6 كشته در حادثه نشت گاز گچساران!

Jahan e-Sanat - - News -

ايسكانيوز- سرپرست اورژانس كشور از تخريب يك واحد مسكوني بر اثر نشست گاز در گچساران خبر داد.

پيرحسينكوليوندگفت:اينحادثهدرمحلهلبنانشهرستانگچساران ساعت 9:43 ديروز به وقوع پيوست. پس از اطالع به اورژانس و گزارش حادثه انفجار منزل مسكوني بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس اعزام شد به طوري كه سه دقيقه بعد در محل حادثه حضور داشتند. تكنسينهاي اورژانس پس از اقدامات اوليه مصدومان را به بيمارس//تان شهيد رجايي گچسارانمنتقلكردند.ويبااشارهبهاعزامهليكوپتراورژانسجهتانتقال مصدومان به بيمارستانهاي ياسوج و بوشهر افزود: به دليل شدت انفجار، منزلمسكونيتخريبشدهومتاسفانهششنفرازاعضايخانوادهبهشدت دچار سوختگي و مصدوميت شده و در نهايت فوت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.