارد به همين دليل شهروندان از سفرهاي غيرضروري خودداري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.